lansírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. lànsīrām, 3. l. mn. lansírajū, imp. lànsīrāj, aor. lansírah, imperf. lànsīrāh, prid. r. lansírao, prid. t. lànsīrān 1. izbaciti/izbacivati raketu ili torpedo 2. pren. a. pustiti/puštati u prodaju novi proizvod b. pustiti/puštati u javnost kakvu novost

lànsīrnī

prid. G lànsīrnōg(a); ž. lànsīrnā, s. lànsīrnō koji se odnosi na lansiranje [lansirna rampa]

lànjskī

prid. G lànjskōg(a); ž. lànjskā, s. lànjskō razg. v. prošlogodišnji

lȃp

im. m. G lápa; mn. N lápovi, G lápōvā bot. zeleni listić, dio cvjetne čaške

lȁpōr

im. m. G lȁpora, I lȁporom geol. smjesa gline i vapnenca nastala u mlađim geološkim razdobljima

lȁpsus

im. m. G lȁpsusa; mn. N lȁpsusi, G lȁpsūsā nehotična pogreška

laringìtis

im. m. G laringìtisa med. upala sluznice grkljana

laringòskop

im. m. G laringòskopa; mn. N laringòskopi, G laringòskōpā med., tehn. optički uređaj za pregled grla i grkljana

larpurlàrtist

im. m. G larpurlàrtista, V larpurlàrtistu; mn. N larpurlàrtisti, G larpurlàrtīstā sljedbenik larpurlartizma

larpurlàrtistica

im. ž. G larpurlàrtisticē; mn. N larpurlàrtistice, G larpurlàrtistīcā sljedbenica larpurlartizma

larpurlàrtističin

prid. G larpurlàrtističina; ž. larpurlàrtističina, s. larpurlàrtističino koji pripada larpurlartistici

larpurlartìstičkī

prid. G larpurlartìstičkōg(a); ž. larpurlartìstičkā, s. larpurlartìstičkō koji se odnosi na larpurlartiste i larpurlartizam

larpurlartìzam

im. m. G larpurlartìzma umj. nazor u 19. stoljeću utemeljen na načelu da umjetnost služi samo umjetnosti

lȃrva

im. ž. G lȃrvē; mn. N lȃrve, G lȃrvā/lȃrvī v. ličinka

lȁser

im. m. G lȁsera, I lȁserom; mn. N lȁseri, G lȁsērā tehn. elektronički izvor koherentne svjetlosti

lȁserskī

prid. G lȁserskōg(a); ž. lȁserskā, s. lȁserskō 1. koji se odnosi na laser [~ snop] 2. koji radi na načelu lasera [~ mikroskop] 3. koji se obavlja s pomoću lasera [laserska operacija]

lȁsica

im. ž. G lȁsicē; mn. N lȁsice, G lȁsīcā zool. mala zvijer iz porodice kuna duga, vitka tijela, duga repa, kratkih nogu i plosnate glave [planinska ~]

lȁskati

gl. nesvrš. prijel./neprijel. prez. 1. l. jd. lȁskām, 3. l. mn. lȁskajū, imp. lȁskāj, aor. lȁskah, imperf. lȁskāh, prid. r. lȁskao, prid. t. lȁskān pretjerivati u pohvalama, neiskreno koga hvaliti

lȁso

im. m. G lȁsa; mn. m. s. N lȁsi/lȁsa, G lȃ uže s omčom na jednome kraju koje služi za hvatanje životinja

lásta

im. ž. G lástē; mn. N láste, G lástā v. lastavica ♦ prva ~ prvi nagovještaj, prvi predstavnik čega

lȁstavica

im. ž. G lȁstavicē; mn. N lȁstavice, G lȁstavīcā zool. mala ptica selica dugih, uskih krila i repa koji se račva u dva kraka; sin. (lasta)

lȁstavičjī

prid. G lȁstavičjēg(a); ž. lȁstavičjā, s. lȁstavičjē koji se odnosi na lastavice [lastavičje gnijezdo]; sin. (lastin)

làštilo

im. s. G làštila; mn. N làštila, G lȁštīlā krema za čišćenje [~ za cipele; ~ za pokućstvo; ~ za parkete]

làštiti

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. lȁštīm, 3. l. mn. lȁštē, imp. làšti, aor. làštih, imperf. lȁšćāh, prid. r. làštio, prid. t. lȁšten činiti sjajnim s pomoću laštila [~ cipele]

latèrāl

im. m. G laterála; mn. N lateráli, G laterálā v. bočnik

làtērna

im. ž. G làtērnē; mn. N làtērne, G làtērnā/làtērnī starinska svjetiljka zaštićena staklom, svijetli s pomoću plina ili petroleja

làtica

im. ž. G làticē; mn. N làtice, G lȁtīcā bot. cvjetni listić, dio cvjetnoga vjenčića različitih oblika i boja, listić cvjetne krunice

latimèrija

im. ž. G latimèrijē; mn. N latimèrije, G latimèrījā zool. jedina živuća resoperka, riba koja rađa žive mlade i živi u velikim morskim dubinama

latìnica

im. ž. G latìnicē jez. 1. pismo kojim su pisali stari Rimljani (Latini), latinsko pismo 2. pismo nastalo prema pismu starih Rimljana prilagodbom drukčijemu sustavu glasova [hrvatska ~]

latìničnī

prid. G latìničnōg(a); ž. latìničnā, s. latìničnō koji se odnosi na latinicu [latinično pismo]

latìnist

im. m. G latìnista, V latìnistu; mn. N latìnisti, G latìnīstā 1. osoba koja proučava latinski jezik i književnost 2. književnik na latinskome jeziku u razdoblju nakon antike

latìnistica

im. ž. G latìnisticē; mn. N latìnistice, G latìnistīcā 1. žena koja proučava latinski jezik i književnost 2. književnica na latinskome jeziku u razdoblju nakon antike

latìnističin

prid. G latìnističina; ž. latìnističina, s. latìnističino koji pripada latinistici

latinìstičkī

prid. G latinìstičkōg(a); ž. latinìstičkā, s. latinìstičkō koji se odnosi na latiniste i latinizam

latinìzam

im. m. G latinìzma; mn. N latinìzmi, G latinìzāmā 1. knjiž. književnost na latinskome jeziku u razdoblju nakon antike [hrvatski ~] 2. jez. riječ latinskoga podrijetla posuđena u koji drugi jezik i prilagođena njegovu jezičnom sustavu

làtīnskī

prid. G làtīnskōg(a); ž. làtīnskā, s. làtīnskō 1. koji se odnosi na Latine 2. u im. funkciji jd. m. jez. izumrli jezik kojim su govorili i pisali Rimljani (Latini) ili koja od njegovih kasnijih inačica kao što je jezik Crkve, pisani jezik obrazovanih slojeva u srednjemu vijeku; službeni jezik u Vatikanu

lȁv

im. m. G lȁva; mn. N lȁvovi, G lȁvōvā 1. zool. zvijer iz porodice mačaka žućkastosmeđega krzna čiji mužjak ima dugu grivu 2. jd. astr. (Lȁv) zviježđe zodijaka između Raka i Djevice 3. a. jd. astrol. horoskopski znak onih koji su rođeni od 23. srpnja do 22. kolovoza b. pren. osoba rođena u istoimenome znaku ♦ boriti se kao ~ hrabro se boriti; kao ~ u kavezu [osjećati se, hodati itd.] nemirno, nervozno [osjećati se, hodati itd.]; ne diraj lava dok spava ne izazivaj protivnika

láva

im. ž. G lávē geol. usijana, žitka mineralna masa koja izbija na Zemljinu površinu

làvānda

im. ž. G làvāndē; mn. N làvānde, G làvāndā/làvāndī bot. sredozemni zeleni polugrm, trajnica iz porodice usnača dlakava lišća i modroljubičastih mirisnih cvjetova koja se uzgaja za proizvodnju mirisnoga ulja; sin. (despik)

lávež

im. m. G láveža, I lávežom glasanje psa

làvina

im. ž. G làvinē; mn. N làvine, G lȁvīnā zem. velika količina snijega, leda, zemlje i kamenja koja iznenada i brzo sklizi niz planinske padine

lȁvljī

prid. G lȁvljēg(a); ž. lȁvljā, s. lȁvljē koji se odnosi na lavove [lavlja griva]

làvōr

im. m. G lavóra, I lavórom; mn. N lavóri, G lavórā okrugla i široka posuda za pranje ruku i umivanje

lȁvovskī

prid. G lȁvovskōg(a); ž. lȁvovskā, s. lȁvovskō koji je kao u lava, koji zadivljuje snagom ili veličinom [~ posao]

lȃz

im. m. G lȃza; mn. N lȃzi/lȁzovi, G lȃzā/lȁzōvā otvor ili put za prolaz ljudi ili životinja

lazànje

im. pl. t. ž. G lȁzānjā 1. talijanska tjestenina u obliku širokih traka 2. jelo od istoimene tjestenine s mljevenim mesom, sirom ili drugim dodatcima te s umakom i začinima [~ s četirima vrstama sira]

lȃž

im. ž. G lȁži, L làži, I lȁžju/lȁži; mn. N lȁži, G làžī, D làžima tvrdnja koja ne odgovara stvarnosti, koja nije istinita [govoriti ~; služiti se lažima]; sin. neistina; ant. istina ♦ uhvatiti koga u laži uočiti da tko laže

lȁžan

prid. G làžna; odr. lȁžnī, G lȁžnōg(a); ž. làžna, s. lȁžno 1. koji ne odgovara istini [lažna priča]; sin. izmišljen v. pod izmisliti, neistinit; ant. istinit 2. koji odražava čiju prijetvornost u pokazivanju ili govorenju onoga što se misli ili osjeća [~ osmijeh]; sin. neiskren; ant. iskren 3. odr. koji se iskazuje ili podmeće za što drugo [lažni svijet; lažni doživljaj; lažna ljubav; lažno prijateljstvo]; ant. istinski, pravi, stvaran

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga