filtrírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. fìltrīrām, 3. l. mn. filtrírajū, imp. fìltrīrāj, aor. filtrírah, imperf. fìltrīrāh, prid. r. filtrírao, prid. t. fìltrīrān 1. obaviti/obavljati filtraciju 2. v. pročistiti 3. v. pročišćavati, pročišćivati

fȋn

prid. G fína; odr. fȋ, G fȋnōg(a); ž. fína, s. fȋno; komp. fìnijī 1. koji je veoma dobar ili veoma lijep [fina škola; fino odijelo] 2. koji se sastoji od malih dijelova ili čestica [fina prašina]; sin. sitan 3. koji se lijepo ponaša i ima njegovan izgled [~ čovjek]; sin. uglađen 4. koji odražava poznavanje i poštovanje društvenih pravila [fino ponašanje] 5. koji ima dobar okus [fini kolači]; sin. ukusan; ant. neukusan

finále

im. m. G finála; mn. m. s. N fináli/finála, G finálā 1. završni prizor glazbenoga djela [~ opere] 2. v. završnica

finàlist

im. m. G finàlista, V finàlistu; mn. N finàlisti, G finàlīstā osoba ili momčad koja sudjeluje u finalu, završnome natjecanju

finàlistica

im. ž. G finàlisticē; mn. N finàlistice, G finàlistīcā žena koja sudjeluje u finalu, završnome natjecanju

finàlističin

prid. G finàlističina; ž. finàlističina, s. finàlističino koji pripada finalistici

fìnālnī

prid. G fìnālnōg(a); ž. fìnālnā, s. fìnālnō v. završni

finàncije

im. pl. t. ž. G finàncījā 1. novčana sredstva kojima tko raspolaže 2. dio ekonomske znanosti koji proučava poslovanje i raspoređivanje novca prema potrebama i zakonima države i poduzeća

finàncījskī

prid. G finàncījskōg(a); ž. finàncījskā, s. finàncījskō koji se odnosi na financije [~ nadzor]

financírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. finàncīrām, 3. l. mn. financírajū, imp. finàncīrāj, aor. financírah, imperf. finàncīrāh, prid. r. financírao, prid. t. finàncīrān uložiti/ulagati novac u što [~ projekt]

finòća

im. ž. G finòćē 1. osobina onoga koji se lijepo ponaša i ima njegovan izgled; sin. uglađenost 2. svojstvo onoga što se sastoji od malih dijelova ili čestica 3. svojstvo onoga što odražava poznavanje i poštovanje društvenih pravila 4. svojstvo onoga što ima dobar okus; sin. ukusnost; ant. neukusnost

fȋnskī

prid. G fȋnskōg(a); ž. fȋnskā, s. fȋnskō 1. koji se odnosi na Finsku i Fince 2. u im. funkciji jd. m. jez. službeni jezik u Finskoj i narodni jezik Finaca

fȋrma

im. ž. G fȋrmē; mn. N fȋrme, G fȋrmā/fȋrmī 1. v. poduzeće 2. v. tvrtka

fìtīlj

im. m. G fitílja; mn. N fitílji, G fitíljā v. stijenj

fitoplànktōn

im. m. G fitoplanktóna; mn. N fitoplanktóni, G fitoplanktónā biol. sitan organizam koji pluta na vodi i ima sposobnost fotosinteze

fìzičār

im. m. G fìzičāra, V fìzičāru/fìzičāre; mn. N fìzičāri, G fìzičārā stručnjak koji se bavi fizikom

fìzičārev

prid. G fìzičāreva; ž. fìzičāreva, s. fìzičārevo koji pripada fizičaru; sin. fizičarov

fìzičārka

im. ž. G fìzičārkē, DL fìzičārki; mn. N fìzičārke, G fìzičārkā/fìzičārkī stručnjakinja koja se bavi fizikom

fìzičārov

prid. G fìzičārova; ž. fìzičārova, s. fìzičārovo usp. fizičarev

fìzičkī

prid. G fìzičkōg(a); ž. fìzičkā, s. fìzičkō 1. v. tjelesni 2. koji je opipljiv, koji uistinu postoji [~ dokaz]; sin. materijalni; ant. nematerijalni 3. koji se odnosi na fiziku [~ zakoni]; sin. (fizikalni) 4. koji se odvija s pomoću tijela [~ napad; ~ rad; ~ sukob]

fìzika

im. ž. G fìzikē, DL fìzici 1. prirodna znanost koja proučava opća svojstva i građu tvari i pojava u prirodi koje se mogu mjeriti (energija, sila teža, elektricitet, magnetizam, toplina, zvuk) 2. nastavni predmet u kojemu se poučavaju osnovne spoznaje istoimene znanosti

fìzikālnī

prid. G fìzikālnōg(a); ž. fìzikālnā, s. fìzikālnō v. fizički

fiziològija

im. ž. G fiziològijē znanost o procesima u živim organizmima, zakonima života, rada i funkcijama pojedinih organa, tkiva i stanica

fizioterapèut

im. m. G fizioterapèuta; mn. N fizioterapèuti, G fizioterapèūtā medicinski tehničar koji primjenjuje fizioterapiju

fizioterapèutkinja

im. ž. G fizioterapèutkinjē; mn. N fizioterapèutkinje, G fizioterapèutkīnjā medicinska tehničarka koja primjenjuje fizioterapiju

fizioterapèutskī

prid. G fizioterapèutskōg(a); ž. fizioterapèutskā, s. fizioterapèutskō koji se odnosi na fizioterapiju [~ programi]

fizioteràpija

im. ž. G fizioteràpijē terapija s pomoću topline, masaže, kupka, tjelovježbe, električne struje i sl.

fjȅld

im. m. G fjȅlda; mn. N fjȅldovi, G fjȅldōvā zem. stjenovita gola ledenjačka visoravan

fjȍrd

im. m. G fjȍrda; mn. N fjȍrdovi, G fjȍrdōvā zem. duboki i uski morski zaljev stjenovitih i strmih obala koji je nastao potapanjem nekadašnjih ledenjačkih dolina

flàmānskī

prid. G flàmānskōg(a); ž. flàmānskā, s. flàmānskō 1. koji se odnosi na Flandriju (Flamaniju) i Flamance 2. u im. funkciji jd. m. jez. službeni jezik u dijelu Belgije i narodni jezik Flamanaca

flàster

im. m. G flàstera, I flàsterom; mn. N flàsteri, G flȁstērā samoljepljivi ovoj za zaštitu rane

flašírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. flàšīrām, 3. l. mn. flašírajū, imp. flàšīrāj, aor. flašírah, imperf. flàšīrāh, prid. r. flašírao, prid. t. flàšīrān uliti/ulijevati što u bocu [~ vino]

flȁuta

im. ž. G flȁutē; mn. N flȁute, G flȁū glazb. drveno ili kovinsko puhaće glazbalo najvišega registra

flaùtist

im. m. G flaùtista, V flaùtistu; mn. N flaùtisti, G flaùtīstā glazbenik koji svira flautu

flaùtistica

im. ž. G flaùtisticē; mn. N flaùtistice, G flaùtistīcā glazbenica koja svira flautu

flaùtističin

prid. G flaùtističina; ž. flaùtističina, s. flaùtističino koji pripada flautistici

flìper

im. m. G flìpera, I flìperom; mn. N flìperi, G flȉpērā sprava za igru u kojoj se s pomoću posebnih ručica kuglica ili loptica pokreće prolazeći kroz različite zapreke

flȉš

im. m. G flìša geol. sediment nastao taloženjem gradiva različita sastava, u našemu je primorju važan kao obradivo tlo

flomàster

im. m. G flomàstera, I flomàsterom; mn. N flomàsteri, G flomàstērā pisaljka s kemijskim punjenjem koja služi za crtanje, bojenje ili označivanje teksta

flȏra

im. ž. G flȏ biol. biljni svijet

flòret

im. m. G flòreta 1. tanki mač s kuglicom na vrhu ili sa zaobljenim vrhom 2. sp. natjecateljska disciplina u mačevanju

flȍta

im. ž. G flȍ; mn. N flȍte, G flȏ pom., vojn. 1. skup brodova koji služe istoj namjeni ili se nalaze pod zajedničkim zapovjedništvom 2. svi brodovi jedne države; sin. brodovlje  zračna ~ skup letjelica koje se nalaze pod zajedničkim zapovjedništvom

flùīd

im. m. G fluída; mn. N fluídi, G fluídā 1. fiz. tvar u tekućemu ili plinovitome agregacijskom stanju koja lako mijenja oblik te može teći i poprimiti oblik posude 2. pren. neodređena energija koja zrači od kojega čovjeka ili predmeta

flȕōr

im. m. G flȕōra, I flȕōrom kem. kemijski element (F), u prirodi se pojavljuje samo u spojevima, žutozeleni otrovni plin oštra mirisa, sastojak zubne cakline

fluorescèncija

im. ž. G fluorescèncijē; mn. N fluorescèncije, G fluorescèncījā fiz. pojava da tvar svijetli dok je obasjana elektromagnetskim zračenjem izvan vidljivoga dijela spektra

fluorescèntnī

prid. G fluorescèntnōg(a); ž. fluorescèntnā, s. fluorescèntnō koji se odnosi na fluorescenciju [fluorescentna cijev]

flȕōrov

prid. G flȕōrova; ž. flȕōrova, s. flȕōrovo kem. 1. koji pripada fluoru [~ atom] 2. koji sadržava fluor [~ oksid]

foàjē

im. m. G foajèa; mn. N foajèi, G foajéā v. predvorje

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga