t

im. s. neskl. dvadeset šesto slovo hrvatske abecede

t

im. m. neskl. zubni zaporni šumni bezvučni suglasnik

t

oznaka za tonu

T

oznaka za teslu

pok. zam. G tȇ, DL tȏj, A tȗ, I tȏm; mn. N tȇ, G tȋh 1. ženska osoba, životinja ili predmet ženskoga roda u blizini sugovoritelja [Posudi mi tu knjigu.] 2. upućuje na već spomenuto u tekstu [Muči me misao na njega. Te se misli ne mogu osloboditi.]

tàban

im. m. G tàbana; mn. N tàbani, G tȁbānā donja strana stopala kojom se gazi [ravni tabani; meki tabani] ♦ lizati tabane (pete) komu, usp. peta

tàbela

im. ž. tablica

tȁbelārnī

prid. tablični

tábla

im. ž. ploča

tablèta

im. ž. G tablètē; mn. N tablète, G tablétā ljekoviti pripravak okrugla ili duguljasta oblika [~ protiv glavobolje]; sin. (pilula)

tàblica

im. ž. G tàblicē; mn. N tàblice, G tȁblīcā um. 1. prikaz različitih podataka poredanih po stupcima i redcima 2.  pločica  logaritamska ~ mat. tablica iz koje se mogu očitati vrijednosti logaritma log x za pojedine vrijednosti broja x; ~ množenja mat. tablica iz koje se mogu očitati vrijednosti umnožaka xy dvaju cijelih brojeva x i y iz skupa

tàbličnī

prid. G tàbličnōg(a); ž. tàbličnā, s. tàbličnō koji se odnosi na tablice, koji je u tablici [~ prikaz]

tȃbor

im. m. G tȃbora, I tȃborom; mn. N tȃbori, G tȃbōrā 1. prebivalište na otvorenome, obično pod šatorima 2. pren. jedna od strana u sukobu [protivnički ~]

tȃborīšte

im. s. G tȃborīšta; mn. N tȃborīšta, G tȃborīštā vojn. otvoreni prostor na kojemu privremeno boravi vojska, mjesto na kojemu se nalazi tabor

tȃborskī

prid. G tȃborskōg(a); ž. tȃborskā, s. tȃborskō koji se odnosi na tabor

tàbū

im. m. G tabùa, DL tabùu; mn. N tabùi, G tabúā 1. kod mnogih primitivnih naroda ono što je nedodirljivo, nepristupačno, o čemu se ne smije ni raspravljati 2. pren. ono što je strogo zabranjeno, ono o čemu se ne smije raspravljati

tȁčke

im. pl. t. ž. G tȁčākā/tȃčkā/tȁč ručna kolica za guranje s jednim kotačem i dvjema ručkama

tȁći

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. tȁknēm, 3. l. mn. tȁknū, imp. tàkni, aor. tàkoh, prid. r. tàkao, prid. t. tȁknūt v. taknuti

tȁd

pril. 1. u to vrijeme, u tome trenutku, u trenutku koji nije jako udaljen od trenutka u kojemu govoritelj govori 2. u tome slučaju [Ne znaš? Tad me slušaj!]; sin. onda, tada

tàda

pril., usp. tad

tàdašnjī

prid. G tàdašnjēg(a); ž. tàdašnjā, s. tàdašnjē koji se odnosi na dalju prošlost, koji je udaljen od trenutka u kojemu govoritelj govori [tadašnja škola; ~ prijatelj]; sin. ondašnji, onodobni

tàdžičkī

prid. G tàdžičkōg(a); ž. tàdžičkā, s. tàdžičkō 1. koji se odnosi na Tadžike 2. u im. funkciji jd. m. jez. službeni jezik u Tadžikistanu i narodni jezik Tadžika

tagàlog

im. m. G tagàloga jez. službeni jezik na Filipinima i narodni jezik Filipinaca

tȁhigraf

im. m. G tȁhigrafa; mn. N tȁhigrafi, G tȁhigrāfā tehn. uređaj za registriranje brzine vozila

tȁhometar

im. m. G tȁhometra, I tȁhometrom; mn. N tȁhometri, G tȁhometārā v. brzinomjer

tȃj

pok. zam. G tȏg(a)/tȍg, D tȏmu/tȏme/tȍm, A tȃj/tȏg(a)/tȍg, L tȏme/tȏmu/tȍm, I tȋm/tíme; mn. N tȋ, G tȋh 1. muška osoba, životinja ili predmet označen imenicom muškoga roda u blizini sugovoritelja [Posudi mi ~ udžbenik.] 2. upućuje na već spomenuto u tekstu ili govoru [Problem je u tome da se ne slažemo. Taj problem treba riješiti.]

tȃjan

prid. G tájna; odr. tȃjnī, G tȃjnōg(a); ž. tájna, s. tȃjno; komp. tàjniji koji se taji ili skriva od drugih [~ plan; tajna želja; tajni dogovor]; sin. potajan

tajànstven

prid. G tajànstvena; odr. tajànstvenī, G tajànstvenōg(a); ž. tajànstvena, s. tajànstveno; komp. tajanstvènijī 1. koji krije neku tajnu [tajanstvena žena]; sin. tajnovit 2. kojemu se ne zna uzrok [tajanstvena smrt] 3. koji je povezan s kakvom tajnom [~ događaj]; sin. zagonetan

tàjfūn

im. m. G tajfúna; mn. N tajfúni, G tajfúnā met. ciklon s vjetrovima orkanske snage koji se pojavljuje u sjevernim dijelovima Tihoga oceana

tȁjga

im. ž. G tȁjgē, DL tȁjgi; mn. N tȁjge, G tȃjgā/tȁjgī zem. gusta vazdazelena šuma četinjača u područjima oštre kontinentske ili subpolarne klime

tájiti

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. tájīm, 3. l. mn. tájē, imp. táji, aor. tájih, imperf. tájāh, prid. r. tájio, prid. t. tȃjen ne htjeti što reći, nego namjerno šutjeti o čemu [~ istinu]; ant. otkrivati

tȃjna

im. ž. G tȃjnē; mn. N tȃjne, G tȃjnā/tȃjnī 1. ono što se taji, skriva ili ne otkriva drugima, o čemu se nikomu ne priča ili što se ne objavljuje [poslovna ~; vojna ~] 2. ono što je nepoznato, što se ne može spoznati ni objasniti [~ uspjeha; tajne prirode; vječna ~] ♦ javna ~ općepoznata stvar

tȃjnī

prid. G tȃjnōg(a); ž. tȃjnā, s. tȃjnō 1. koji se odnosi na tajnu 2. koji je nepoznat i nije svima dostupan, koji je skriven [tajna služba]; ant. javni

tȃjnica

im. ž. G tȃjnicē; mn. N tȃjnīce, G tȃjnīcā žena koja obavlja administrativne poslove [~ projekta]

tȃjničin

prid. G tȃjničina; ž. tȃjničina, s. tȃjničino koji pripada tajnici

tȃjničkī

prid. G tȃjničkōg(a); ž. tȃjničkā, s. tȃjničkō koji se odnosi na tajnike i tajništvo [~ poslovi]

tȃjnīk

im. m. G tȃjnīka, V tȃjnīče; mn. N tȃjnīci, G tȃjnīkā osoba koja obavlja administrativne poslove [~ projekta]

tȃjnīkov

prid. G tȃjnīkova; ž. tȃjnīkova, s. tȃjnīkovo koji pripada tajniku

tȃjnīštvo

im. s. G tȃjnīštva; mn. N tȃjnīštva, G tȃjništāvā/tȃjnīštvā tajnikov ured [~ škole]

tȃjno

pril. tako da se ne vidi, krijući se, da nitko ne zna; sin. kradom, kriomice, krišom, neopazice, potajice, potajno

tájnōst

im. ž. G tájnosti, I tájnošću/tájnosti svojstvo onoga što je nepoznato i nije svima dostupno, što je skriveno; ant. javnost

tajnòvit

prid. G tajnòvita; odr. tajnòvitī, G tajnòvitōg(a); ž. tajnòvita, s. tajnòvito; komp. tajnovìtijī 1. koji krije neku tajnu [tajnovita žena]; sin. tajanstven, zagonetan 2. koji sadržava neku tajnu [~ odgovor; tajnovito ponašanje]

tajnòvitōst

im. ž. G tajnòvitosti, I tajnòvitošću/tajnòvitosti 1. osobina onoga koji krije neku tajnu; sin. tajanstvenost, zagonetnost 2. svojstvo onoga što sadržava neku tajnu

tàkav

pok. zam. G tàkva, DL tàkvu, A tàkav/tàkva, I tàkvīm; ž. tàkva, s. tàkvo koji je poput osobe, životinje ili predmeta koji je u blizini sugovoritelja  ~... kakav, kakav... ~ ima vezničku funkciju u zavisnosloženim poredbenim rečenicama [Takav je kakav mu je i otac bio.; Kakav otac, ~ sin.]

tàkmac

im. m. G takmàca, V tàkmače; mn. N takmàci, G takmácā osoba koja se za što s kim natječe, koja se s kim nadmeće

takmàčev

prid. G takmàčeva; ž. takmàčeva, s. takmàčevo koji pripada takmacu

tȁkmičār

im. m. natjecatelj

tȁkmičārev

prid. natjecateljev

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga