ȁktuēlan

prid. aktualan

akumulácija

im. ž. G akumulácijē; mn. N akumulácije, G akumulácījā 1. v. gomilanje 2. geol. nagomilavanje ili taloženje gradiva razorenoga erozijom ili abrazijom

akumulácījskī

prid. G akumulácijskōg(a); ž. akumulácijskā, s. akumulácijskō 1. koji se odnosi na akumulaciju 2. koji je nastao akumulacijom [akumulacijsko jezero]

akumùlātor

im. m. G akumùlātora, I akumùlātorom; mn. N akumùlātori, G akumùlātōrā tehn. uređaj za skupljanje i pohranjivanje električne energije [automobilski ~] ♦ napuniti akumulatore (baterije), usp. baterija

akumulírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. akumùlīrām, 3. l. mn. akumulírajū, imp. akumùlīrāj, aor. akumulírah, imperf. akumùlīrāh, prid. r. akumulírao, prid. t. akumùlīrān 1. v. gomilati 2. v. nagomilavati 3. v. nagomilati • akumulírati se povr. 1. v. gomilati se pod gomilati 2. v. nagomilati se pod nagomilati 3. v. nagomilavati se pod nagomilavati

akùstičan

prid. G akùstična; odr. akùstičnī, G akùstičnōg(a); ž. akùstična, s. akùstično; komp. akustìčnijī koji odzvanja, koji ima dobru zvučnost [akustična dvorana]

akùstičkī

prid. G akùstičkōg(a); ž. akùstičkā, s. akùstičkō koji se odnosi na akustiku [akustička svojstva glasova]; sin. zvukovni

akùstičnōst

im. ž. G akùstičnosti, I akùstičnošću/akùstičnosti svojstvo onoga što je akustično; sin. (akustika)

akùstika

im. ž. G akùstikē, DL akùstici 1. fiz. grana fizike koja proučava zvuk i zvučne pojave 2. v. akustičnost

ȁkuzatīv

im. m. G ȁkuzatīva gram. četvrti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje koga?, što?

akvakultúra

im. ž. G akvakultúrē v. marikultura

akvàrel

im. m. G akvàrela; mn. N akvàreli, G akvàrēlā lik. 1. jd. vodena boja 2. jd. slikarska tehnika u kojoj se boje otapaju vodom 3. slika izrađena istoimenom tehnikom

àkvārij

im. m. G àkvārija; mn. N àkvāriji, G àkvārījā posuda ili bazen prozirnih stijenka ispunjeni vodom u kojima se čuvaju i uzgajaju ribe, vodozemci i vodene biljke

àkvārijskī

prid. G àkvārijskōg(a); ž. àkvārijskā, s. àkvārijskō koji se odnosi na akvarij [akvarijska voda; akvarijske ribice; ~ pribor]

akvèdukt

im. m. G akvèdukta; mn. N akvèdukti, G akvèdukātā/akvèdūktā grad. 1. hist. antički vodovod koji ima vodovodne cijevi iznad zemlje 2. most u koji je ugrađena vodovodna cijev

akvizìtēr

im. m. G akvizitéra, V ȁkvizitēru; mn. N akvizitéri, G akvizitérā osoba koja obavlja terensku prodaju ili prikuplja pretplatu, pretplatnike ili oglase

akvizìtērka

im. ž. G akvizìtērkē, DL akvizìtērki; mn. N akvizìtērke, G akvizìtērkā/akvizìtērkī žena koja obavlja terensku prodaju ili prikuplja pretplatu, pretplatnike ili oglase

akvizìtērskī

prid. G akvizìtērskōg(a); ž. akvizìtērskā, s. akvizìtērskō koji se odnosi na akvizitere [akviziterska prodaja]

àlarm

im. m. G àlarma; mn. N àlarmi, G ȁlārmā 1. znak za uzbunu u slučaju kakve opasnosti, požara, poplave, vojnoga napada i sl. [svjetlosni ~; zvučni ~] 2. v. uzbuna 3. v. alarmni uređaj pod uređaj

alarmàntan

prid. G alarmàntna; odr. alarmàntnī, G alarmàntnōg(a); ž. alarmàntna, s. alarmàntno; komp. alarmàntnijī koji prouzročuje uzbunu i uznemirenost [alarmantne glasine]

àlarmnī

prid. G àlarmnōg(a); ž. àlarmnā, s. àlarmnō koji se odnosi na alarm [~ uređaj]

àlāt

im. m. G aláta; mn. N aláti, G alátā oruđe ili pribor koji služi za izvođenje radnih postupaka ili obradbu gradiva ili predmeta [bravarski ~; kovački ~; stolarski~]  programski ~ inform. program s pomoću kojega računalni korisnici određene operacije mogu obavljati jednostavnije nego primjenom naredaba operativnoga sustava [programski ~ za jezičnu provjeru]

àlātnī

prid. G àlātnōg(a); ž. àlātnā, s. àlātnō koji se odnosi na alat [alatna vrpca]

àlbānskī

prid. G àlbānskōg(a); ž. àlbānskā, s. àlbānskō 1. koji se odnosi na Albance i Albaniju 2. u im. funkciji jd. m. jez. a. službeni jezik u Albaniji, na Kosovu i u Makedoniji te narodni jezik Albanaca b. grana indoeuropske jezične porodice koja obuhvaća samo istoimeni jezik

albinìzam

im. m. G albinìzma med. potpuni nedostatak pigmenta u koži, kosi, noktima i šarenici oka

àlbūm

im. m. G albúma; mn. N albúmi, G albúmā 1. knjiga namijenjena umetanju i čuvanju zbirke onoga što se skuplja [fotografski ~; ~ za značke; ~ za poštanske marke] 2. zbirka glazbenih djela na nosaču zvuka, glazbeno izdanje koje se sastoji od više skladba

alegòričan

prid. G alegòrična; odr. alegòričnī, G alegòričnōg(a); ž. alegòrična, s. alegòrično koji izražava alegoriju, koji simbolizira kakvu pojavu ili misao [~ motiv]

alegòrija

im. ž. G alegòrijē; mn. N alegòrije, G alegòrījā 1. knjiž. stilska figura u kojoj se pojmovi, ideje ili radnje prikazuju s pomoću likova i slika prenesena značenja 2. lik. predmet, lik ili skupina likova na slici, crtežu itd. koji simboliziraju kakvu pojavu ili misao

alegòrījskī

prid. G alegòrījskōg(a); ž. alegòrījskā, s. alegòrījskō koji se odnosi na alegoriju [~ prikaz]

aléja

im. ž. G aléjē; mn. N aléje, G aléjā ulica ili cesta s drvoredom

ȁlergēn

im. m. G ȁlergēna; mn. N ȁlergēni, G ȁlergēnā med. tvar koja u tijelu izaziva alergijske reakcije

alèrgičan

prid. G alèrgična; odr. alèrgičnī, G alèrgičnōg(a); ž. alèrgična, s. alèrgično; komp. alergìčnijī 1. koji ima alergiju [~ na prašinu] 2. pren., razg. koji ne podnosi koga ili što [On je ~ na takvo ponašanje.]

alèrgija

im. ž. G alèrgijē; mn. N alèrgije, G alèrgījā med. osjetljivost organizma na strane tvari [~ na pelud; ~ na penicilin]

alèrgījskī

prid. G alèrgījskōg(a); ž. alèrgījskā, s. alèrgījskō koji se odnosi na alergiju [alergijska reakcija; alergijska upala]

alfàbet

im. m. G alfàbeta; mn. N alfàbeti, G alfàbētā jez. 1. ustaljeni redoslijed slova u grčkome i hebrejskome pismu 2. grčko i hebrejsko pismo

alfàbetnī

prid. G alfàbetnōg(a); ž. alfàbetnā, s. alfàbetnō koji se odnosi na alfabet

ȃlga

im. ž. G ȃlgē, DL ȃlgi; mn. N ȃlge, G ȃlgā/ȃlgī biol. 1. mn. podcarstvo protista čije se tijelo sastoji od jedne stanice koja obavlja sve funkcije, imaju sposobnost fotosinteze i žive u vodenome ili vlažnome okružju 2. pripadnik istoimenoga podcarstva [crvena ~; smeđa ~; zelena ~]

algàšica

im. ž. G algàšicē; mn. N algàšice, G algàšīcā biol. 1. mn. skupina nižih gljiva čije hife nemaju poprečne stijenke, a stanična im je stijenka od hitina ili celuloze 2. pripadnik istoimene skupine

àlgebarskī

prid. G àlgebarskōg(a); ž. àlgebarskā, s. àlgebarskō koji se odnosi na algebru [~ broj; algebarska jednadžba]

àlgebra

im. ž. G àlgebrē mat. grana matematike koja proučava operacije s brojevima i njihova poopćenja

algorìtam

im. m. G algorìtma; mn. N algorìtmi, G algorìtāmā 1. inform. postupak, odnosno niz koraka koji dovode do rješenja zadanoga problema; sin. postupnik 2. mat. točan propis o izvođenju matematičkih operacija zadanim redoslijedom radi rješavanja određenoga problema [Euklidov ~]

algorìtamskī

prid. G algorìtamskōg(a); ž. algorìtamskā, s. algorìtamskō koji se odnosi na algoritam

àli

vez. u nezavisnosloženoj suprotnoj rečenici kojom se izriče izrazita suprotnost povezuje: a. surečenice od kojih druga izriče iznevjereno očekivanje ili neostvarenu posljedicu [Dobro je trčao, ~ nije uspio pobijediti.]; sin. no b. surečenice čije radnje nisu povezane odnosom iznevjerenoga očekivanja ili neostvarene posljedice [Djevojčice su došle na vrijeme, ~ dječaci su malo zakasnili.]; sin. dočim zast., dok, no

àlībi

im. m. G àlībija; mn. N àlībiji, G àlībījā 1. prav. sredstvo obrane kojim se dokazuje da je osumnjičeni u vrijeme kad je počinjeno kazneno djelo bio na drugome mjestu 2. pren., razg. dobar izgovor [naći ~ za nedolazak]

alìgātor

im. m. G alìgātora, I alìgātorom; mn. N alìgātori, G alìgātōrā zool. 1. mn. porodica slatkovodnih životinja iz reda krokodila, crne boje, široke glave te snažno oklopljenih leđa, kad su im usta zatvorena, vide se samo zubi gornje čeljusti 2. pripadnik istoimene skupine [američki ~; kineski ~]

alijànsa

im. ž. G alijànsē; mn. N alijànse, G alijánsā v. savez

alimentácija

im. ž. G alimentácijē novac koji nakon rastave braka jedan roditelj daje za uzdržavanje djeteta ili bivšega bračnog druga

aliterácija

im. ž. G aliterácijē; mn. N aliterácije, G aliterácījā knjiž. glasovna figura u kojoj se ponavljaju isti suglasnici ili suglasničke skupine u stihu ili prozi

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga