saopćénje

im. s. priopćenje

saòpćiti

gl. svrš. prijel. priopćiti

sȁpa

im. ž. G sȁ zrak koji se udahne i izdahne pri disanju; sin. dah

saponificírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. saponifìcīrām, 3. l. mn. saponificírajū, imp. saponifìcīrāj, aor. saponificírah, imperf. saponifìcīrāh, prid. r. saponificírao, prid. t. saponifìcīrān kem. provesti/provoditi saponifikaciju

saponifikácija

im. ž. G saponifikácijē; mn. N saponifikácije, G saponifikácījā kem. 1. razgradnja estera hidrolizom na alkohol i organsku kiselinu pod utjecajem kiselina, lužina i enzima 2. razgradnja biljnih i životinjskih masti s pomoću lužina na glicerol i sapune

sapròfīt

im. m. G saprofíta; mn. N saprofíti, G saprofítā biol. organizam koji se hrani neživim organskim tvarima

sàpūn

im. m. G sapúna; mn. N sapúni, G sapúnā 1. tvrdo ili tekuće sredstvo koje služi za pranje 2. kem. smjesa soli viših masnih kiselina koja se dobiva saponifikacijom, kuhanjem prirodnih masti s lužinama

sapùnati (se)

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. sapùnām, 3. l. mn. sapùnajū, imp. sapùnāj, aor. sapùnah, imperf. sapùnāh, prid. r. sapùnao, prid. t. sȁpunān trljati koga ili što sapunom [~ dijete; ~ leđa]

sapùnica

im. ž. G sapùnicē; mn. N sapùnice, G sapùnīcā 1. pjena koja nastaje topljenjem sapuna u vodi [baloni od sapunice] 2. razg. televizijska serija s mnogo nastavaka

sarkàstičan

prid. G sarkàstična; odr. sarkàstičnī, G sarkàstičnōg(a); ž. sarkàstična, s. sarkàstično; komp. sarkastìčnijī koji je pun sarkazma, koji je obilježen sarkazmom [~ smijeh]

sarkàzam

im. m. G sarkàzma; mn. N sarkàzmi, G sarkàzāmā zlobna, zajedljiva poruga

sarkòfāg

im. m. G sarkofága; mn. N sarkofázi, G sarkofágā pov. mrtvački sanduk od kamena, kovine, pečene gline ili drva urešen reljefima u koji se polaže drveni lijes

sàrma

im. ž. G sàrmē; mn. N sàrme, G sármā/sàrmī jelo od mljevena mesa i riže uvijenih u listove kiseloga kupusa

saslušánje

im. s. G saslušánja; mn. N saslušánja, G saslušánjā policijski ili pravni postupak u kojemu se koga ispituje

sàslušati

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. sàslušām, 3. l. mn. sàslušajū, imp. sàslušāj, aor. sàslušah, prid. r. sàslušao, prid. t. sàslušān 1. čuti što tko govori od početka do kraja [~ roditelje; ~ susjede] 2. obaviti saslušanje; vidski parnjak: saslušavati

saslušávati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. saslùšāvām, 3. l. mn. saslušávajū, imp. saslùšāvāj, aor. saslušávah, imperf. saslùšāvāh, prid. r. saslušávao, prid. t. saslùšāvān obavljati saslušanje; vidski parnjak: saslušati

sàstajānje

im. s. G sàstajānja; mn. N sàstajānja, G sàstajānjā 1. dolaženje na sastanak, održavanje sastanka 2. sretanje s kim prema dogovoru; sin. nalaženje

sàstajati se

gl. nesvrš. povr. prez. 1. l. jd. sàstajēm se, 3. l. mn. sàstajū se, imp. sàstāj se, aor. sàstajah se, imperf. sàstajāh se, prid. r. sàstajao se 1. viđati se s kim prema dogovoru [~ ispred škole; ~ s prijateljicama; ~ sa starim znancima]; sin. nalaziti se v. pod nalaziti 2. održavati sastanak, službeni susret [Sutra se sastaje moj nekadašnji razred.]; vidski parnjak: sastati se

sàstanak

im. m. G sàstānka; mn. N sàstānci, G sàstanākā 1. dogovoreni susret [~ ispred škole] 2. dogovoreni službeni susret na kojemu se o čemu raspravlja ili razmjenjuju kakve obavijesti [roditeljski ~; ~ nastavničkoga vijeća]

sàstati se

gl. svrš. povr. prez. 1. l. jd. sàstanēm se, 3. l. mn. sàstanū se, imp. sàstani se, aor. sàstah se/sàstadoh se, prid. r. sàstao se 1. vidjeti se s kim prema dogovoru [~ ispred škole; ~ s prijateljicom; ~ sa starim znancima]; sin. naći se v. pod naći 2. održati sastanak, službeni susret; vidski parnjak: sastajati se

sástav

im. m. G sástava; mn. N sástavi, G sástāvā 1. gradivo ili dijelovi od kojih je što načinjeno ili složeno [kemijski ~ minerala] 2. v. sastavak

sástavak

im. m. G sástāvka; mn. N sástāvci, G sástavākā pismeni tekst o kojoj zadanoj temi, pismena obradba određene teme [~ o jeseni]; sin. (sastav)

sàstaviti

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. sàstavīm, 3. l. mn. sàstavē, imp. sàstavi, aor. sàstavih, prid. r. sàstavio, prid. t. sàstavljen 1. spojiti koga ili što s kim ili čim [~ palac i kažiprst] 2. postaviti i spojiti dijelove tako da čine cjelinu [~ ormar]; sin. montirati, sklopiti, složiti; ant. rasklopiti, rastaviti 3. ustrojiti kakvo tijelo od više članova [~ povjerenstvo; ~ vladu] 4. oblikovati i zabilježiti kakav sastavak, literarno djelo ili kakav drugi tekst [~ domaću zadaću; ~ nacrt zakona; ~ pjesmu; ~ prijedlog; ~ zapisnik]; vidski parnjak: sastavljati

sastàvljāč

im. m. G sastavljáča, V sȁstavljāču; mn. N sastavljáči, G sastavljáčā osoba koja što sastavlja

sastavljàčica

im. ž. G sastavljàčicē; mn. N sastavljàčice, G sastavljàčīcā žena koja što sastavlja

sastavljàčičin

prid. G sastavljàčičina; ž. sastavljàčičina, s. sastavljàčičino koji pripada sastavljačici

sàstavljānje

im. s. G sàstavljānja 1. spajanje koga ili čega s kim ili čim 2. postavljanje i spajanje dijelova tako da čine cjelinu; sin. montiranje, sklapanje, slaganje; ant. rasklapanje, rastavljanje 3. ustrojavanje kakva tijela od više članova 4. oblikovanje i bilježenje kakva sastavka, kakva literarnog djela ili kakva drugog teksta

sàstavljati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. sàstavljām, 3. l. mn. sàstavljajū, imp. sàstavljāj, aor. sàstavljah, imperf. sàstavljāh, prid. r. sàstavljao, prid. t. sàstavljān 1. spajati koga ili što s kim ili čim [~ palac i kažiprst] 2. postavljati i spajati dijelove tako da čine cjelinu [~ ormar]; sin. montirati, sklapati, slagati; ant. rasklapati, rastavljati 3. ustrojavati kakvo tijelo od više članova [~ povjerenstvo; ~ vladu] 4. oblikovati i bilježiti kakav sastavak, literarno djelo ili kakav drugi tekst [~ domaću zadaću; ~ nacrt zakona; ~ pjesmu; ~ prijedlog; ~ zapisnik]; vidski parnjak: sastaviti

sástāvnī

prid. G sástāvnōg(a); ž. sástāvnā, s. sástāvnō 1. koji je dio cjeline [~ dijelovi motora] 2. koji sastavlja, povezuje posebne dijelove [~ veznik]; ant. rastavni 3. koji je sastavljen od neovisnih dijelova [sastavna rečenica]; ant. rastavni

sástāvnica

im. ž. G sástāvnicē; mn. N sástāvnice, G sástāvnīcā dio cjeline; sin. (komponenta)

sástojak

im. m. G sástōjka; mn. N sástōjci, G sástojākā sastavni dio sadržaja kakve cjeline [sastojci jela]

sástojati se

gl. nesvrš. povr. prez. 3. l. jd. sástojī se, 3. l. mn. sástojē se, aor. 3. l. jd. sȃstojā se, imperf. 3. l. jd. sástojāše se, prid. r. sástojao se biti sastavljen od čega [~ od triju dijelova]

sástojina

im. ž. G sástojinē; mn. N sástojine, G sástojīnā bot. dio šume koji je jedinstvena cjelina po svojim uzgojnim svojstvima i u kojemu se provodi poseban način gospodarenja zbog toga što se bitno razlikuje od ostalih dijelova šume

sasúšiti se

gl. svrš. povr. prez. 1. l. jd. sàsūšīm se, 3. l. mn. sàsūšē se, imp. sasúši se, aor. sasúših se, prid. r. sasúšio se, prid. t. sàsūšen v. osušiti se pod osušiti

sàsvīm

pril. u punoj mjeri [Sasvim je miran.]; sin. posve, potpuno

sàšiti

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. sȁšijēm, 3. l. mn. sȁšijū, imp. sàšīj, aor. sàših, prid. r. sàšio, prid. t. sašìven iglom i koncem povezivati što, izraditi što šivanjem [~ odijelo; ~ ranu]

sȃt

im. m. G sȃta, L sátu; mn. N sȁtovi/sȃti, G sȁtōvā/sátī 1. mn. N sȃti mjerna jedinica za vrijeme, 3600 sekunda (h) 2. a. mn. N sȁtovi tehn. naprava ili uređaj za mjerenje vremena [sunčani ~; pješčani ~; ručni ~; zidni ~]; sin. (ura) 3. mn. N sȃti vrijeme nastave koje obično traje 45 minuta [Drugi ~ počinje u 14.50.]  nulti ~ razg. školski sat koji se održava prije prvoga sata; sin. predsat; pješčani ~ sat koji mjeri vrijeme s pomoću pijeska koji ravnomjerno curi iz gornje u donju polovicu staklenke; sin. pješčanik ♦ brojiti sate (dane, godine), usp. dan; sto na ~ veoma brzo, velikom brzinom; točan kao švicarski ~ veoma točan; u sitne sate kasno u noći; znati (vidjeti i sl.) koliko je sati znati (vidjeti itd.) o čemu je riječ, shvatiti što, uvidjeti što

satèlīt

im. m. G satelíta; mn. N satelíti, G satelítā astr. 1. nebesko tijelo koje pod utjecajem gravitacije kruži oko kojega planeta 2. tijelo poslano u stazu oko Zemlje s pomoću rakete nosača

satèlītskī

prid. G satèlītskōg(a); ž. satèlītskā, s. satèlītskō koji se odnosi na satelite

sàtīr

im. m. G satíra, V sȁtīru; mn. N satíri, G satírā mit. polubog koji živi u šumama i brdima zašiljenih ušiju i kozjih nogu

sàtira

im. ž. G sàtirē, N sàtire; mn. G sȁtīrā knjiž. književno djelo u kojemu se oštro ismijavaju ljudske ili društvene slabosti

satìričār

im. m. G satìričāra, V satìričāru/satìričāre; mn. N satìričāri, G satìričārā osoba koja piše satire

satìričārev

prid. G satìričāreva; ž. satìričāreva, s. satìričārevo koji pripada satiričaru; sin. satiričarov

satìričārka

im. ž. G satìričārkē, DL satìričārki; mn. N satìričārke, G satìričārkā/satìričārkī žena koja piše satire

satìričārov

prid. G satìričārova; ž. satìričārova, s. satìričārovo usp. satiričarev

satìričnī

prid. G satìričnōg(a); ž. satìričnā, s. satìričnō koji se odnosi na satiru

sátnica

im. ž. G sátnicē; mn. N sátnice, G sátnīcā raspored nastavnih sati [školska ~]

sȁtnica

im. ž. G sȁtnicē; mn. N sȁtnice, G sȁtnīcā vojn. žena s činom satnika

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga