Rezultati pretraživanja za: prikaza

  • príkaza

    im. ž. G príkazē; mn. N príkaze, G príkāzā bestjelesno biće [vidjeti prikaze u snu]; sin. duh, priviđenje, sablast, ( utvara)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga