leksikògrafkinja

im. ž. G leksikògrafkinjē; mn. N leksikògrafkinje, G leksikògrafkīnjā 1. žena koja izrađuje rječnike 2. stručnjakinja koja se bavi leksikografijom

leksikògrafskī

prid. G leksikògrafskōg(a); ž. leksikògrafskā, s. leksikògrafskō koji se odnosi na leksikografe i leksikografiju

leksikòlog

im. m. G leksikòloga, V leksikòlože; mn. N leksikòlozi, G leksikòlōgā stručnjak koji se bavi leksikologijom

leksikològija

im. ž. G leksikològijē jez. jezikoslovna grana koja se bavi proučavanjem riječi i rječničkoga sustava

leksikòloginja

im. ž. G leksikòloginjē; mn. N leksikòloginje, G leksikòlogīnjā stručnjakinja koja se bavi leksikologijom

leksikòloškī

prid. G leksikòloškōg(a); ž. leksikòloškā, s. leksikòloškō koji se odnosi na leksikologe i leksikologiju

lèksikon

im. m. G lèksikona; mn. N lèksikoni, G lȅksikōnā djelo koje abecednim redom daje sažet pregled osnovnih znanja iz različitih područja [opći ~; pomorski ~; školski ~; sportski ~]

lèksikonskī

prid. G lèksikonskōg(a); ž. lèksikonskā, s. lèksikonskō koji se odnosi na leksikone

lektíra

im. ž. G lektírē 1. ono što se čita [zabavna ~; zanimljiva ~] 2. ono što je zadano da se čita [propisana ~; školska ~]

lèktīrnī

prid. G lèktīrnōg(a); ž. lèktīrnā, s. lèktīrnō koji se odnosi na lektiru

lȅktor

im. m. G lȅktora, V lȅktore; mn. N lȅktori, G lȅktōrā 1. osoba koja ispravlja i jezično dotjeruje tekst prije objavljivanja 2. voditelj jezičnih vježba i tečajeva na sveučilištu

lektòrāt

im. m. G lektoráta; mn. N lektoráti, G lektorátā lektorov položaj ili služba

lȅktorica

im. ž. G lȅktoricē; mn. N lȅktorice, G lȅktorīcā 1. žena koja ispravlja i jezično dotjeruje tekst prije objavljivanja 2. voditeljica jezičnih vježba i tečajeva na sveučilištu

lȅktoričin

prid. G lȅktoričina; ž. lȅktoričina, s. lȅktoričino koji pripada lektorici

lektorírānje

im. s. G lektorírānja v. lektura

lektorírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. lektòrīrām, 3. l. mn. lektorírajū, imp. lektòrīrāj, aor. lektorírah, imperf. lektòrīrāh, prid. r. lektorírao, prid. t. lektòrīrān ispraviti/ispravljati i jezično dotjerati/dotjerivati tekst prije objavljivanja

lȅktorskī

prid. G lȅktorskōg(a); ž. lȅktorskā, s. lȅktorskō koji se odnosi na lektore i lekturu [~ honorar]

lektúra

im. ž. G lektúrē 1. ispravljanje i jezično dotjerivanje teksta prije objavljivanja; sin. (lektoriranje) 2. tekst na kojemu su označene jezične pogreške koje treba ispraviti prije objavljivanja

lelùjati (se)

gl. nesvrš. povr. prez. 1. l. jd. lelùjām, 3. l. mn. lelùjajū, imp. lelùjāj, aor. lelùjah, imperf. lelùjāh, prid. r. lelùjao blago se povijati čas na jednu, čas na drugu stranu [~ na vjetru]

lelùjav

prid. G lelùjava; odr. lelùjavī, G lelùjāvōg(a); ž. lelùjava, s. lelùjavo koji se leluja

lelùjavōst

im. ž. G lelùjavosti, I lelùjavošću/lelùjavosti svojstvo onoga što je lelujavo

lèmeš

im. m. G lèmeša, I lèmešom; mn. N lèmeši, G lȅmēšā oštri dio ili sječivo pluga, dio koji siječe zemlju; sin. (raonik)

lèmūr

im. m. G lemúra, I lemúrom; mn. N lemúri, G lemúrā zool. polumajmun smeđe, žute, sive ili bijele boje s crnom njuškom koji živi na Madagaskaru [patuljasti ~]

léno

im. s. G léna; mn. N léna, G lénā pov. feud što ga je vladar ili velikaš u feudalno doba dao vazalu uz uvjet da prema njemu ispunjava određene obveze

lȇnta

im. ž. G lȇntē; mn. N lȇnte, G lȇntā/lȇntī široka vrpca koju se u svečanim prilikama nosi od ramena do suprotnoga boka  vremenska ~ brojevna crta na koju se bilježi ili koja prikazuje povijesni tijek događaja; sin. vremenska crta v. pod crta

lȅopard

im. m. G lȅoparda; mn. N lȅopardi, G lȅopārdā zool. zvijer iz porodice mačaka žućkastoga krzna s tamnim pjegama svijetlo obojenim u sredini koja živi u dijelovima Azije i Afrike [snježni ~]

lepéza

im. ž. G lepézē; mn. N lepéze, G lepézā predmet koji se drži u ruci i kojim se maše ispred lica kako bi se rashladilo

lèpinja

im. ž. G lèpinjē; mn. N lèpinje, G lȅpīnjā mekana okrugla mala pogača od bijela brašna

lepìrnjača

im. ž. G lepìrnjačē; mn. N lepìrnjače, G lepìrnjāčā v. leptirnjača

lepr̀šati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. lepr̀šām, 3. l. mn. lepr̀šajū, imp. lepr̀šāj, aor. lepr̀šah, imperf. lepr̀šāh, prid. r. lepr̀šao 1. živahno se i lagano povijati čas na jednu, čas na drugu stranu [Zastava leprša.]; sin. vijati se v. pod vijati, vijoriti se v. pod vijoriti, viti se v. pod viti 2. letjeti tako da se mnogo puta zamahne krilima [Vrabac leprša.] 3. tiho i lelujavo padati [Snijeg leprša.]

lepr̀šav

prid. G lepr̀šava; odr. lepr̀šavī, G lepr̀šavōg(a); ž. lepr̀šava, s. lepr̀šavo; komp. lepršàvijī 1. koji leprša [lepršava pahulja] 2. pren. koji je živahan i lagan [~ stil; lepršavo ponašanje]

lèptīr

im. m. G leptíra, I leptírom; mn. N leptíri, G leptírā 1. zool. a. mn. red s najvećim brojem vrsta u razredu kukaca s dvama parovima krila na kojima su male ljuske i s usnim organima u obliku rila za lizanje i sisanje b. pripadnik istoimenoga reda [dnevni ~; noćni ~] 2. sp. a. prsna simetrična plivačka tehnika s istodobnim radom ruku i nogu b. posebna plivačka disciplina u kojoj se pliva istoimenom tehnikom [plivati 100 m ~] 3. razg. prozor automobila koji se otvara kružno

leptìrast

prid. G leptìrasta; odr. leptìrastī, G leptìrastōg(a); ž. leptìrasta, s. leptìrasto koji je nalik leptiru

leptìrica

im. ž. G leptìricē; mn. N leptìrice, G leptìrīcā 1. ženka leptira 2. razg. mali noćni leptir koji oblijeće oko svjetla 3. zool. morska plosnata riba hrskavičnjača nalik na ražu koja na repu ima otrovnu bodljiku

leptìrnjača

im. ž. G leptìrnjačē; mn. N leptìrnjače, G leptìrnjāčā bot. 1. mn. porodica zeljastih krmnih biljka dvosupnica koje imaju dvospolne cvjetove s vjenčićem sličnim leptiru, plod im je mahuna 2. pripadnica istoimene porodice; sin. (lepirnjača), mahunarka

lȅs

im. m. G lȅsa geol. sediment finih čestica nastao djelovanjem vjetra; sin. prapor

lȅsostepa

im. ž. G lȅsostepē; mn. N lȅsostepe, G lȅsostēpā zem. prijelazno šumsko i stepsko područje koje je pogodno za naseljavanje i poljodjelstvo

lȅš

im. m. G lèša, I lèšom; mn. N lèševi, G lȅšēvā mrtvo ljudsko tijelo; sin. lešina, truplo

lèšina

im. ž. G lèšinē; mn. N lèšine, G lȅšīnā 1. mrtvo ljudsko tijelo; sin. leš, truplo 2.  strvina

lèšinār

im. m. G lèšināra, V lèšināru/lèšināre; mn. N lèšināri, G lèšinārā 1.  strvinar 2. pren. osoba koja ne preza ni od čega da dođe do svojega cilja

lèšinārev

prid. G lèšināreva; ž. lèšināreva, s. lèšinārovo koji pripada lešinaru; sin. lešinarov

lèšinārka

im. ž. G lèšinārkē, DL lèšinārki; mn. N lèšinārke, G lèšinārkā/lèšinārkī žena koja ne preza ni od čega da dođe do cilja

lèšinārov

prid. G lèšinārova; ž. lèšinārova, s. lèšinārovo usp. lešinarev

lȇt

im. m. G lȇta, L létu; mn. N lȅtovi, G lȅtōvā 1. kretanje zrakom s pomoću krila, motora, balona i sl. [~ ptice; ~ zrakoplova; ~ helikoptera] 2. putovanje letjelicom od jednoga do drugoga mjesta [~ od Zagreba do Dubrovnika; redoviti ~]

lètāč

im. m. G letáča, V lȅtāču; mn. N letáči, G letáčā osoba koja leti

letàčica

im. ž. G letàčicē; mn. N letàčice, G letàčīcā 1. žena koja leti 2. zool. a. mn. skupina ptica koje imaju snažan greben na prsnoj kosti i mogu letjeti; sin. grebenka; ant. bezgrebenka, nojevka, trkačica b. pripadnik istoimene skupine; sin. grebenka; ant. bezgrebenka, nojevka, trkačica

letàčičin

prid. G letàčičina; ž. letàčičina, s. letàčičino koji pripada letačici

lètāčkī

prid. G lètāčkōg(a); ž. lètāčkā, s. lètāčkō koji se odnosi na letače

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga