àlka

im. ž. G àlkē, DL àlci/àlki; mn. N àlke, G álkā/àlkī uzak predmet kružnoga oblika kroz koji se što provlači, kojim se što uokviruje ili spaja [~ na bačvi]; sin. kolut, obruč, prsten  Sinjska ~ folk. tradicionalno viteško natjecanje u kojemu konjanici u trku kopljem gađaju kovinski obruč

àlkān

im. m. G alkána; mn. N alkáni, G alkánā kem. zasićeni ugljikovodik koji pripada skupini spojeva opće formule CnH2n+2

àlkār

im. m. G alkára, V ȁlkāru/ȁlkāre; mn. N alkári, G alkárā konjanik koji sudjeluje u Sinjskoj alci

alkárev

prid. G alkáreva; ž. alkáreva, s. alkárevo koji pripada alkaru; sin. alkarov

alkárov

prid. G alkárova; ž. alkárova, s. alkárovo usp. alkarev

àlkārskī

prid. G àlkārskōg(a); ž. àlkārskā, s. àlkārskō koji se odnosi na alkare i alku [~ vojvoda; alkarsko natjecanje]

alkémičār

im. m. G alkémičāra, V alkémičāru/alkémičāre; mn. N alkémičāri, G alkémičārā osoba koja se bavi alkemijom

alkémičārev

prid. G alkémičāreva; ž. alkémičāreva, s. alkémičārevo koji pripada alkemičaru; sin. alkemičarov

alkémičārka

im. ž. G alkémičārkē, DL alkémičārki; mn. N alkémičārke, G alkémičārkā/alkémičārkī žena koja se bavi alkemijom

alkémičārov

prid. G alkémičārova; ž. alkémičārova, s. alkémičārovo usp. alkemičarev

alkémija

im. ž. G alkémijē tajno srednjovjekovno umijeće zasnovano na kemijskim postupcima s pomoću kojega se nastojalo neplemenite kovine pretvoriti u zlato, pronaći kamen mudraca i eliksir mladosti

alkémījskī

prid. G alkémījskōg(a); ž. alkémījskā, s. alkémījskō koji se odnosi na alkemiju

àlkēn

im. m. G alkéna; mn. N alkéni, G alkénā kem. nezasićeni ugljikovodik s dvostrukom vezom koji pripada skupini spojeva opće formule CnH2n

àlkīn

im. m. G alkína; mn. N alkíni, G alkínā kem. nezasićeni ugljikovodik s trostrukom vezom koji pripada skupini spojeva opće formule CnH2n-2

ȁlkohōl

im. m. G ȁlkohōla; mn. N ȁlkohōli, G ȁlkohōlā 1. kem. organski spoj koji sadržava hidroksilnu skupinu vezanu za ugljik  etilni/obični ~ alkohol jaka mirisa i okusa, bezbojna i zapaljiva tekućina koja se dobiva od škroba ili šećera vrenjem s pomoću kvasca te sintezom, u većim količinama djeluje opojno na čovjeka; sin. etanol, špirit razg.; metilni ~ najjednostavniji alkohol, bezbojna otrovna tekućina koja se upotrebljava u kemijskoj industriji; sin. metanol 2. jd. razg. v. alkoholno piće pod piće

alkohòličār

im. m. G alkohòličāra, V alkohòličāru/alkohòličāre; mn. N alkohòličāri, G alkohòličārā osoba koja pretjerano uživa u alkoholnim pićima, ovisnik o alkoholnim pićima; ant. antialkoholičar

alkohòličārev

prid. G alkohòličāreva; ž. alkohòličāreva, s. alkohòličārevo koji pripada alkoholičaru; sin. alkoholičarov; ant. antialkoholičarev, antialkoholičarov

alkohòličārka

im. ž. G alkohòličārkē, DL alkohòličārki; mn. N alkohòličārke, G alkohòličārkā/alkohòličārkī žena koja pretjerano uživa u alkoholnim pićima, ovisnica o alkoholnim pićima; ant. antialkoholičarka

alkohòličārov

prid. G alkohòličārova; ž. alkohòličārova, s. alkohòličārovo usp. alkoholičarev

alkoholìzam

im. m. G alkoholìzma med. ovisnost o alkoholnim pićima

ȁlkohōlnī

prid. G ȁlkohōlnōg(a); ž. ȁlkohōlnā, s. ȁlkohōlnō 1. koji se odnosi na alkohol [alkoholne pare] 2. koji sadržava alkohol [alkoholno piće]; ant. bezalkoholni

ȁlkoholometar

im. m. G ȁlkoholometra, I ȁlkoholometrom; mn. N ȁlkoholometri, G ȁlkoholometārā tehn. uređaj s pomoću kojega se mjeri koncentracija alkohola u organizmu

àlmanah

im. m. G àlmanaha; mn. N àlmanasi, G àlmanāhā prigodna publikacija, obično godišnjak ili zbornik, s prilozima više autora i različitim sadržajima

ȁlotrop

im. m. G ȁlotropa; mn. N ȁlotropi, G ȁlotrōpā kem. drukčiji strukturni oblik kemijskoga elementa

alotròpija

im. ž. G alotròpijē kem. pojavljivanje istoga kemijskog elementa u više oblika zbog različitoga broja atoma u molekuli ili različite kristalne strukture

ȁlotropnī

prid. G ȁlotropnōg(a); ž. ȁlotropnā, s. ȁlotropnō kem. koji se odnosi na alotrope

alpìnist

im. m. G alpìnista, V alpìnistu; mn. N alpìnisti, G alpìnīstā osoba koja se bavi alpinizmom

alpìnistica

im. ž. G alpìnisticē; mn. N alpìnistice, G alpìnistīcā žena koja se bavi alpinizmom

alpìnističin

prid. G alpìnističina; ž. alpìnističina, s. alpìnističino koji pripada alpinistici

alpinìstičkī

prid. G alpinìstičkōg(a); ž. alpinìstičkā, s. alpinìstičkō koji se odnosi na alpiniste i alpinizam [alpinistička oprema]

alpinìzam

im. m. G alpinìzma sp. sportska disciplina uspinjanja na visoke planine i strme stijene uz posebnu opremu

ȁlt

im. m. G ȁlta, A ȁlt, L àltu/ȁltu; mn. N ȁltovi, G ȁltōvā glazb. 1. jd. najniži ženski glas 2. pren. žena istoimenoga glasa

alterácija

im. ž. G alterácijē; mn. N alterácije, G alterácījā 1. v. izmjena 2. geol. raspadanje stijena djelovanjem prirodnih procesa 3. glazb. postupak povisivanja ili snizivanja pojedinoga tona unutar glazbene ljestvice

alternácija

im. ž. G alternácijē; mn. N alternácije, G alternácījā 1. izmjenjivanje, smjenjivanje ili izmjenično ponavljanje dvaju stanja 2. kaz. naizmjenična gluma dvaju glumaca u istoj ulozi 3. jez. pravilna zamjena jednoga glasa drugim [fonološki uvjetovana ~; morfološki uvjetovana ~]

alternatíva

im. ž. G alternatívē; mn. N alternatíve, G alternatívā druga mogućnost

ȁlternatīvan

prid. G ȁlternatīvna; odr. ȁlternatīvnī, G ȁlternatīvnōg(a); ž. ȁlternatīvna, s. ȁlternatīvno koji se odnosi na drugu mogućnost [alternativna cesta; alternativni udžbenik]

altrùist

im. m. G altrùista; mn. N altruìsti, G altrùīstā osoba koja djeluje za tuđe dobro i u tuđu korist; ant. egoist

altrùistica

im. ž. G altrùisticē; mn. N altrùistice, G altrùistīcā žena koja djeluje za tuđe dobro i u tuđu korist; ant. egoistica

altruìstičan

prid. G altruìstična; odr. altruìstičnī, G altruìstičnōg(a); ž. altruìstična, s. altruìstično koji djeluje za tuđe dobro i tuđu korist; ant. egoističan

altrùističin

prid. G altrùističina; ž. altrùističina, s. altrùističino koji pripada altruistici; ant. egoističin

altruìstično

pril. tako da pokazuje da tko djeluje za tuđe dobro i tuđu korist; ant. egoistično

altruìzam

im. m. G altruìzma djelovanje za tuđe dobro i tuđu korist; ant. egoizam

alùmīnij

im. m. G alùmīnija kem. kemijski element (Al), u prirodi se pojavljuje samo u spojevima, srebrnobijela laka kovina, nakon kisika i silicija najprošireniji element u Zemljinoj kori

alùmīnijev

prid. G alùmīnijeva; ž. alùmīnijeva, s. alùmīnijevo kem. 1. koji pripada aluminiju [~ atom] 2. koji sadržava aluminij [~ oksid]

alùmīnijskī

prid. G alùmīnijskōg(a); ž. alùmīnijskā, s. alùmīnijskō koji se odnosi na aluminij, koji je od aluminija [aluminijsko posuđe; aluminijska folija]

àlūvij

im. m. G àlūvija geol. 1. nanos koji je nanijela rijeka; sin. naplavina 2. najmlađe geološko razdoblje, dio kvartara koje traje posljednjih 10 000 godina; sin. holocen

ȁluvijālnī

prid. G ȁluvijālnōg(a); ž. ȁluvijālnā, s. ȁluvijālnō koji se odnosi na aluvij [aluvijalno tlo]

alvèola

im. ž. G alvèolē; mn. N alvèole, G alvèōlā anat. 1. mjehurić koji omogućuje izmjenu plinova u plućima 2. koštana čašica u koju je usađen zub 3. pravilna skupina žljezdanih stanica u obliku kugle ili polukugle

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga