sȁlo

im. s. G sȁla masna naslaga u tijelu čovjeka i nekih životinja [svinjsko ~]

sàlōn

im. m. G salóna; mn. N salóni, G salónā 1. prostorija u stanu uređena za dnevni boravak, primanje gostiju i sl. 2. prostorija u hotelu, na brodu itd. u kojoj se sjedi, okuplja i sl. 3. dvorana ili prostorija za izlaganje i prodaju umjetnina i modnih proizvoda [izložbeni ~; umjetnički ~; ~ grafike] 4. prostorija u kojoj se pružaju obrtničke usluge [krojački ~; frizerski ~]

sàlōnskī

prid. G sàlōnskōg(a); ž. sàlōnskā, s. sàlōnskō koji se odnosi na salone [~ namještaj; ~ prostor]

sȃlpa

im. ž. G sȃlpē; mn. N sȃlpe, G sȃlpā/sȃlpī zool. srebrnkasta ovalna morska riba cijenjena mesa sa zlatnim prugama uzduž tijela koja živi u jatima

salutírati

gl. dvov. neprijel. prez. 1. l. jd. salùtīrām, 3. l. mn. salutírajū, imp. salùtīrāj, aor. salutírah, imperf. salùtīrāh, prid. r. salutírao pozdraviti/pozdravljati na vojnički način

salvèta

im. ž. G salvètē; mn. N salvète, G salvétā razg. v. ubrus

sȃm

prid. G sáma; odr. sámī, G sámōg(a); ž. sáma, s. sȃmo 1. koji je bez ostalih pripadnika svoje skupine, bez društva [biti ~ na svijetu; ~ i nesretan] 2. koji je jedina osoba u kakvu prostoru [~ u sobi; Sam sam kod kuće.] 3. koji je bez ičega drugoga, bez dodataka [sama juha; samo meso] 4. u zam. funkciji naglašuje da se što zbiva bez ikakva tuđeg utjecaja [Sami smo tako željeli.; Sam je kriv.] 5. u pril. funkciji u svoje ime, bez tuđega posredovanja [Učinit ću to ~.]; sin. osobno ♦ ~ od sebe bez pomoći drugih, na vlastitu inicijativu

sàmilōst

im. ž. G sàmilosti, I sàmilošću/sàmilosti suosjećanje s čijom nevoljom

sàmljeti

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. sàmeljēm, 3. l. mn. sàmeljū, imp. samèlji, aor. sàmljeh, prid. r. m. sàmlio, ž. sàmljela, s. sàmljelo, mn. sàmljeli, prid. t. samljèven 1. pretvoriti zrnje u brašno [~ kukuruz u mlinu] 2. meljući usitniti što u male komadiće, mrvice ili prah [~ meso; ~ orahe] 3. pren. potpuno uništiti kakva protivnika ili kakvu zapreku [~ suparnika]

sȁmo

pril. 1. izriče da se jedan član prema određenim svojstvima izuzima iz skupa istovrsnih članova [Samo on može doći.]; sin. isključivo, jedino, tek 2. naglašuje malu količinu čega [Imam ~ minutu vremena]; sin. tek 3. označuje da se što može posve slobodno učiniti [Samo ti govori.; Samo neka dođe.] 4. ima vezničku funkciju u nezavisnosloženoj isključnoj rečenici [Svi su otišli, ~ je on ostao.]; sin. jedino

samòća

im. ž. G samòćē stanje onoga koji je sam [povući se u samoću; Volim samoću.]

samòglasničkī

prid. G samòglasničkōg(a); ž. samòglasničkā, s. samòglasničkō koji se odnosi na samoglasnike; sin. ( otvornički, vokalni); ant. suglasnički, (konsonantski, zatvornički)

samòglasnīk

im. m. G samòglasnīka; mn. N samòglasnīci, G samòglasnīkā gram. 1. najistaknutiji glas u slogu, središte sloga, glas na kojemu se nalazi naglasak, slogotvorni glas; ant. suglasnik 2. glas oblikovan otvorenim, slobodnim prolazom zračne struje pri čemu glasnice titraju; sin. (otvornik, vokal); ant. suglasnik, (konsonant, zatvornik)

sȁmohodnī

prid. G sȁmohodnōg(a); ž. sȁmohodnā, s. sȁmohodnō koji ima vlastiti pogon

samoindùkcija

im. ž. G samoindùkcijē fiz. svojstvo vodiča da promjena struje koja njime teče u njemu prouzročuje indukciju

sȁmokrijēs

im. m. G sȁmokrijēsa; mn. N sȁmokrijēsi, G sȁmokrijēsā zast. v. pištolj

samoljèpljiv

prid. G samoljèpljiva; odr. samoljèpljivī, G samoljèpljivōg(a); ž. samoljèpljiva, s. samoljèpljivo koji na sebi ima ljepljivi sloj i može se na što zalijepiti [samoljepljiva vrpca; samoljepljiva naljepnica]

samònikao

prid. G samònikla; odr. samòniklī, G samòniklōg(a); ž. samònikla, s. samòniklo koji je sam izniknuo, koji nije posađen ili posijan i koji je tipičan za određeni prostor ili stanište [samoniklo bilje]

samoòbrana

im. ž. G samoòbranē obrana svojega života, prava ili države

samooprašívānje

im. s. G samooprašívānja bot. oplodnja biljke prenošenjem peluda s prašnika na tučak istoga cvijeta

samoposlužívānje

im. s. G samoposlužívānja; mn. N samoposlužívānja, G samoposlužívānjā 1. način posluživanja u prodavaonicama i gostionicama u kojima kupac sam traži i uzima robu koju plaća na blagajni 2. prodavaonica koja je organizirana na istoimeni način

samopoštovánje

im. s. G samopoštovánja osjećaj poštovanja prema samomu sebi

samopotvrđívānje

im. s. G samopotvrđívānja dokazivanje da se što može učiniti ili postići vlastitim sposobnostima i mogućnostima

samopòuzdān

prid. G samopòuzdāna; odr. samopòuzdānī, G samopòuzdānōg(a); ž. samopòuzdāna, s. samopòuzdāno; komp. samopouzdànijī 1. koji ima vjere u sebe, svoje sposobnosti i mogućnosti [~ učenik] 2. koji odaje vjeru u sebe, u svoje sposobnosti i mogućnosti [~ hod; ~ nastup]

samopouzdánje

im. s. G samopouzdánja vjera u sebe, svoje sposobnosti i mogućnosti

samoprijégor

im. m. G samoprijégora, I samoprijégorom sposobnost davanja ili žrtvovanja za drugoga

samoprijégōran

prid. G samoprijégōrna; odr. samoprijégōrnī, G samoprijégōrnōg(a); ž. samoprijégōrna, s. samoprijégōrno koji ima sposobnost davanja i žrtvovanja za drugoga

samopròglāšenī

prid. G samopròglāšenōg(a); ž. samopròglāšenā, s. samopròglāšenō koji se sam proglasio čime [~ vođa]

samopròvjera

im. ž. G samopròvjerē; mn. N samopròvjere, G samopròvjērā provjera vlastitoga rada, djelovanja itd.

samorazùmljiv

prid. G samorazùmljiva; odr. samorazùmljivī, G samorazùmljivōg(a); ž. samorazùmljiva, s. samorazùmljivo koji je razumljiv sam po sebi, koji nije izravno izražen

samòrodnī

prid. G samòrodnō(g); ž. samòrodnā, s. samòrodnō koji nastaje sam od sebe [~ bakar]

sȁmostālan

prid. G sȁmostālna; odr. sȁmostālnī, G sȁmostālnōg(a); ž. sȁmostālna, s. sȁmostālno; komp. samostàlnijī 1. koji je sposoban i spreman sam donositi odluke i odgovarati za svoje postupke [samostalno dijete] 2. koji odražava čiju sposobnost i spremnost za donošenje odluka i odgovaranje za svoje postupke [samostalno zaključivanje]; ant. nesamostalan

samostálnōst

im. ž. G samostálnosti, I samostálnošću/samostálnosti osobina onoga koji je samostalan ili svojstvo onoga što je samostalno; ant. nesamostalnost

sȁmostān

im. m. G sȁmostāna; mn. N sȁmostāni, G sȁmostānā zgrada u kojoj žive redovnici ili redovnice prema utvrđenim pravilima [katolički ~]

sȁmostānskī

prid. G sȁmostānskōg(a); ž. sȁmostānskā, s. sȁmostānskō koji se odnosi na samostan

sȁmostōjan

prid. G sȁmostōjna; odr. sȁmostōjnī, G sȁmostōjnōg(a); ž. sȁmostōjna, s. sȁmostōjno koji je sposoban i spreman sam donositi odluke i odgovarati za svoje postupke (o narodu i državi); ant. nesamostojan

samostòjēćī

prid. G samostòjēćēg(a); ž. samostòjēćā, s. samostòjēćē koji sam stoji, koji se ni na što ne oslanja i ništa ga ne pridržava [~ objekt]; ant. nesamostojeći

samostójnōst

im. ž. G samostójnosti, I samostójnošću/samostójnosti sposobnost i spremnost samostalnoga donošenja odluka i odgovaranja za svoje postupke (o narodu i državi); ant. nesamostojnost

sȁmosvjēstan

prid. G sȁmosvjēsna; odr. sȁmosvjēsnī, G sȁmosvjēsnōg(a); ž. sȁmosvjēsna, s. sȁmosvjēsno; komp. samosvjèsnijī 1. koji je uvjeren u vlastite vrijednosti [~ čovjek] 2. koji odražava čiju vjeru u vlastite vrijednosti [samosvjesno ponašanje]

sȁmotan

prid. G sȁmotna; odr. sȁmotnī, G sȁmotnōg(a); ž. sȁmotna, s. sȁmotno; komp. samòtnijī koji je sam, koji je bez društva [~ čovjek]; sin. osamljen, ( usamljen)

sȁmotnica

im. ž. G sȁmotnicē; mn. N sȁmotnice, G sȁmotnīcā žena koja je sama, koja živi sama, odvojeno od drugih

sȁmotničin

prid. G sȁmotničina; ž. sȁmotničina, s. sȁmotničino koji pripada samotnici

sȁmotničkī

prid. G sȁmotničkōg(a); ž. sȁmotničkā, s. sȁmotničkō koji se odnosi na samotnike

sȁmotnīk

im. m. G sȁmotnīka, V sȁmotnīče; mn. N sȁmotnīci, G sȁmotnīkā osoba koja je sama, koja je bez društva

samoùbojica

im. m. ž. G samoùbojicē, V samoùbojice/samoùbojico; mn. N samoùbojice, G samoùbojīcā 1. osoba koja je počinila samoubojstvo [taj ~; ti samoubojice] 2. žena koja je počinila samoubojstvo [ta ~; te samoubojice]

samoùbojičin

prid. G samoùbojičina; ž. samoùbojičina, s. samoùbojičino koji pripada samoubojici

samoùbōjstvo

im. s. G samoùbōjstva; mn. N samoùbōjstva, G samoùbōjstāvā/samoùbōjstvā čin svjesnoga oduzimanja vlastitoga života

samòuk

prid. G samòuka; odr. samòukī, G samòukōg(a); ž. samòuka, s. samòuko koji je sam što naučio

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga