jednogòdišnjica

im. ž. G jednogòdišnjicē dan ili godina u kojoj se navršava jedna godina od događaja koji se obilježuje

jednògrb

prid. G jednògrba; odr. jednògrbī, G jednògrbōg(a); ž. jednògrba, s. jednògrbo koji ima jednu grbu [jednogrba deva]

jednòimen

prid. G jednòimena; odr. jednòimenī, G jednòimenōg(a); ž. jednòimena, s. jednòimeno 1. koji ima samo jedno ime 2. v. istoimen

jednojàjčanī

prid. G jednojàjčanōg(ā); ž. jednojàjčanā, s. jednojàjčanō koji se razvio iz jednoga jaja [~ blizanci]; ant. dvojajčani

jednojèzičan

prid. G jednojèzična; odr. jednojèzičnī, G jednojèzičnōg(a); ž. jednojèzična, s. jednojèzično 1. koji se služi jednim jezikom [jednojezični govornici] 2. koji je na jednome jeziku [~ rječnik]; ant. višejezičan

jednojèzičnōst

im. ž. G jednojèzičnosti, I jednojèzičnošću/jednojèzičnosti 1. osobina onoga koji se služi jednim jezikom [~ govornika] 2. svojstvo onoga što je na jednome jeziku [~ teksta]; ant. višejezičnost

jednòkatnī

prid. G jednòkatnōg(a); ž. jednòkatnā, s. jednòkatnō koji ima jedan kat; ant. višekatni

jednòkatnica

im. ž. G jednòkatnicē; mn. N jednòkatnice, G jednòkatnīcā stambeni objekt koji ima prizemlje i jedan kat; ant. višekatnica

jednòkratan

prid. G jednòkratna; odr. jednòkratnī, G jednòkratnōg(a); ž. jednòkratna, s. jednòkratno 1. koji je u jednome dijelu [jednokratno radno vrijeme]; ant. dvokratan 2. koji je samo jednom [jednokratna isplata]; ant. višekratan

jednokrèvetnī

prid. G jednokrèvetnōg(a); ž. jednokrèvetnā, s. jednokrèvetnō koji ima samo jedan krevet [jednokrevetna soba]

jednòličan

prid. G jednòlična; odr. jednòličnī, G jednòličnōg(a); ž. jednòlična, s. jednòlično; komp. jednolìčnijī 1. koji je uvijek isti, koji se ne mijenja [~ krajolik; ~ posao; ~ život] 2. pren. koji umara svojom jednoličnošću, ponavljanjem; sin. (jednolik, monoton)

jednòličnōst

im. ž. G jednòličnosti, I jednòličnošću/jednòličnosti svojstvo onoga što je jednolično; sin. (jednolikost, monotonija)

jednòlik

prid. G jednòlika; odr. jednòlikī, G jednòlikōg(a); ž. jednòlika, s. jednòliko; komp. jednolìkijī 1. v. jednoličan 2. koji se sastoji od sastojaka povezanih u cjelinu tako da se više ne prepoznaju njihova pojedinačna svojstva [jednolika smjesa]; sin. homogen; ant. heterogen

jednòlikōst

im. ž. G jednòlikosti, I jednòlikošću/jednòlikosti 1. v. jednoličnost 2. svojstvo onoga što se sastoji od sastojaka povezanih u cjelinu tako da se više ne prepoznaju njihova pojedinačna svojstva; sin. homogenost; ant. heterogenost

jèdnōm

pril. 1. u proteklim, prošlim vremenima [Jednom se bolje živjelo.]; sin. nekad, nekoć, prije, svojedobno 2. u jednoj prilici, jedan put [Jednom smo bili tamo.; Treba mu već ~ pokazati!]; sin. jedanput; sin. jednoć  ~ za svagda prvi i posljednji put

jednòmjesečnī

prid. G jednòmjesečnōg(a); ž. jednòmjesečnā, s. jednòmjesečnō 1. koji ima mjesec dana [jednomjesečno dijete] 2. koji traje mjesec dana [~ dopust] 3. koji se odnosi na mjesec [~ obračun]; sin. mjesečni; ant. višemjesečni

jednomùštvo

im. s. G jednomùštva pojava u kojoj je jedna žena u braku s jednim muškarcem; sin. monoandrija; ant. jednoženstvo, mnogomuštvo, monogamija, poliandrija

jednòok

prid. G jednòoka; odr. jednòokī, G jednòokōg(a); ž. jednòoka, s. jednòoko koji ima jedno oko [jednooki div]

jednoòtvor

im. m. G jednoòtvora, I jednoòtvorom; mn. N jednoòtvori, G jednoòtvōrā zool. 1. mn. skupina sisavaca koji nesu jaja i najprimitivniji su oblik razmnožavanja sisavaca 2. pripadnik istoimene skupine

jednòredan

prid. G jednòredna; odr. jednòrednī, G jednòrednōg(a); ž. jednòredna, s. jednòredno koji ima jedan red čega, koji se sastoji od jednoga reda [jednoredno kopčanje]; ant. dvoredan

jednòrječan

prid. G jednòrječna; odr. jednòrječnī, G jednòrječnōg(a); ž. jednòrječna, s. jednòrječno koji se sastoji od jedne riječi [jednorječni naziv]; ant. višerječan

jednòrodnī

prid. G jednòrodnōg(a); ž. jednòrodnā, s. jednòrodnō v. istorodni

jednòsatnī

prid. G jednòsatnōg(a); ž. jednòsatnā, s. jednòsatnō koji traje jedan sat [jednosatna vožnja]; ant. višesatni

jednosjèmen

prid. G jednosjèmena; odr. jednosjèmenī, G jednosjèmenōg(a); ž. jednosjèmena, s. jednosjèmeno koji sadržava jednu sjemenku [jednosjemeni plod]; ant. višesjemen

jednòslov

im. m. G jednòslova; mn. N jednòslovi, G jednòslōvā jez. znak za jedan glas sastavljen od jednoga slova; ant. dvoslov

jednòslovan

prid. G jednòslovna; odr. jednòslovnī, G jednòslovnōg(a); ž. jednòslovna, s. jednòslovno koji se sastoji od jednoga slova

jednòsložan

prid. G jednòsložna; odr. jednòsložnī, G jednòsložnōg(a); ž. jednòsložna, s. jednòsložno koji se sastoji od jednoga sloga [jednosložna riječ]; ant. višesložan

jednòsmjēran

prid. G jednòsmjērna; odr. jednòsmjērnī, G jednòsmjērnōg(a); ž. jednòsmjērna, s. jednòsmjērno koji ima samo jedan smjer [jednosmjerna ulica; ~ promet]; ant. dvosmjeran

jednòsoban

prid. G jednòsobna; odr. jednòsobnī, G jednòsobnōg(a); ž. jednòsobna, s. jednòsobno koji ima jednu sobu [~ stan]

jednòspōlan

prid. G jednòspōlna; odr. jednòspōlnī, G jednòspōlnōg(a); ž. jednòspōlna, s. jednòspōlno bot. koji ima samo muške ili samo ženske cvjetove, samo prašnike ili samo tučke; ant. dvospolan

jednostàničnī

prid. G jednostàničnōg(a); ž. jednostàničnā, s. jednostàničnō biol. koji ima samo jednu stanicu; ant. višestanični

jednostàvačnī

prid. G jednostàvačnōg(a); ž. jednostàvačnā, s. jednostàvačnō koji ima samo jedan stavak [jednostavačna skladba]; ant. višestavačni

jȅdnostāvan

prid. G jȅdnostāvna; odr. jȅdnostāvnī, G jȅdnostāvnōg(a); ž. jȅdnostāvna, s. jȅdnostāvno; komp. jednostàvnijī; sup. najjednostàvnijī 1. koji se lako može shvatiti, obaviti, riješiti [~ zadatak]; ant. složen 2. koji se sastoji od jednoga dijela, koji se ne može rastaviti na sastavne dijelove [jednostavni organizam; jednostavna rečenica]; ant. složen 3. koji nije pretjerano ukrašen [jednostavna haljina; jednostavno odijevanje] 4. pren. koji je prirodan, otvoren, skroman i s kim se lako može komunicirati [jednostavna osoba]

jȅdnostāvno

pril. komp. jednostàvnijē; sup. najjednostàvnijē 1. tako da se može lako shvatiti, obaviti, riješiti [~ objasniti] 2. pojačava tvrdnju ili izjavu [On je ~ takav.]

jednostávnōst

im. ž. G jednostávnosti, I jednostávnošću/jednostávnosti 1. svojstvo onoga što se lako može shvatiti, obaviti, riješiti; ant. složenost 2. osobina onoga koji je prirodan, otvoren, skroman i s kojim se lako može komunicirati 3. svojstvo onoga što se sastoji od jednoga dijela, koji se ne može rastaviti na sastavne dijelove; ant. složenost 4. svojstvo onoga što nije pretjerano ukrašeno

jednòstih

im. m. G jednòstiha; mn. N jednòstisi, G jednòstīhā knjiž. 1. pjesma koja se sastoji od jednoga stiha 2. kitica od jednoga stiha; sin. (monostih)

jednòstran

prid. G jednòstrana; odr. jednòstranī, G jednòstranōg(a); ž. jednòstrana, s. jednòstrano 1. koji pristupa samo s jedne strane, koji ne uzima u obzir cjelinu [jednostrano viđenje problema] 2. koji uključuje samo jednu stranu [jednostrani pristanak]

jednòstruk

prid. G jednòstruka; odr. jednòstrukī, G jednòstrukōg(a); ž. jednòstruka, s. jednòstruko koji ima samo jedan dio [jednostruko dno]; ant. višestruk

jednòsupnica

im. ž. G jednòsupnicē; mn. N jednòsupnice, G jednòsupnīcā bot. 1. mn. razred kritosjemenjača koje imaju jednu klicu s jednom supkom 2. pripadnica istoimenoga razreda; ant. dvosupnica

jednosvèzačnī

prid. G jednosvèzačnōg(a); ž. jednosvèzačnā, s. jednosvèzačnō koji ima jedan svezak [~ rječnik]; ant. višesvezačni

jednotàrīfnī

prid. G jednotàrīfnōg(a); ž. jednotàrīfnā, s. jednotàrīfnō koji broji po jednoj tarifi [jednotarifno brojilo]; ant. dvotarifni

jednòtjednī

prid. G jednòtjednōg(a); ž. jednòtjednā, s. jednòtjednō 1. koji ima tjedan dana [jednotjedno dijete] 2. koji traje tjedan dana [~ izlet] 3. koji se odnosi na tjedan dana [~ boravak]; ant. višetjedni

jednòūmlje

im. s. G jednòūmlja jednostran način razmišljanja koji ne dopušta postojanje različitih mišljenja

jednòznačan

prid. G jednòznačna; odr. jednòznačnī, G jednòznačnōg(a); ž. jednòznačna, s. jednòznačno 1. koji se može shvatiti samo na jedan način [~ odgovor] 2. koji ima samo jedno značenje (o riječi); sin. monosemičan; ant. polisemičan; ant. višeznačan

jednòznačnōst

im. ž. G jednòznačnosti, I jednòznačnošću/jednòznačnosti 1. svojstvo onoga što je jednoznačno 2. jez. pojava da jedna riječ ima samo jedno značenje; sin. monosemija; ant. polisemija; ant. višeznačnost

jednoznàmēnkast

prid. G jednoznàmēnkasta; odr. jednoznàmēnkastī, G jednoznàmēnkastōg(a); ž. jednoznàmēnkasta, s. jednoznàmēnkasto koji se sastoji samo od jedne znamenke [jednoznamenkasti broj]

jednožènstvo

im. s. G jednožènstva pojava da je jedan muškarac oženjen jednom ženom; sin. monogamija; ant. jednomuštvo, mnogoženstvo, monoandrija, poligamija

jȇdnjāk

im. m. G jȇdnjāka; mn. N jȇdnjāci, G jȇdnjākā anat. cjevast mišić u probavnome sustavu kroz koji prolazi hrana iz ždrijela u želudac

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga