n

im. s. neskl. devetnaesto slovo hrvatske abecede

n

im. m. neskl. nosni zubni zvonačni suglasnik

N

oznaka za njutn

na

prij. 1. A a. označuje da tko ili što dospijeva na gornju stranu čega s čim je istodobno u dodiru [staviti ~ stol] b. označuje da se što zbiva u određeno vrijeme [cvjetati ~ proljeće; doći ~ Uskrs] c. označuje da se što obavlja na određen način [napraviti ~ brzinu] 2. L a. označuje da se što nalazi s gornje strane čega i u dodiru je s njim [knjiga ~ stolu] b. označuje da se što obavlja na određen način [živjeti ~ visokoj nozi]

usk. razg. nepristojno izriče davanje, pružanje [Na, samo uzmi!]

nabàcati

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nabàcām, 3. l. mn. nabàcajū, imp. nabàcāj, aor. nabàcah, prid. r. nabàcao, prid. t. nȁbacān bacajući što nasumce ili u velikoj količini napraviti gomilu ili zatrpati što [~ smeće; ~ snijeg uz stazu; ~ stvari bez reda; ~ zemlju u jamu]; vidski parnjak: nabacivati¹

nabáciti

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbācīm, 3. l. mn. nàbācē, imp. nabáci, aor. nabácih, prid. r. nabácio, prid. t. nàbāčen 1. baciti što kamo ili preko čega [~ loptu preko mreže]; vidski parnjak: nabacivati² 2. razg. a. površno staviti na sebe kakav odjevni predmet ili šminku [~ ruž; ~ šal preko jakne] 3. pren. a. usput što izgovoriti ili napisati, izložiti u općim crtama [~ ideje; ~ napomene]; vidski parnjak: nabacivati² b. napraviti kakav prigodni izraz lica [~ osmijeh; ~ strog pogled]

nabacívati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. nabàcujēm, 3. l. mn. nabàcujū, imp. nabàcūj, aor. nabacívah, imperf. nabàcīvāh, prid. r. nabacívao, prid. t. nabàcīvān bacajući što nasumce ili u velikoj količini praviti gomilu ili zatrpavati što [~ smeće; ~ snijeg uz stazu; ~ stvari bez reda; ~ zemlju u jamu]; vidski parnjak: nabacati

nabacívati²

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. nabàcujēm, 3. l. mn. nabàcujū, imp. nabàcūj, aor. nabacívah, imperf. nabàcīvāh, prid. r. nabacívao, prid. t. nabàcīvān bacati što kamo ili preko čega [~ loptu preko mreže]; vidski parnjak: nabaciti • nabacívati se povr. 1. bacajući što uzajamno se dodavati [~ se loptom] 2. žarg. pretjerano željeti dobiti čiju naklonost ili privući koga [~ se djevojci]

nabádati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbādām, 3. l. mn. nabádajū, imp. nàbādāj, aor. nabádah, imperf. nàbādāh, prid. r. nabádao, prid. t. nàbādān 1. bodući stavljati što na kakav šiljasti predmet [~ meso na vilicu] 2. zabadati štapiće slanine, bijeloga luka i sl. u meso prije kuhanja ili pečenja [~ meso bijelim lukom] 3. pren., razg. loše i nesigurno govoriti [~ engleski] • nabádati se povr. ozljeđivati se ubodima na kakav oštar ili šiljast predmet; vidski parnjak: nabosti

nàbava

im. ž. G nàbavē; mn. N nàbave, G nȁbāvā kupovanje stvari potrebnih za život ili rad [~ hrane; ~ opreme; ići u nabavu]

nàbaviti

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbavīm, 3. l. mn. nàbavē, imp. nàbavi, aor. nàbavih, prid. r. nàbavio, prid. t. nàbavljen kupnjom, posudbom ili vlastitim trudom doći u posjed čega [~ drva za zimu; ~ knjige za školu]; sin. dobaviti, pribaviti, priskrbiti; vidski parnjak: nabavljati

nabàvljāč

im. m. G nabavljáča, V nȁbavljāču; mn. N nabavljáči, G nabavljáčā v. dobavljač

nabavljàčica

im. ž. G nabavljàčicē; mn. N nabavljàčice, G nabavljàčīcā v. dobavljačica

nabavljàčičin

prid. G nabavljàčičina; ž. nabavljàčičina, s. nabavljàčičino v. dobavljačičin

nàbavljati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbavljām, 3. l. mn. nàbavljajū, imp. nàbavljāj, aor. nàbavljah, imperf. nàbavljāh, prid. r. nàbavljao, prid. t. nàbavljān kupnjom, posudbom ili vlastitim trudom dolaziti u posjed čega [~ drva za zimu; ~ knjige za školu]; sin. dobavljati, pribavljati, priskrbljivati; vidski parnjak: nabaviti

nàbāvnī

prid. G nàbāvnōg(a); ž. nàbāvnā, s. nàbāvnō koji se odnosi na nabavu [nabavna kola; nabavna cijena]

nabíjānje

im. s. G nabíjānja 1. punjenje čega tiskanjem ili guranjem; sin. naguravanje, natiskivanje 2. činjenje čega tvrdim ili tvrđim udaranjem ili tiskanjem; sin. zbijanje 3. čvrsto postavljanje čega na određeno mjesto ili u određeno mjesto udaranjem; sin. nasađivanje 4. razg. udaranje po čemu velikom silinom

nabíjati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbījām, 3. l. mn. nabíjajū, imp. nàbījāj, aor. nabíjah, imperf. nàbījāh, prid. r. nabíjao, prid. t. nàbījān 1. tiskajući ili gurajući puniti što [~ rublje u ladicu]; sin. naguravati, natiskivati 2. udaranjem ili tiskanjem činiti što tvrdim ili tvrđim [~ zemlju]; sin. zbijati 3. udaranjem čvrsto postavljati što na određeno mjesto ili u određeno mjesto [~ čekić na držak]; sin. nasađivati 4. razg. velikom silinom udarati po čemu [~ loptu]; vidski parnjak: nabiti

nabìjen

prid. G nabijèna; odr. nabìjenī, G nabìjenōg(a); ž. nabijèna, s. nabijèno 1. koji ima naboj [električno nabijena čestica] 2. koji je udaranjem ili tiskanjem učinjen tvrdim [nabijena zemlja]

nàbirati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbirēm, 3. l. mn. nàbirū, imp. nàbiri, aor. nàbirah, imperf. nàbirāh, prid. r. nàbirao, prid. t. nàbirān praviti nabore na čemu [~ zastore]; vidski parnjak: nabrati² • nàbirati se povr. dobivati nabore [Tkanina se nabire.; Površina vode se nabire.]; sin. mreškati se

nàbiti

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nȁbijēm, 3. l. mn. nȁbijū, imp. nàbīj, aor. nàbih, prid. r. nàbio, prid. t. nabìjen 1. staviti što u što tako da se ispuni sav prostor [~ rublje u ladicu]; sin. nagurati, natiskati; vidski parnjak: nabijati 2. udaranjem ili tiskanjem učiniti što tvrdim ili tvrđim [~ zemlju]; sin. zbiti; vidski parnjak: nabijati 3. udaranjem čvrsto postaviti što na određeno mjesto ili u određeno mjesto [~ čekić na držak]; sin. nasaditi; vidski parnjak: nabijati 4. razg. velikom silinom udariti po čemu [~ loptu]; vidski parnjak: nabijati • nàbiti se povr. razg. v. nagurati se pod nagurati, natiskati se pod natiskati

náboj

im. m. G náboja; mn. N náboji, G nábōjā 1. ozljeda ili potkožna rana koja je nastala tiskanjem [~ na peti] 2. vojn. punjenje metka 3. količina energije u nekome tijelu  električni ~ fiz. svojstvo električno nabijenih čestica koje na druge nabijene čestice djeluju privlačnim ili odbojnim električnim silama te koje svojim međudjelovanjima i gibanjem prouzročuju električna i magnetska polja [pozitivni električni ~; negativni električni ~]

nábōjnī

prid. G nábōjnōg(a); ž. nábōjnā, s. nábōjnō koji se odnosi na naboj

nȁboljē

pril. tako da se što popravlja ili poboljšava [Bolest je krenula ~.]; ant. nagore¹

nábor

im. m. G nábora, I náborom; mn. N nábori, G nábōrā 1. presavijeno mjesto na tkanini ili platnu, često ukras na odjeći [haljina s naborima] 2. neravnina na kojoj površini

nabórati

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbōrām, 3. l. mn. nabórajū, imp. nàbōrāj, aor. nabórah, prid. r. nabórao, prid. t. nàbōrān napraviti bore na čemu [~ čelo] • nabórati se povr. dobiti bore, postati ispunjen borama [Lice se naboralo.]

nàbosti

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nabòdem, 3. l. mn. nabòdū, imp. nabòdi, aor. nabòdoh, prid. r. m. nàbō, ž. nàbola, s. nàbolo, mn. nàboli, prid. t. nabòden 1. bodući staviti što na kakav šiljast predmet [~ komadić ribe na vilicu] 2. zabosti štapiće slanine, bijeloga luka i sl. u meso prije kuhanja ili pečenja [~ meso bijelim lukom] • nàbosti se povr. ozlijediti se ubodom na kakav oštar ili šiljast predmet [~ se na trn]; vidski parnjak: nabadati

nábožan

prid. G nábožna; odr. nábožnī, G nábožnōg(a); ž. nábožna, s. nábožno; komp. nabòžnijī 1. koji se drži nauka svoje vjere i vjerskih običaja [nabožna žena] 2. odr. koji odražava vjerske ideje i poruke [nabožni spjev; nabožno štivo]; sin. pobožan, ( religiozan)

nábožnōst

im. ž. G nábožnosti, I nábožnošću/nábožnosti osobina onoga koji je nabožan ili svojstvo onoga što je nabožno; sin. pobožnost, ( religioznost)

nabrájati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbrājām, 3. l. mn. nabrájajū, imp. nàbrājāj, aor. nabrájah, imperf. nàbrājāh, prid. r. nabrájao, prid. t. nàbrājān navoditi što određenim redom [~ primjere]; sin. redati; vidski parnjak: nabrojiti

nàbrati

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàberēm, 3. l. mn. nàberū, imp. nabèri, aor. nàbrah, prid. r. m. nȁbrao, ž. nȁbrāla, s. nȁbrālo, mn. nȁbrāli, prid. t. nȁbrān berući skupiti što [~ jabuke]

nàbrati²

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàberēm, 3. l. mn. nàberū, imp. nabèri, aor. nàbrah, prid. r. m. nȁbrao, ž. nȁbrāla, s. nȁbrālo, mn. nȁbrāli, prid. t. nȁbrān napraviti nabore na čemu [~ zavjesu]; vidski parnjak: nabirati

nabréknuti

gl. svrš. neprijel. prez. 1. l. jd. nàbrēknēm, 3. l. mn. nàbrēknū, imp. nabrékni, aor. nabréknuh, prid. r. nabréknuo povećati obujam

nabròjati

gl. svrš. prijel. nabrojiti

nabròjiti

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàbrojīm, 3. l. mn. nàbrojē, imp. nabròji/nàbrōj, aor. nabròjih, prid. r. nabròjio, prid. t. nàbrojen navesti što određenim redom [~ primjere]; vidski parnjak: nabrajati

nabùbriti

gl. svrš. neprijel. prez. 1. l. jd. nàbubrīm, 3. l. mn. nàbubrē, imp. nabùbri, aor. nabùbrih, prid. r. nabùbrio bubrenjem povećati ili proširiti obujam [Riža je nabubrila.]

nábujak

im. m. G nábūjka; mn. N nábujci, G nábujākā zapečeno jelo od tijesta

nabùjati

gl. svrš. neprijel. prez. 1. l. jd. nabùjām, 3. l. mn. nabùjajū, imp. nabùjāj, aor. nabùjah, prid. r. nabùjao 1. povećati razinu vodostaja [Rijeka je nabujala.]; sin. narasti 2. naglo, obilno narasti ili se razviti u cvatu [Šuma je nabujala.] 3. pren. a. naglo izlaziti na vidjelo, naglo se pokazivati [Osjećaji su nabujali.] b. biti u porastu [Nasilje je nabujalo.]

nàceriti se

gl. svrš. povr. prez. 1. l. jd. nàcerīm se, 3. l. mn. nàcerē se, imp. nàceri se, aor. nàcerih se, prid. r. nàcerio se, prid. t. nàceren podrugljivo se nasmijati komu pokazujući zube

nȃcija

im. ž. G nȃcijē; mn. N nȃcije, G nȃcījā pol. šira zajednica ljudi povezanih zajedničkom poviješću, tradicijom, vjerskom pripadnošću, jezikom i kulturom; sin. narod

nacijépati

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàcijēpām, 3. l. mn. nacijépajū, imp. nàcijēpāj, aor. nacijépah, prid. r. nacijépao, prid. t. nàcijēpān cijepanjem usitniti [~ drva za zimu] • nacijépati se povr. zasititi se cijepanja

nacíljati

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàcīljām, 3. l. mn. nacíljajū, imp. nàcīljāj, aor. nacíljah, prid. r. nacíljao, prid. t. nàcīljān uperiti što prema cilju, usmjeriti što prema meti [strelicom ~ središte]

nacionàlist

im. m. G nacionàlista, V nacionàlistu; mn. N nacionàlisti, G nacionàlīstā pristaša nacionalizma

nacionàlistica

im. ž. G nacionàlisticē; mn. N nacionàlistice, G nacionàlistīcā žena pristaša nacionalizma

nacionàlističin

prid. G nacionàlističina; ž. nacionàlističina, s. nacionàlističino koji pripada nacionalistici

nacionalìstičkī

prid. G nacionalìstičkōg(a); ž. nacionalìstičkā, s. nacionalìstičkō koji se odnosi na nacionaliste i nacionalizam

nacionalizácija

im. ž. G nacionalizácijē pol. nasilno pretvaranje privatne imovine u državno ili društveno vlasništvo; sin. (podržavljivanje)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga