h

im. s. neskl. dvanaesto slovo hrvatske abecede

h

im. m. neskl. mekonepčani tjesnačni šumni bezvučni suglasnik

h

oznaka za sat

H

oznaka za henri

usk. 1. oponaša smijeh [Ha, baš je to smiješno!]; sin. he, ho 2. izriče sumnjičavost [Ha, misliš da si u pravu!]

ha

oznaka za hektar

hàbit

im. m. G hàbita; mn. N hàbiti, G hȁbītā odjeća katoličkih svećenika, redovnika i redovnica

hȃd

im. m. G hȃda mit. podzemni zagrobni svijet u grčkoj mitologiji

haìku

im. m. G haìkua, DL haìkuu knjiž. 1. kratki metrički oblik sastavljen od trostiha s ukupno sedamnaest slogova 2. jd. kratka lirska pjesnička književna vrsta koja obuhvaća djela napisana u istiomenome metričkom obliku 3. književno djelo koje pripada istoimenoj vrsti

hàjati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. hȁjēm, 3. l. mn. hȁ, imp. hȃj, aor. hàjah, imperf. hȁjāh, prid. r. hàjao posvećivati pažnju komu ili voditi brigu o kome ili čemu [Ne haje ni za što.]

hàjde

usk. potiče na kretanje [Hajde, dođi s nama!]

hajdùčica

im. ž. G hajdùčicē; mn. N hajdùčice, G hajdùčīcā žena koja se ponaša poput hajduka

hajdùčičin

prid. G hajdùčičina; ž. hajdùčičina, s. hajdùčičino koji pripada hajdučici

hàjdūčkī

prid. G hàjdūčkōg(a); ž. hàjdūčkā, s. hàjdūčkō koji se odnosi na hajduke [hajdučka družina]

hàjdūk

im. m. G hajdúka, V hȁjdūče; mn. N hajdúci, G hajdúkā 1. pov. pobunjeni odmetnik koji se bori protiv turske vlasti 2. pren. osoba koja se ponaša poput istoimena pobunjenika

hȃjka

im. ž. G hȃjkē, DL hȃjci; mn. N hȃjke, G hȃjkā/hȃjkī 1. gonjenje divljači 2. hvatanje bjegunca; sin. potjera

hàker

im. m. G hàkera, V hȁkeru; mn. N hàkeri, G hȁkērā razg. osoba vješta u programiranju, osobito u strojnome jeziku, koja se, za razliku od profesionalca, svojim vještinama ne služi radi ostvarenja materijalne koristi, nego za zabavu ili skupljanje znanja

hàkerica

im. ž. G hàkericē; mn. N hàkerice, G hàkerīcā razg. žena vješta u programiranju, osobito u strojnome jeziku, koja se, za razliku od profesionalca, svojim vještinama ne služi radi ostvarenja materijalne koristi, nego za zabavu ili skupljanje znanja

hàkeričin

prid. G hàkeričina; ž. hàkeričina, s. hàkeričino koji pripada hakerici

hála

im. ž. G hálē; mn. N hále, G hálā velika prostorija u tvornicama, pogonima i sl. [proizvodna ~]

halàpljiv

prid. G halàpljiva; odr. halàpljivī, G halàpljivōg(a); ž. halàpljiva, s. halàpljivo; komp. halapljìvijī v. nezasitan, proždrljiv

halàpljivōst

im. ž. G halàpljivosti, I halàpljivošću/halàpljivosti v. nezasitnost, proždrljivost

hȁlō

usk. 1. služi za javljanje na telefon i provjeru ispravnosti telefonske komunikacije [Halo, molim vas Mariju!; Halo, čuješ li me?] 2. razg. v. e, ej, hej

hȁlogēnī

prid. G hȁlogēnōg(a); ž. hȁlogēnā, s. hȁlogēnō kem. koji se odnosi na elemente fluor, klor, brom, jod i astat koji spojeni s vodikom daju kiseline, a s kovinama soli [~ elementi]

halucinácija

im. ž. G halucinácijē; mn. N halucinácije, G halucinácījā med., psih. poremećaj moždane djelatnosti pri kojemu osoba osjetilno doživljava nešto što u stvarnosti ne postoji, osjetilno priviđenje ili obmana

halucinírati

gl. dvov. neprijel. prez. 1. l. jd. halucìnīrām, 3. l. mn. halucinírajū, imp. halucìnīrāj, aor. halucinírah, imperf. halucìnīrāh, prid. r. halucinírao doživjeti/doživljavati halucinacije

hȁlucinogēn

prid. G hȁlucinogēna; odr. hȁlucinogēnī, G hȁlucinogēnōg(a); ž. hȁlucinogēna, s. hȁlucinogēno koji izaziva halucinacije, koji dovodi do halucinacija [halucinogene droge]

hàluga

im. ž. G hàlugē, DL hàlugi; mn. N hàluge, G hȁlūgā bot. velika smeđa morska alga

haljétak

im. m. G haljétka; mn. N haljétci, G hàljētākā kratki kaput [kućni ~]

hàljina

im. ž. G hàljinē; mn. N hàljine, G hȁljīnā jednodijelni ženski odjevni predmet koji prekriva trup, a djelomično i noge [duga ~; ljetna ~; večernja ~]

hàmburger

im. m. G hàmburgera, I hàmburgerom; mn. N hàmburgeri, G hàmburgērā sendvič od okrugloga peciva, pržena kosanoga mesa, salate i umaka

hȁngār

im. ž. G hȁngāra, I hȁngārom/hȁngārem; mn. N hȁngāri, G hȁngārā spremište za čuvanje letjelica, vozila, strojeva i sl.

Hànuka

im. ž. G Hànukē, DL Hànuki rel. židovski osmodnevni blagdan koji se slavi sredinom prosinca

hanùkija

im. ž. G hanùkijē; mn. N hanùkije, G hanùkījā svijećnjak s devet krakova koji se pali za vrijeme Hanuke

hȁploīdan

prid. G hȁploīdna; odr. hȁploīdnī, G hȁploīdnōg(a); ž. hȁploīdna, s. hȁploīdno biol. koji ima jednu skupinu kromosoma; ant. diploidan

hàrāč

im. m. G haráča; mn. N haráči, G haráčā 1. pov. namet što ga je turska vlast ubirala po muškoj glavi 2. pren. otimačina, pljačka

haráčiti

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. hàrāčīm, 3. l. mn. hàrāčē, imp. haráči, aor. haráčih, imperf. hàrāčāh, prid. r. haráčio 1. ubirati harač 2. razg. pustošiti, uništavati i pljačkati

hȁrati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. hȁrām, 3. l. mn. hȁrajū, imp. hȁrāj, aor. hȁrah, imperf. hȁrāh, prid. r. hȁrao silom činiti da tko ili što više ne postoji

hàrdver

im. m. G hàrdvera, I hàrdverom; mn. N hàrdveri, G hȁrdvērā v. sklopovlje, strojna oprema pod oprema

hárem

im. m. G hárema; mn. N háremi, G hárēmā 1. dio muslimanske kuće u kojemu borave samo žene 2. sve žene jednoga muslimana koje borave u istoimenome prostoru 3. ograđeno dvorište džamije

hȃrfa

im. ž. G hȃrfē; mn. N hȃrfe, G hȃrfā/hȃrfī glazb. glazbalo sa žicama nejednake duljine koje su napete unutar trokutastoga okvira i povezane pedalama

hàrfist

im. m. G hàrfista, V hàrfistu; mn. N hàrfisti, G hȁrfīstā glazbenik koji svira harfu

hàrfistica

im. ž. G hàrfisticē; mn. N hàrfistice, G hàrfistīcā glazbenica koja svira harfu

hàrfističin

prid. G hàrfističina; ž. hàrfističina, s. hàrfističino koji pripada harfistici

hàrīnga

im. ž. G hàrīngē, DL hàrīngi; mn. N hàrīnge, G hàrīngā/hàrīngī zool. koštunjača vretenasta tijela zelenih, plavih ili tamnosivih leđa i srebrnasta trbuha koja u velikim plovama živi u sjevernim morima; sin. (sleđ)

harlèkīn

im. m. G harlekína, V hȁrlekīne; mn. N harlekíni, G harlekínā kaz. lukavi lik sluge spletkara iz talijanske komedije odjeven u šarenu iznošenu odjeću

harmòničan

prid. G harmònična; odr. harmòničnī, G harmòničnōg(a); ž. harmònična, s. harmònično; komp. harmonìčnijī 1. v. skladan, složan 2. v. blagozvučan, milozvučan

harmònija

im. ž. G harmònijē; mn. N harmònije, G harmònījā 1. v. sklad, sloga 2. glazb. a. smjer u glazbenoj teoriji koji proučava sklapanje akorda i njihovo međusobno usklađivanje b. istodobno suzvučje različitih tonova

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga