samoùprava

im. ž. G samoùpravē; mn. N samoùprave, G samoùprāvā pol. oblik organizacije uprave, pravo kojega područja, zajednice, organizacije ili manjine da samostalno upravlja svojim poslovima [općinska ~]

samoùpravljānje

im. s. G samoùpravljānja hist., pol. sustav društvenih odnosa u posljednjemu razdoblju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u kojemu je upravljanje poslovima pripadalo podjednako svim članovima zajednice preko delegata

samoùprāvnī

prid. G samoùprāvnōg(a); ž. samoùprāvnā, s. samoùprāvnō hist. koji se odnosi na samoupravu i samoupravljanje [~ socijalizam]

samoùvjeren

prid. G samoùvjerena; odr. samoùvjerenī, G samoùvjerenōg(a); ž. samoùvjerena, s. samoùvjereno; komp. samouvjerènijī 1. koji je pun vjere u sebe, koji je pun samopouzdanja [samouvjeren čovjek] 2. koji odaje vjeru u sebe, koji odaje samopouzdanje [~ nastup]

samoùvjerenōst

im. ž. G samoùvjerenosti, I samoùvjerenošću/samoùvjerenosti osobina onoga koji je samouvjeren ili svojstvo onoga što je samouvjereno

samòvānje

im. s. G samòvānja život ili provođenje vremena u samoći

samòvati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. sàmujēm, 3. l. mn. sàmujū, imp. sàmūj, aor. samòvah, imperf. sàmovāh, prid. r. samòvao živjeti sam ili provoditi vrijeme u samoći

sȁmovōljan

prid. G sȁmovōljna; odr. sȁmovōljnī, G sȁmovōljnōg(a); ž. sȁmovōljna, s. sȁmovōljno koji postupa po svojoj volji protivno usvojenim ili predloženim običajima, postignutomu dogovoru; sin. (proizvoljan)

samozadovoljávānje

im. s. G samozadovoljávānja nadraživanje svojih spolnih organa; sin. (masturbacija)

samozadovoljávati se

gl. nesvrš. povr. prez. 1. l. jd. samozadovòljāvām se, 3. l. mn. samozadovoljávajū se, imp. samozadovòljāvāj se, aor. samozadovoljávah se, imperf. samozadovòljāvāh se, prid. r. samozadovoljávao se nadraživati svoje spolne organe; sin. (masturbirati)

samozàtājan

prid. G samozàtājna; odr. samozàtājnī, G samozàtājnōg(a); ž. samozàtājna, s. samozàtājno 1. koji ne ističe sebe ni svoje zasluge [~ umjetnik] 2. koji odražava čije neisticanje sebe ni svojih zasluga [~ rad]

samozàtājnōst

im. ž. G samozàtājnosti, I samozàtājnošću/samozàtājnosti osobina onoga koji je samozatajan ili svojstvo onoga što je samozatajno

samòznačan

prid. G samòznačna; odr. samòznačnī, G samòznačnōg(a); ž. samòznačna, s. samòznačno gram. koji ima samostalno značenje, značenje koje ne ovisi o značenju drugih jedinica [samoznačna riječ]; sin. punoznačan; ant. nepunoznačan, suznačan

samòzvānī

prid. G samòzvānōg(a); ž. samòzvānā, s. samòzvānō koji se sam proglasio onim što zapravo nije [~ umjetnik]

samòživ

prid. G samòživa; odr. samòživī, G samòživōg(a); ž. samòživa, s. samòživo koji pretjerano misli na sebe, koji nema potrebe za druženjem [~ starac; samoživo stvorenje]

sàmrtnica

im. ž. G sàmrtnicē; mn. N sàmrtnice, G sàmrtnīcā žena koja umire

sàmrtničin

prid. G sàmrtničina; ž. sàmrtničina, s. sàmrtničino koji pripada samrtnici

sàmrtničkī

prid. G sàmrtničkōg(a); ž. sàmrtničkā, s. sàmrtničkō koji se odnosi na samrtnike

sàmrtnīk

im. m. G sàmrtnīka, V sàmrtnīče; mn. N sàmrtnīci, G sàmrtnīkā osoba koja umire

samùrāj

im. m. G samurája, V sȁmurāju; mn. N samuráji, G samurájā pov. pripadnik japanskoga vojničkog feudalnog plemstva

sȁn

im. m. G snȁ; mn. N snȍvi/snȉ, G snȏvā/sánā 1. niz manje ili više povezanih slika i događaja koje tko vidi dok spava [ružan ~]; sin. sanja poet. 2. prirodno stanje počinka sa zatvorenim očima i bez svijesti o vanjskim zbivanjima [dubok ~] 3. pren. ono na što se često misli, o čemu se mašta ili što se želi ostvariti, neostvarena želja [~ o sreći]; sin. sanja poet., pren.  ljetni ~ zool. razdoblje smanjene tjelesne aktivnosti koje neke životinje ljeti provedu spavajući; sin. (estivacija); zimski ~ zool. razdoblje smanjene tjelesne aktivnosti koje neke životinje zimi provedu spavajući; sin. (hibernacija) ♦ kao u snu 1. nejasno, mutno 2. divno, ugodno; ni u snu [ne pomisliti, ne nadati se itd.] nikako, nimalo [ne pomisliti, ne nadati se itd.]; ne dolazi komu ~ na oči ne spava se komu, ne može zaspati tko; sjećati se kao kroz ~ nejasno (mutno) se sjećati; spavati snom pravednika mirno (bezbrižno) spavati; utonuti u ~ zaspati, usnuti

sandála

im. ž. G sandálē; mn. N sandále, G sandálā 1. mn. lagana ljetna obuća, obično od kože, s čvrstim potplatom, otvorenim prstima i petom 2. jedan komad istoimene obuće

sàndučić

im. m. G sàndučića; mn. N sàndučići, G sàndučīćā um. mali sanduk [poštanski ~]

sànduk

im. m. G sànduka; mn. N sànduci, G sȁndūkā četvrtasta drvena kutija [~ s blagom]

sàndžak

im. m. G sàndžaka; mn. N sàndžaci, G sȁndžākā pov. vojna i upravno-teritorijalna jedinica veličine pokrajine u Osmanskome Carstvu

sanitàrije

im. pl. t. ž. G sanitàrījā 1. uređaji za osobnu higijenu [Sanitarije su zastarjele.] 2. prostorije namijenjene održavanju osobne higijene

sȁnitārnī

prid. G sȁnitārnōg(a); ž. sȁnitārnā, s. sȁnitārnō koji se odnosi na sanitarije [~ čvor]

sanìtēt

im. m. G sanitéta vojn. zdravstvena vojna služba

sanìtētskī

prid. G sanìtētskōg(a); ž. sanìtētskā, s. sanìtētskō koji se odnosi na sanitet [sanitetsko vozilo]

sànskrt

im. m. G sànskrta jez. klasični jezik indijske književnosti i znanosti

sȃnta

im. ž. G sȃntē; mn. N sȃnte, G sȃntā prostrana ledena ploča koja pluta vodom

sánja

im. ž. G sánjē; mn. N sánje, G sánjā poet. 1. niz manje ili više povezanih slika i događaja koje tko vidi dok spava 2. pren. ono na što se često misli, o čemu se mašta ili što se želi ostvariti, neostvarena želja; sin. san

sànjānje

im. s. G sànjānja 1. imanje sna ili snova tijekom spavanja 2. prepuštanje mašti u budnome stanju, zamišljanje onoga što bi se željelo ostvariti; sin. maštanje, sanjarenje, snatrenje; sin. snivanje poet.

sànjār

im. m. G sanjára, V sȁnjāru/sȁnjāre; mn. N sanjári, G sanjárā osoba koja sanjari, mašta o čemu, koja se zanosi velikim idejama; sin. romantičar pren.

sanjárēnje

im. s. G sanjárēnja; mn. N sanjárēnja, G sanjárēnjā prepuštanje mašti u budnome stanju, zamišljanje onoga što bi se željelo ostvariti; sin. maštanje, sanjanje, snatrenje, snivanje poet.

sanjárev

prid. G sanjáreva; ž. sanjáreva, s. sanjárevo koji pripada sanjaru; sin. sanjarov

sanjàrica

im. ž. G sanjàricē; mn. N sanjàrice, G sanjàrīcā 1. knjiga u kojoj su, obično abecednim redom, zabilježeni i protumačeni mogući snovi 2. žena koja sanjari, mašta, koja se zanosi velikim idejama; sin. romantičarka pren., sanjarka

sanjàričin

prid. G sanjàričina; ž. sanjàričina, s. sanjàričino koji pripada sanjarici, ženi koja sanjari, mašta, koja se zanosi velikim idejama; sin. sanjarkin

sanjàrija

im. ž. G sanjàrijē; mn. N sanjàrije, G sanjàrījā ono što se zamišlja, o čemu se sanjari, o čemu se budan sanja

sanjáriti

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. sànjārīm, 3. l. mn. sànjārē, imp. sanjári, aor. sanjárih, imperf. sànjārāh, prid. r. sanjário prepuštati se mašti u budnome stanju, zamišljati ono što bi se željelo ostvariti [~ o putovanjima]; sin. maštati, sanjati, snatriti, snivati poet.

sànjārka

im. ž. G sànjārkē, DL sànjārki; mn. N sànjārke, G sànjārkā/sànjārkī usp. sanjarica

sanjárov

prid. G sanjárova; ž. sanjárova, s. sanjárovo usp. sanjarev

sànjārskī

prid. G sànjārskōg(a); ž. sànjārskā, s. sànjārskō koji se odnosi na sanjare

sànjati

gl. nesvrš. prijel./neprijel. prez. 1. l. jd. sànjām, 3. l. mn. sànjajū, imp. sànjāj, aor. sànjah, imperf. sànjāh, prid. r. sànjao, prid. t. sȁnjān 1. prijel. imati san ili snove tijekom spavanja [~ lijepe snove]; sin. sniti, snivati poet. 2. neprijel. prepuštati se mašti u budnome stanju, zamišljati ono što bi se željelo ostvariti [~ o putovanjima]; sin. maštati, sanjariti, snatriti, snivati poet.

sȃnjkānje

im. s. G sȃnjkānja spuštanje sanjkama niz padinu ili brijeg

sȃnjkati se

gl. nesvrš. povr. prez. 1. l. jd. sȃnjkām se, 3. l. mn. sȃnjkajū se, imp. sȃnjkāj se, aor. sȃnjkah se, imperf. sȃnjkāh se, prid. r. sȃnjkao se spuštati se sanjkama niz padinu ili brijeg

sȃnjke

im. pl. t. ž. G sȃnjkā naprava kojom se spušta niz snježnu padinu [vožnja sanjkama]

saònice

im. pl. t. ž. G saònīcā vozilo s daskama nalik na skije koje se pokreće s pomoću zaprege, vjetra ili na motorni pogon [upregnuti pse u ~]

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga