analìtičārev

prid. G analìtičāreva; ž. analìtičāreva, s. analìtičārevo koji pripada analitičaru; sin. analitičarov

analìtičārka

im. ž. G analìtičārkē, DL analìtičārki; mn. N analìtičārke, G analìtičārkā/analìtičārkī žena koja što analizira, koja se analizom bavi kao profesijom [~ dnevnih zbivanja]

analìtičārov

prid. G analìtičārova; ž. analìtičārova, s. analìtičārovo usp. analitičarev

analìtičkī

prid. G analìtičkōg(a); ž. analìtičkā, s. analìtičkō koji se odnosi na analitičare i analizu [~ pregled]

analíza

im. ž. G analízē; mn. N analíze, G analízā 1. fil. misaoni postupak koji vodi od složenoga prema jednostavnijemu; ant. sinteza 2. rastavljanje kakve složene cjeline na njezine sastavne dijelove radi njezina znanstvenog istraživanja ili boljeg razumijevanja [~ pjesme; fonološka ~]; sin. raščlamba 3. biol., kem. postupak kojim se iz složenijih tvari dobivaju jednostavnije; ant. sinteza

analizírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. analìzīrām, 3. l. mn. analizírajū, imp. analìzīrāj, aor. analizírah, imperf. analìzīrāh, prid. r. analizírao, prid. t. analìzīrān 1. rastaviti/rastavljati što na sastavne dijelove, pomno ispitati/ispitivati što [~ odlomak romana; ~ rečenicu]; sin. raščlaniti, raščlanjivati 2. biol., kem. proizvesti/proizvoditi analizom; ant. sintetizirati; sin. (izvesti analizu) v. pod izvesti, (izvoditi analizu) v. pod izvoditi

ȁnalogan

prid. G ȁnalogna; odr. ȁnalognī, G ȁnalognōg(a); ž. ȁnalogna, s. ȁnalogno 1. v. sukladan 2. koji podatke ne prikazuje brojevima [analogna kamera; analogni prijamnik; analogno računalo]; ant. digitalan

anamnéza

im. ž. G anamnézē; mn. N anamnéze, G anamnézā med. ukupnost podataka o pacijentu koje liječnik prikuplja kako bi postavio točnu dijagnozu

ȁnanas

im. m. G ȁnanasa; mn. N ȁnanasi, G ȁnanāsā bot. 1. tropska grmolika voćka dugih mesnatih listova s cvatom 2. sočni, mesnati i jestivi plod istoimene voćke

anàrhija

im. ž. G anàrhijē; mn. N anàrhije, G anàrhījā 1. v. bezvlašće 2. pren. stanje u kojemu su odbačeni svi autoriteti, sva pravila

anàrhist

im. m. G anàrhista, V anàrhistu; mn. N anàrhisti, G anàrhīstā 1. pristaša anarhije 2. pren. osoba koja odbacuje svaki autoritet, svako pravilo

anàrhistica

im. ž. G anàrhisticē; mn. N anàrhistice, G anàrhistīcā 1. žena pristaša anarhije 2. pren. žena koja odbacuje svaki autoritet, svako pravilo

anàrhističin

prid. G anàrhističina; ž. anàrhističina, s. anàrhističino koji pripada anarhistici

anarhìstičkī

prid. G anarhìstičkōg(a); ž. anarhìstičkā, s. anarhìstičkō koji se odnosi na anarhiste i anarhiju

anàtōlījskī

prid. G anàtōlījskōg(a); ž. anàtōlījskā, s. anàtōlījskō koji se odnosi na Anatoliju i Anatolce

anatòmija

im. ž. G anatòmijē biol., med. znanstvena disciplina koja proučava građu i sastav tijela živih bića te odnose među različitim organima u tijelu [~ biljaka; ~ životinja; ~ čovjeka]

anàtomskī

prid. G anàtomskōg(a); ž. anàtomskā, s. anàtomskō koji se odnosi na anatomiju [~ atlas]

andròīd

im. m. G androída; mn. N androídi, G androídā čovjekoliki robot

anđélak

im. m. G anđélka, V ànđēlče; mn. N anđélci, G ànđēlākā hip. anđeo od milja; sin. anđelčić

anđèlčić

im. m. G anđèlčića; mn. N anđèlčići, G anđèlčīćā 1. um. mali anđeo 2. hip. anđeo od milja; sin. anđelak

ȃnđeo

im. m. G ȃnđela; mn. N ȃnđeli, G ȃnđēlā 1. rel. prema Bibliji, glasnik s neba koji ljudima prenosi Božju poruku, obično se prikazuje kao biće s krilima i aureolom 2. pren. osoba koja je osobito ljupka i bezazlena, plemenita, mila i dobra [Moj je sin pravi ~.] ♦ ~ čuvar onaj koji bdije nad čijim životom, štiti od zla i nepredviđenih poteškoća; dobar kao ~ veoma dobar; i anđeli bi jeli veoma ukusno, kvalitetno i ukusno pripremljeno

anđeòskī

prid. G anđeòskōg(a); ž. anđeòskā, s. anđeòskō 1. koji se odnosi na anđele [~ pjev] 2. koji je kao u anđela [anđeoska ljepota]

anegdóta

im. ž. G anegdótē; mn. N anegdóte, G anegdótā kratka, često šaljiva i zabavna priča o kojoj osobi ili zgodi

anèksija

im. ž. G anèksijē v. priključenje, pripojenje

anektírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. anèktīrām, 3. l. mn. anektírajū, imp. anèktīrāj, aor. anektírah, imperf. anèktīrāh, prid. r. anektírao, prid. t. anèktīrān 1. v. priključiti, pripojiti 2. v. priključivati, pripajati

anekuména

im. ž. G anekuménē zem. ukupnost nenaseljenih prostora Zemlje; ant. ekumena

anèmičan

prid. G anèmična; odr. anèmičnī, G anèmičnōg(a); ž. anèmična, s. anèmično; komp. anemìčnijī v. slabokrvan

anèmija

im. ž. G anèmijē v. slabokrvnost

anestètik

im. m. G anestètika; mn. N anestètici, G anestètīkā farm., med. sredstvo za anesteziju

anestézija

im. ž. G anestézijē med. izazivanje privremenoga stanja oslabljene svijesti ili gubitka svijesti i osjeta bola s pomoću kemijskih sredstava tijekom medicinskoga zahvata  lokalna ~ izazivanje gubitka osjeta bola na određenome dijelu tijela kemijskim sredstvima; opća ~ izazivanje stanja opće neosjetljivosti na vanjske podražaje, potpunoga gubitka osjeta bola i svijesti s pomoću kemijskih sredstava; sin. narkoza zast.

angàžīrānōst

im. ž. G angàžīrānosti, I angàžīrānošću/angàžīrānosti 1. uključenost u kakvu djelatnost 2. v. zalaganje, zauzimanje

angažírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. angàžīrām, 3. l. mn. angažírajū, imp. angàžīrāj, aor. angažírah, imperf. angàžīrāh, prid. r. angažírao, prid. t. angàžīrān uzeti/uzimati za kakav posao, uključiti/uključivati u kakvu djelatnost [~ novoga trenera] • angažírati se povr. v. zauzeti se pod zauzeti, zauzimati se pod zauzimati, založiti se pod založiti¹, zalagati se pod zalagati

angàžmān

im. m. G angažmána; mn. N angažmáni, G angažmánā 1. posao na kraće vrijeme [dobiti ~] 2. v. zalaganje, zauzimanje

angína

im. ž. G angínē med. stanje tjelesne nelagode popraćeno bolnim stezanjem ili upalom pojedinih organa

anglikánac

im. m. G anglikánca, V ȁnglikānče; mn. N anglikánci, G anglìkānācā pripadnik Anglikanske Crkve

anglikánčev

prid. G anglikánčeva; ž. anglikánčeva, s. anglikánčevo koji pripada anglikancu

anglìkānka

im. ž. G anglìkānkē, DL anglìkānki; mn. N anglìkānke, G anglìkānkā/anglìkānkī pripadnica Anglikanske Crkve

anglìkānskī

prid. G anglìkānskōg(a); ž. anglìkānskā, s. anglìkānskō koji se odnosi na anglikance i Anglikansku Crkvu

ànglist

im. m. G ànglista, V ànglistu; mn. N ànglisti, G ȁnglīstā stručnjak koji proučava engleski jezik i književnosti na engleskome jeziku

ànglistica

im. ž. G ànglisticē; mn. N ànglistice, G ànglistīcā stručnjakinja koja proučava engleski jezik i književnosti na engleskome jeziku

ànglističin

prid. G ànglističina; ž. ànglističina, s. ànglističino koji pripada anglistici

anglìstičkī

prid. G anglìstičkōg(a); ž. anglìstičkā, s. anglìstičkō koji se odnosi na angliste i anglistiku

anglìstika

im. ž. G anglìstikē, DL anglìstici znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem engleskoga jezika i književnosti na engleskome jeziku

anglìzam

im. m. G anglìzma; mn. N anglìzmi, G anglìzāmā jez. riječ engleskoga podrijetla posuđena u koji drugi jezik i prilagođena njegovu jezičnom sustavu

anglosàksōnskī

prid. G anglosàksōnskōg(a); ž. anglosàksōnskā, s. anglosàksōnskō v. anglosaski

anglosàskī

prid. G anglosàskōg(a); ž. anglosàskā, s. anglosàskō koji se odnosi na germanske narode Angle i Sase; sin. (anglosaksonski)

animácija

im. ž. G animácijē; mn. N animácije, G animácījā 1. snimanje niza crteža tako da se pri projekciji stječe dojam da se likovi s crteža pokreću 2. pokretanje, vođenje lutke u kazalištu

ȁnimālan

prid. G ȁnimālna; odr. ȁnimālnī, G ȁnimālnōg(a); ž. ȁnimālna, s. ȁnimālno v. životinjski

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga