inátiti se

gl. nesvrš. povr. prez. 1. l. jd. ìnātīm se, 3. l. mn. ìnātē se, imp. ináti se, aor. inátih se, imperf. inátijāh se, prid. r. inátio se nerazumno se protiviti čijoj volji ili mišljenju

ìncest

im. m. G ìncesta; mn. N ìncesti, G ȉncēstā v. rodoskvrnuće

ìnćūn

im. m. G inćúna; mn. N inćúni, G inćúnā zool. morska riba plavozelenih leđa koja su plavom prugom odvojena od bijeloga trbuha

ìndeks

im. m. G ìndeksa; mn. N ìndeksi, G ȉndēksā 1. v. kazalo 2. knjižica u kojoj se vodi evidencija o učenikovu ili studentovu pohađanju nastave, ocjenama, položenim ispitima i dr. 3. mat. broj koji se zbog razlikovanja dopisuje uz koje slovo 4. veličina koja pokazuje kakav je odnos među nekim veličinama

indiferèntan

prid. G indiferèntna; odr. indiferèntnī, G indiferèntnōg(a); ž. indiferèntna, s. indiferèntno v. ravnodušan

indiferèntnōst

im. ž. G indiferèntnosti, I indiferèntnošću/indiferèntnosti v. ravnodušnost

ȉndikatīv

im. m. G ȉndikatīva gram. glagolski način kojim se izriče ili poriče tvrdnja

indìkātor

im. m. G indìkātora, I indìkātorom; mn. N indìkātori, G indìkātōrā 1. v. izraz, pokazatelj, znak 2. tehn. uređaj koji bilježi kakvu pojavu ili uzajamne odnose više pojava; sin. pokazivač 3. kem. tvar koja mijenja boju ovisno o svojstvima otopine

ȉndirektan

prid. G ȉndirektna; odr. ȉndirektnī, G ȉndirektnōg(a); ž. ȉndirektna, s. ȉndirektno v. neizravan, posredan

ȉndividuālan

prid. G ȉndividuālna; odr. ȉndividuālnī, G ȉndividuālnōg(a); ž. ȉndividuālna, s. ȉndividuālno koji je usmjeren na pojedinca

individualizácija

im. ž. G individualizácijē izdvajanje jednoga, jedinke ili pojedinosti prema osobitim svojstvima

indònēzījskī

prid. G indònēzījskōg(a); ž. indònēzījskā, s. indònēzījskō 1. koji se odnosi na Indonezijce i Indoneziju 2. u im. funkciji jd. m. jez. službeni jezik u Indoneziji i narodni jezik Indonezijaca

inducírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. indùcīrām, 3. l. mn. inducírajū, imp. indùcīrāj, aor. inducírah, imperf. indùcīrāh, prid. r. inducírao, prid. t. indùcīrān 1. provesti/provoditi indukciju 2. indukcijom izvesti/izvoditi zaključak; ant. deducirati 3. izazvati/izazivati kakvu reakciju

indùkcija

im. ž. G indùkcijē fil. postupak kojim se iz pojedinačnih tvrdnja dolazi do pretpostavke o općoj tvrdnji; ant. dedukcija  elektromagnetska ~ fiz. pojava pri kojoj na krajevima zavojnice ili vodljive petlje nastaje električni napon kao posljedica promjenljivoga magnetskog toka, temeljno načelo rada električnih motora i generatora; magnetska ~ fiz. veličina koja označuje gustoću magnetskoga toka u tvari ili zraku, mjeri se jedinicom tesla

indùkcījskī

prid. G indùkcījskōg(a); ž. indùkcījskā, s. indùkcījskō koji se odnosi na indukciju; ant. dedukcijski

ìnduktor

im. m. G ìnduktora; mn. N ìnduktori, G ìnduktōrā tehn. uređaj ili dio stroja koji stvara struju visokoga napona

indulgèncija

im. ž. G indulgèncijē; mn. N indulgèncije, G indulgèncījā pov. oprost grijeha koji je Katolička Crkva prodavala za novac

indùstrija

im. ž. G indùstrijē; mn. N indùstrije, G indùstrījā gospodarska djelatnost, strojna ili tvornička preradba sirovina i proizvodnja različitih roba u velikim količinama [tekstilna ~; teška ~]

industrijalizácija

im. ž. G industrijalizácijē gosp. proces uvođenja i jačanja industrijske proizvodnje te povećanje udjela zaposlenih u industriji

indùstrījskī

prid. G indùstrījskōg(a); ž. indùstrījskā, s. indùstrījskō 1. koji se odnosi na industriju 2. koji se proizvodi u industriji [~ proizvod]

inèrcija

im. ž. G inèrcijē; mn. N inèrcije, G inèrcījā 1. v. tromost 2. fiz. svojstvo tijela, iskazano njegovom masom, da se odupire promjeni gibanja te ostane u stanju mirovanja ili jednolikoga pravocrtnog gibanja ako na njega djeluje sila

inèrtan

prid. G inèrtna; odr. inèrtnī, G inèrtnōg(a); ž. inèrtna, s. inèrtno; komp. inèrtnijī v. trom

ìnfarkt

im. m. G ìnfarkta med. odumiranje tkiva zbog nagloga začepljenja dovodne krvne žile [moždani ~; srčani ~]

infèkcija

im. ž. G infèkcijē; mn. N infèkcije, G infèkcījā v. zaraza

infèkcījskī

prid. G infèkcījskōg(a); ž. infèkcījskā, s. infèkcījskō v. zarazni

inficírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. infìcīrām, 3. l. mn. inficírajū, imp. infìcīrāj, aor. inficírah, imperf. infìcīrāh, prid. r. inficírao, prid. t. infìcīrān v. zaraziti

ìnfiks

im. m. G ìnfiksa; mn. N ìnfiksi, G ȉnfīksā gram. tvorbena jedinica koja se umeće u osnovu

ȉnfinitīv

im. m. G ȉnfinitīva gram. neodređeni glagolski oblik u kojemu se glagoli obično navode u rječniku

inflácija

im. ž. G inflácijē 1. gosp. rast opće razine cijena i smanjenje vrijednosti novca [stopa inflacije]; ant. deflacija 2. pren. povećanje broja koga ili čega uz smanjenje vrijednosti ili važnosti [~ nagrada; ~ književnika]

inflácījskī

prid. G inflácījskōg(a); ž. inflácījskā, s. inflácījskō koji se odnosi na inflaciju [inflacijska kriza]; ant. deflacijski

ȉnflatōran

prid. G ȉnflatōrna; odr. ȉnflatōrnī, G ȉnflatōrnōg(a); ž. ȉnflatōrna, s. ȉnflatōrno koji potiče inflaciju; ant. deflatoran

influènca

im. ž. G influèncē v. gripa

informácija

im. ž. G informácijē; mn. N informácije, G informácījā 1. svojstvo podatka kojim se smanjuje neodređenost sustava 2. v. obavijest 3. v. podatak

informácījskī

prid. G informácījskōg(a); ž. informácījskā, s. informácījskō koji se odnosi na informacije [informacijska tehnologija; informacijsko doba; informacijsko društvo]

informàtičār

im. m. G informàtičāra, V informàtičāru/informàtičāre; mn. N informàtičāri, G informàtičārā stručnjak koji se bavi informatikom

informàtičārev

prid. G informàtičāreva; ž. informàtičāreva, s. informàtičārevo koji pripada informatičaru; sin. informatičarov

informàtičārka

im. ž. G informàtičārkē, DL informàtičārki; mn. N informàtičārke, G informàtičārkā/informàtičārkī stručnjakinja koja se bavi informatikom

informàtičārov

prid. G informàtičārova; ž. informàtičārova, s. informàtičārovo usp. informatičarev

informàtičkī

prid. G informàtičkōg(a); ž. informàtičkā, s. informàtičkō koji se odnosi na informatiku [informatičko obrazovanje]

informàtika

im. ž. G informàtikē, DL informàtici znanost koja se bavi proučavanjem rada s podatcima na računalima kako bi se oni mogli brže i djelotvornije upotrijebiti pri donošenju odluka u gospodarstvu, znanosti i tehnici

informírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. infòrmīrām, 3. l. mn. informírajū, imp. infòrmīrāj, aor. informírah, imperf. infòrmīrāh, prid. r. informírao, prid. t. infòrmīrān 1. v. obavijestiti 2. v. obavješćivati, obavještavati • informírati se povr. 1. zatražiti/tražiti obavijesti 2. dobiti/dobivati obavijesti

infracr̀ven

prid. G infracrvèna; odr. infracr̀venī, G infracr̀venōg(a); ž. infracrvèna, s. infracrvèno koji je izvan vidljivoga spektra

ȉnfragrijalica

im. ž. G ȉnfragrijalicē; mn. N ȉnfragrijalice, G ȉnfragrijalīcā grijalica koja grije zračenjem infracrvenih toplinskih zraka

infrastruktúra

im. ž. G infrastruktúrē; mn. N infrastruktúre, G infrastruktúrā tvarna podloga koja omogućuje odvijanje društvenoga i gospodarskoga života

infrastrùktūrnī

prid. G infrastrùktūrnōg(a); ž. infrastrùktūrnā, s. infrastrùktūrnō koji se odnosi na infrastrukturu

infúzija

im. ž. G infúzijē; mn. N infúzije, G infúzījā med. unošenje veće količine tekućine kroz venu u organizam kako bi se nadoknadio njezin gubitak

ing.

kratica za inženjer; sin. (inž.)

ȋnī

prid. G ȋnōg(a); ž. ȋ, s. ȋ koji ne pripadaju skupini kojoj pripada govoritelj ili skupini o kojoj je riječ [govoriti pred inima; Doći će i ~.]; sin. drugi, ostali

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga