fàrmer

im. m. G fàrmera, V fàrmeru; mn. N fàrmeri, G fȁrmērā vlasnik farme

fàrmerica

im. ž. G fàrmericē; mn. N fàrmerice, G fàrmerīcā vlasnica farme

fàrmeričin

prid. G fàrmeričina; ž. fàrmeričina, s. fàrmeričino koji pripada farmerici

fàrmerskī

prid. G fàrmerskōg(a); ž. fàrmerskā, s. fàrmerskō koji se odnosi na farmere i farmu

fasáda

im. ž. G fasádē; mn. N fasáde, G fasádā 1. prednja strana zgrade; sin. pročelje 2. gornji vanjski sloj na vanjskim zidovima kuće

fàsādnī

prid. G fàsādnōg(a); ž. fàsādnā, s. fàsādnō koji se odnosi na fasadu [fasadna cigla]

fascìkl

im. m. G fascìkla; mn. N fascìkli, G fascìkālā/fascíklā omot za čuvanje spisa [plastični ~]

fascinàntan

prid. G fascinàntna; odr. fascinàntnī, G fascinàntnōg(a); ž. fascinàntna, s. fascinàntno; komp. fascinàntnijī v. očaravajući pod očaravati

fascinírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. fascìnīrām, 3. l. mn. fascinírajū, imp. fascìnīrāj, aor. fascinírah, imperf. fascìnīrāh, prid. r. fascinírao, prid. t. fascìnīrān 1. v. očarati 2. v. očaravati

fasèta

im. ž. G fasètē; mn. N fasète, G fasétā jedna strana brušenoga dragog kamena ili stakla

fàšist

im. m. G fàšista, V fàšistu; mn. N fàšisti, G fȁšīstā 1. pov. pripadnik talijanskoga fašističkog pokreta Benita Mussolinija 2. pol. sljedbenik fašističkih ideja; ant. antifašist

fàšistica

im. ž. G fàšisticē; mn. N fàšistice, G fàšistīcā 1. pov. pripadnica talijanskoga fašističkog pokreta Benita Mussolinija 2. pol. sljedbenica fašističkih ideja; ant. antifašistica

fàšističin

prid. G fàšističina; ž. fàšističina, s. fàšističino 1. koji pripada pripadnici talijanskoga fašističkog pokreta Benita Mussolinija 2. koji pripada sljedbenici fašističkih ideja; ant. antifašističin

fašìstičkī

prid. G fašìstičkōg(a); ž. fašìstičkā, s. fašìstičkō 1. koji se odnosi na fašizam, politički sustav Benita Mussolinija i njegove sljedbenike [~ režim]; ant. antifašistički 2. pov. koji se odnosi na fašizam, politički pokret s radikalno nacionalističkim obilježjima, i njegove sčljedbenike; ant. antifašistički

fašìzam

im. m. G fašìzma 1. pov. politički sustav koji je Benito Mussolini uspostavio u Italiji 1920. – 1943., u središtu mu je veličanje nacije i vođe, protiv je demokracije i ljudskih prava, vodi osvajačku vanjsku politiku 2. pol. politički pokret s radikalno nacionalističkim obilježjima; ant. antifašizam

fȁšničkī

prid. G fȁšničkōg(a); ž. fȁšničkā, s. fȁšničkō pokr., razg. 1. v. mesopusni 2. v. pokladni

fȁšnīk

im. m. G fȁšnīka; mn. N fȁšnīci, G fȁšnīkā pokr., razg. 1. v. mesopust 2. v. poklade

fȁtālan

prid. G fȁtālna; odr. fȁtālnī, G fȁtālnōg(a); ž. fȁtālna, s. fȁtālno; komp. fatàlnijī v. sudbonosan

fàuna

im. ž. G fàunē biol. životinjski svijet

favèla

im. ž. G favèlē; mn. N favèle, G favélā južnoamerička gradska četvrt bez kanalizacije, vodovoda, struje, gusto naseljena najsiromašnijim stanovnicima

favòrīt

im. m. G favoríta, V fȁvorīte; mn. N favoríti, G favorítā osoba ili momčad koja ima najviše izgleda za pobjedu ili uspjeh u čemu [~ u utrci]

favòritkinja

im. ž. G favòritkinjē; mn. N favòritkinje, G favòritkīnjā žena koja ima najviše izgleda za pobjedu ili uspjeh u čemu [~ u utrci]

fáza

im. ž. G fázē; mn. N fáze, G fázā 1. razvojni stupanj koje pojave, procesa ili postupka; sin. (etapa), stadij 2. fiz. a. vodič pod naponom kojim teče izmjenična struja b. argument sinusne ili koje druge periodične funkcije pri titranju, valnom gibanju ili kojoj drugoj periodičnoj promjeni fizičke veličine, mjeri se jedinicom kutni stupanj ili radijan

fàzān

im. m. G fazána; mn. N fazáni, G fazánā zool. 1. mn. porodica divljih ptica veličine domaće kokoši koje žive uz polja i rubove šuma, mužjaci su šareni s tamnozelenim vratom i glavom, a ženke smeđe s tamnim pjegama 2. pripadnik istoimene porodice; sin. gnjetao

federácija

im. ž. G federácijē; mn. N federácije, G federácījā 1. pol. savezna država, federativna država, država koja se sastoji od više federalnih jedinica koje imaju određenu samostalnost, sudjeluju u organizaciji središnje vlasti, a u nekim su poslovima podređene zajedničkoj središnjoj vlasti 2. v. savez

federalìzam

im. m. G federalìzma pol. način i sustav vladanja federacijom

fȅderālnī

prid. G fȅderālnōg(a); ž. fȅderālnā, s. fȅderālnō v. savezni

fȅderatīvnī

prid. G fȅderatīvnōg(a); ž. fȅderatīvnā, s. fȅderatīvnō koji se odnosi na federaciju kao oblik političkoga ustrojstva

fefèrōn

im. m. G feferóna; mn. N feferóni, G feferónā bot. 1. jednogodišnja povrtna biljka uspravne razgranate stabljike s mnogo listova i sitnim bijelim, žućkastim ili tamnoljubičastim cvjetovima i ljutim plodovima 2. mali jestivi mesnati duguljasti ljuti plod istoimene biljke

fèlāh

im. m. G feláha, V fȅlāše; mn. N felási, G feláhā seljak, ratar, pripadnik siromašnijega dijela stanovništva Egipta, uglavnom muslimanske vjere

fèljtōn

im. m. G feljtóna; mn. N feljtóni, G feljtónā v. podlistak

fèljtōnskī

prid. G fèljtōnskōg(a); ž. fèljtōnskā, s. fèljtōnskō koji se odnosi na feljtone [~ stil]

femìnistica

im. ž. N femìnisticē; mn. N femìnistice, G femìnistīcā zagovornica feminizma

femìnističin

prid. G femìnističina; ž. femìnističina, s. femìnističino koji pripada feministici

feminìstičkī

prid. G feminìstičkōg(a); ž. feminìstičkā, s. feminìstičkō koji se odnosi na feminizam [~ pokret]

feminìzam

im. m. G feminìzma 1. zagovaranje političke, društvene i gospodarske ravnopravnosti žena s muškarcima 2. borba za ženska prava

fȇn

im. m. G fȇna, L fénu; mn. N fȅnovi, G fȅnōvā 1. jd. met. topao i suh vjetar koji puše niz padine Alpa 2. električni uređaj za sušenje kose

fèniks

im. m. G fèniksa; mn. N fèniksi, G fȅnīksā mit. mitološka ptica starih Egipćana koja se sama spaljuje i potom rađa iz vlastitoga pepela, simbol besmrtnosti

fenolftalèīn

im. m. G fenolftaleína; mn. N fenolftaleíni, G fenolftaleínā kem. bijeli prah koji u dodiru s lužinama postaje crvenoljubičast te se njegova razrijeđena otopina upotrebljava kao kemijski indikator

fenòmēn

im. m. G fenoména; mn. N fenoméni, G fenoménā 1. ono što se može zapaziti osjetilima, ono što se vidi 2. rijetka, iznimna pojava, neobičan slučaj

fȅnomenālan

prid. G fȅnomenālna; odr. fȅnomenālnī, G fȅnomenālnōg(a); ž. fȅnomenālna, s. fȅnomenālno koji se razlikuje od običnoga po svojoj veličini, snazi i sl., koji je veoma rijedak [fenomenalno pamćenje]

fènjer

im. m. G fènjera, I fènjerom; mn. N fènjeri, G fȅnjērā starinska svjetiljka zaštićena staklom, svijetli s pomoću plina ili petroleja [ručni ~; brodski ~]

fèrāl

im. m. G ferála; mn. N feráli, G ferálā ribarska svjetiljka na brodu koja noću privlači riblje jato

fèredža

im. ž. G fèredžē; mn. N fèredže, G fȅrēdžā crni ili modri ženski ogrtač kojim se muslimanke pokrivaju izvan kuće

fèrment

im. m. G fèrmenta; mn. N fèrmenti, G fèrmenātā biol. organska tvar koja djeluje kao katalizator u biokemijskim reakcijama; sin. enzim

fermentácija

im. ž. G fermentácijē; mn. N fermentácije, G fermentácījā biol., kem. proces postupne razgradnje organskih spojeva iz mikroorganizama s pomoću enzima [alkoholna ~; mliječna ~; octena ~]; sin. (fermentiranje), vrenje

fermentírānje

im. s. G fermentírānja; mn. N fermentírānja, G fermentírānjā v. fermentacija

fermentírati

gl. dvov. neprijel. prez. 3. l. jd. fermèntīrā, 3. l. mn. fermentírajū, aor. 3. l. jd. fermentíra, imperf. 3. l. jd. fermèntīrāše, prid. r. fermentírao, prid. t. fermèntīrān pretvarati se s pomoću kvasca u što drugo, mijenjati svojstva pod utjecajem enzima; sin. vreti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga