f

im. s. neskl. deseto slovo hrvatske abecede

f

im. m. neskl. zubnousneni tjesnačni šumni bezvučni suglasnik

F

oznaka za farad

im. m. neskl. glazb. solmizacijska oznaka za četvrti stupanj ljestvice

fȁbula

im. ž. G fȁbulē; mn. N fȁbule, G fȁbūlā knjiž. razvoj i slijed radnje književnoga ili scenskoga djela [~ pripovijetke]; sin. sadržaj

fàgot

im. m. G fàgota; mn. N fàgoti, G fȁgōtā glazb. drveno puhaće glazbalo najdubljega registra

fagòtist

im. m. G fagòtista, V fagòtistu; mn. N fagòtisti, G fagòtīstā glazbenik koji svira fagot

fagòtistica

im. ž. G fagòtisticē; mn. N fagòtistice, G fagòtistīcā glazbenica koja svira fagot

fagòtističin

prid. G fagòtističina; ž. fagòtističina, s. fagòtističino koji pripada fagotistici

fàkīr

im. m. G fakíra, V fȁkīru; mn. N fakíri, G fakírā 1. muslimanski asket u Indiji, Iranu i Afganistanu koji nema stalno boravište 2. hinduistički asket koji živi od milostinje i može nadzirati bol

fȁks

im. m. G fȁksa; mn. N fȁksovi, G fȁksōvā 1. razg. v. telefaks 2. žarg. v. fakultet

fȁktor

im. m. G fȁktora, I fȁktorom; mn. N fȁktori, G fȁktōrā 1. v. množenik 2. v. množitelj 3. v. čimbenik

faktúra

im. ž. G faktúrē; mn. N faktúre, G faktúrā račun za prodanu robu koji sadržava podatke o njezinoj vrsti, količini i vrijednosti

fȁkultatīvan

prid. G fȁkultatīvna; odr. fȁkultatīvnī, G fȁkultatīvnōg(a); ž. fȁkultatīvna, s. fȁkultatīvno v. neobvezatan

fȁkultatīvnī

prid. G fȁkultatīvnōg(a); ž. fȁkultatīvnā, s. fȁkultatīvnō v. izborni

fakùltēt

im. m. G fakultéta; mn. N fakultéti, G fakultétā 1. visokoškolska ustanova na kojoj se studira neka znanstvena disciplina ili skup srodnih disciplina i na koju se upisuje nakon završene srednje škole [filozofski ~; pravni ~] 2. zgrada u kojoj je smještena istoimena ustanova; sin. faks žarg.

fakùltētskī

prid. G fakùltētskōg(a); ž. fakùltētskā, s. fakùltētskō koji se odnosi na fakultet [fakultetsko vijeće]

fàlkuša

im. ž. G fàlkušē; mn. N fàlkuše, G fȁlkūšā pom. gajeta kakvom su se služili ribari s otoka Visa

falsificírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. falsifìcīrām, 3. l. mn. falsificírajū, imp. falsifìcīrāj, aor. falsificírah, imperf. falsifìcīrāh, prid. r. falsificírao, prid. t. falsifìcīrān v. krivotvoriti

falsifìkāt

im. m. G falsifikáta; mn. N falsifikáti, G falsifikátā v. krivotvorina

falsifìkātor

im. m. G falsifìkātora, V falsifìkātore; mn. N falsifìkātori, G falsifìkātōrā v. krivotvoritelj

falsifìkātorica

im. ž. G falsifìkātoricē; mn. N falsifìkātorice, G falsifìkātorīcā v. krivotvoriteljica

falsifìkātoričin

prid. G falsifìkātoričina; ž. falsifìkātoričina, s. falsifìkātoričino v. krivotvoriteljičin

fàmīlija

im. ž. G fàmīlijē; mn. N fàmīlije, G fàmīlījā 1. razg. v. obitelj 2. razg. v. porodica

fanàtičan

prid. G fanàtična; odr. fanàtičnī, G fanàtičnōg(a); ž. fanàtična, s. fanàtično; komp. fanatìčnijī koji je prožet fanatizmom

fanàtik

im. m. G fanàtika, V fanàtiče; mn. N fanàtici, G fanàtīkā osoba slijepo odana kojoj ideologiji

fanàtikinja

im. ž. G fanàtikinjē; mn. N fanàtikinje, G fanàtikīnjā žena slijepo odana kojoj ideologiji

fanatìzam

im. m. G fanatìzma slijepa odanost kojoj ideologiji [vjerski ~]

fànfara

im. ž. G fànfarē; mn. N fànfare, G fȁnfārā glazb. 1. kraća glazbena melodija za limena puhaća glazbala, izvodi se obično tijekom javnih svečanosti, ima funkciju signala, dočaravanja ugođaja rata ili lova 2. trublja ili koje drugo glazbalo kojim se izvodi istoimena melodija

fantàstičan

prid. G fantàstična; odr. fantàstičnī, G fantàstičnōg(a); ž. fantàstična, s. fantàstično; komp. fantastìčnijī 1. koji je izmišljen, stvoren u mašti [fantastična priča] 2. koji svojom iznimnošću izaziva divljenje [~ pothvat]; sin. kolosalan

fantàstika

im. ž. G fantàstikē, DL fantàstici ono što je stvoreno fantazijom, što je plod mašte [znanstvena ~]

fàntāzija

im. ž. G fàntāzijē; mn. N fàntāzije, G fàntāzījā 1. v. imaginacija, mašta 2. plod mašte, ono što je stvoreno u mašti; sin. maštarija

fantazírānje

im. s. G fantazírānja v. maštanje

fantazírati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. fantàzīrām, 3. l. mn. fantazírajū, imp. fantàzīrāj, aor. fantazírah, imperf. fantàzīrāh, prid. r. fantazírao v. maštati

fàntōm

im. m. G fantóma; mn. N fantómi, G fantómā ono što se samo pričinja da postoji, priviđenje ili utvara

fàntōmskī

prid. G fàntōmskōg(a); ž. fàntōmskā, s. fàntōmskō 1. koji se odnosi na fantome 2. pren. koji ne postoji, koji nije stvaran, koji je izmišljen ili je plod mašte [~ doživljaj; fantomska bol]; sin. nepostojeći; ant. postojeći

fȃr

im. m. G fȃra, L fáru, I fȃrom/fȃrem; mn. N fȁrovi, G fȁrōvā razg. v. reflektor

fàrad

im. m. G fàrada; mn. N fàradi, G fȁrādā fiz. mjerna jedinica za električni kapacitet (F)

faràōn

im. m. G faraóna, V fȁraōne; mn. N faraóni, G faraónā pov. 1. jd. naslov vladara u starome Egiptu 2. osoba s istoimenim naslovom

faràōnskī

prid. G faràōnskōg(a); ž. faràōnskā, s. faràōnskō koji se odnosi na faraone [faraonska grobnica]

farìzēj

im. m. G farizéja, V fȁrizēju; mn. N farizéji, G farizéjā 1. pov. u Isusovo vrijeme pripadnik stranke koja se strogo pridržavala židovskoga vjerskog zakona 2. pren. v. dvoličnjak, licemjer

farìzējka

im. ž. G farìzējkē, DL farìzējki; mn. N farìzējke, G farìzējkā/farìzējkī pren. v. dvoličnjakinja, licemjerka

farìzējskī

prid. G farìzējskōg(a); ž. farìzējskā, s. farìzējskō koji se odnosi na farizeje i farizejstvo

farizéjstvo

im. s. G farizéjstva v. dvoličnost, licemjerje

fȃrma

im. ž. G fȃrmē; mn. N fȃrme, G fȃrmā/fȃrmī poljodjelsko gospodarstvo na kojemu se uzgajaju životinje ili biljke [peradarska ~; ~ kukuruza]

farmacèut

im. m. G farmacèuta; mn. N farmacèuti, G farmacèūtā v. ljekarnik

farmacèutkinja

im. ž. G farmacèutkinjē; mn. N farmacèutkinje, G farmacèutkīnjā v. ljekarnica

fàrmācija

im. ž. G fàrmācijē 1. v. ljekarništvo 2. v. ljekarna

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga