Rezultati pretraživanja za: kad

  • kȁd

    pril. 1. uvodi pitanje o vremenu, u koje vrijeme [Kad ćeš doći?] 2. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim objektnim rečenicama, uvodi neizravno pitanje [Znamo ~ ćeš doći.; Reci mi ~ ćeš doći.] 3. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim subjektnim rečenicama, uvodi neizravno pitanje [Zna se ~ ćeš doći.] 4. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim vremenskim rečenicama, uvodi vremensku surečenicu a. uvodi vremensku surečenicu u zavisnosloženoj rečenici, izriče da se radnja zavisne surečenice zbiva istodobno s radnjom glavne surečenice [Smeta mi glazba ~ učim.]; sin. dok b. izriče da radnja zavisne surečenice prethodi radnji glavne surečenice [Učit ću ~ dođem kući.] 5. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim uzročnim rečenicama, uvodi uzročnu surečenicu [Mora da si bolestan ~ si tako blijed.]; sin. čim, dok razg. 6. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim pogodbenim rečenicama, uvodi moguću pogodbenu surečenicu [Kad bismo imali vremena, došli bismo.] 7. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim dopusnim rečenicama, uvodi moguću dopusnu surečenicu [Kad bi želio, došao bi na sastanak.]; sin. kada  bilo ~ / ~ bilo / ~ god / ma ~ svejedno u koje vrijeme [Dođi bilo ~ / ~ bilo / ~ god / ma ~.]; ~... i uvodi moguću dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Kad bi i bio umoran, došao bi na sastanak]; sin. ako … i v. pod ako; ~... i... ipak ima vezničku funkciju u zavisnosloženim mogućim dopusnim rečenicama [Kad bi i bio umoran, ipak bi došao na sastanak.]; sin. ako... i... ipak v. pod ako; kao ~ uvodi poredbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Bili smo veseli kao ~ idemo na izlet.]; nego ~ uvodi poredbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici (uz obvezatan komparativ u glavnoj surečenici) [Bili smo veseliji nego ~ smo prošli put išli na izlet.]

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga