jȃk

prid. G jáka; odr. jȃ, G jȃkōg(a); ž. jáka, s. jȃko; komp. jȁčī; sup. nȃjjačī 1. koji ima veliku snagu [~ udarac; jaka životinja]; sin. snažan 2. koji je snažan u naletu, koji sadržava veliku silu [~ osjećaj; ~ vjetar]; sin. intenzivan, silovit; ant. slab

jàkna

im. ž. G jàknē; mn. N jàkne, G jáknā/jàknī kraći kaput [kožnata ~; sportska ~]

jȃko

pril. komp. jȁčē 1. s velikom snagom [~ udariti]; sin. snažno; ant. slabo 2. s mnogo snage u naletu [~ puhati]; sin. intenzivno, silovito; ant. slabo 3. u velikoj mjeri [~ kasniti]; sin. debelo žarg.

jakobínac

im. m. G jakobínca, V jȁkobīnče; mn. N jakobínci, G jakòbīnācā pov. ekstremni politički radikal za vrijeme Francuske revolucije, zagovornik diktature

jakobínčev

prid. G jakobínčeva; ž. jakobínčeva, s. jakobínčevo koji pripada jakobincu

jákōst

im. ž. G jákosti, I jákošću/jákosti 1. osobina onoga koji ima veliku snagu; ant. slabost 2. svojstvo onoga što je snažno u naletu, što sadržava veliku silu; sin. (intenzitet), silovitost; ant. slabost 3. fiz. veličina neke sile ili energije po jedinici površine, naboja ili mase [~ električne struje; ~ radioaktivnoga izvora; ~ zvuka]; sin. (intenzitet)

jȁlov

prid. G jȁlova; odr. jȁlovī, G jȁlovōg(a); ž. jȁlova, s. jȁlovo; komp. jalòvijī 1. koji ne daje plod ili ga daje malo [jalova zemlja]; sin. neplodan, škrt; ant. plodan 2. pren. koji ničemu ne služi, koji nema izgleda za uspjeh [~ trud]; sin. uzaludan

jȁma

im. ž. G jȁ; mn. N jȁme, G jȃ 1. udubina iskopana u zemlji, stijeni i sl. 2. zem. uspravna udubina strmih strana, najčešće manjega promjera 3. okno u rudniku ♦ kopati jamu komu truditi se upropastiti koga, nastojati uništiti koga

jàmac

im. m. G jámca, V jȃmče; mn. N jámci, G jȃmācā osoba koja riječju i materijalno jamči za koga

jȁmačno

pril. prilično sigurno, s velikom sigurnošću [To je ~ točno.]; sin. zacijelo, zasigurno

jȁmčiti

gl. nesvrš. prijel./neprijel. prez. 1. l. jd. jȁmčīm, 3. l. mn. jȁmčē, imp. jȁmči, aor. jȁmčih, imperf. jȁmčāh, prid. r. jȁmčio, prid. t. jȁmčen 1. prijel. preuzimati obvezu za obavljanje koje radnje, davati čvrsto obećanje da će što biti obavljeno [~ rok izvedbe] 2. neprijel. preuzimati obvezu druge osobe na sebe [~ za prijatelja]; sin. (davati jamstvo) v. pod davati, ( garantirati)

jȁmica

im. ž. G jȁmicē; mn. N jȁmice, G jȁmīcā 1. um. mala jama 2. sitna udubina na licu ili na bradi

jȁmskī

prid. G jȁmskōg(a); ž. jȁmskā, s. jȁmskō koji se odnosi na jamu [~ radnik]

jàmstvenī

prid. G jàmstvenōg(a); ž. jàmstvenā, s. jàmstvenō koji se odnosi na jamstvo [~ list]; sin. (garantni)

jàmstvo

im. s. G jàmstva; mn. N jàmstva, G jȁmstāvā/jámstvā preuzimanje obveze, odgovornosti za što [pismeno ~]; sin. (garancija)

jȁntār

im. m. G jȁntāra, I jȁntārom/jȁntārem geol. fosilna tvrda smola crnogoričnoga drveta od žute do smeđe ili crvene boje koja se upotrebljava za izradbu nakita i ukrasnih predmeta

jȁntārnī

prid. G jȁntārnōg(a); ž. jȁntārnā, s. jȁntārnō koji je od jantara [jantarna ogrlica]

jȁnjād

zb. im. ž. G jȁnjādi mladunčad ovce

jȁnje

im. s. G jȁnjeta mlado ovce ♦ miran kao ~ veoma miran i povučen; žrtveno ~ (jarac) žrtva, čovjek koji je izabran da ispašta umjesto drugih

jȁnjećī

prid. G jȁnjećēg(a); ž. jȁnjećā, s. jȁnjećē 1. koji se odnosi na janjad [~ but] 2. pren. koji je kao u janjeta [~ pogled]

jȁnjetina

im. ž. G jȁnjetinē janjeće meso

jànjičār

im. m. G jànjičāra, V jȁnjičāru/jȁnjičāre; mn. N jànjičāri, G jànjičārā pov., vojn. vojnik pješak u Osmanskome Carstvu (od 14. stoljeća do 1826. godine) u jedinicama sastavljenim od zarobljene kršćanske djece

jànjičārev

prid. G jànjičāreva; ž. jànjičāreva, s. jànjičārevo koji pripada janjičaru; sin. janjičarov

jànjičārov

prid. G jànjičārova; ž. jànjičārova, s. jànjičārovo usp. janjičarev

jànjičārskī

prid. G jànjičārskōg(a); ž. jànjičārskā, s. jànjičārskō koji se odnosi na janjičare [janjičarske postrojbe]

jȁnjiti

gl. nesvrš. prijel. prez. 3. l. jd. jȁnjī, 3. l. mn. jȁnjē, aor. 3. l. jd. jȁnjī, prid. r. jȁnjio, prid. t. jȁnjen donositi na svijet (o ovci) [~ janjad] • jȁnjiti se povr. 1. donositi janje na svijet [Ovca se janji.] 2. dolaziti na svijet (o janjetu) [Janje se dugo janjilo.]

jȁo

usk. 1. izriče bol [Jao, sve me boli!]; sin. a, au, joj 2. izriče radost [Jao, što mi je drago da te vidim!] 3. izriče jadikovanje [Jao, što ću sirota!]; sin. ajme pokr., eh, joj, kuku pokr.

jàpānskī

prid. G jàpānskōg(a); ž. jàpānskā, s. jàpānskō 1. koji se odnosi na Japance i Japan 2. u im. funkciji jd. m. jez. službeni jezik u Japanu i narodni jezik Japanaca

jȁrac

im. m. G jȃrca, V jȃrče; mn. N jȃrci, G jȁrācā 1. mužjak koze 2. jd. (Jȁrac) astr. zviježđe zodijaka između Strijelca i Vodenjaka 3. a. jd. astrol. horoskopski znak onih koji su rođeni od 22. prosinca do 20. siječnja b. pren. osoba rođena u istoimenome znaku ♦ derati svoga jarca ponavljati stalno istu priču, govoriti uvijek isto; musti jarca u rešeto raditi uzaludan posao; žrtveni ~ (žrtveno janje), usp. janje

jȁrād

zb. im. ž. G jȁrādi mladunčad koze

járak

im. m. G járka; mn. N járci, G jȃrākā duga udubina iskopana uz cestu ili put koja služi kao otvoreni kanal za odvođenje vode

járam

im. m. G járma; mn. N jármovi/jármi, G jármōvā/jȃrāmā drvena naprava, okvir u koji se uprežu volovi i krave ♦ zbaciti (skinuti) sa sebe ~ osloboditi se čije vlasti (ropstva)

jȃrbol

im. m. G jȃrbola; mn. N jȃrboli, G jȃrbōlā stup na brodu koji drži jedra [visoki ~; lađa s dvama jarbolima]

jȃrčev

prid. G jȃrčeva; ž. jȃrčeva, s. jȃrčevo koji pripada jarcu

jȃrd

im. m. G jȃrda; mn. N jȃrdi, G jȃrdā angloamerička osnovna mjerna jedinica za duljinu, 0,9144 metara (yd)

jȁre

im. s. G jȁreta mlado koze; sin. jarić, kozlić, kozle

jarèbica

im. ž. G jarèbicē; mn. N jarèbice, G jarèbīcā zool. lovna ptica iz porodice fazana sive boje  ~ kamenjarka lovna ptica iz porodice fazana sive boje s crno-bijelim dijelom glave, vrata i prsa, obično živi u malim skupinama u brdskim predjelima; poljska ~ lovna ptica iz porodice fazana sive boje s crvenkastim dijelom glave, vrata i prsa, obično živi u malim skupinama u umjerenoj klimi

jȁrećī

prid. G jȁrećēg(a); ž. jȁrećā, s. jȁrećē koji se odnosi na jare [~ but]

jȁretina

im. ž. G jȁretinē jareće meso

jȃrī

prid. G jȃrōg(a); ž. jȃ, s. jȃ koji se sije u proljeće [~ ječam]; ant. ozimi

jȁrić

im. m. G jȁrića; mn. N jȁrići, G jȁrīćā mlado koze; sin. jare, kozlić, kozle

jȃrkī

prid. G jȃrkōg(a); ž. jȃrkā, s. jȃrkō; komp. jȁrčī; sup. nȃjjarčī 1. veoma izrazit, intenzivan [jarke boje] 2. koji je veoma topao, koji pali, peče ili koji blista, sjaji [jarko sunce]

jàruga

im. ž. G jàrugē, DL jàruzi; mn. N jàruge, G jȁrūgā uska udolina na padini brijega ili na strmini kojom se slijeva voda; sin. vododerina

jarùžati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. jarùžām, 3. l. mn. jarùžajū, imp. jarùžāj, aor. jarùžah, imperf. jarùžāh, prid. r. jarùžao, prid. t. jȁružān produbljivati more ili rijeku kopanjem i prebacivanjem pijeska, šljunka ili kamenja

jȁsan

prid. G jȁsna; odr. jȁsnī, G jȁsnōg(a); ž. jȁsna, s. jȁsno; komp. jàsnijī 1. kojemu su obrisi dobro vidljivi, u kojemu se razabiru pojedinosti, koji se dobro vidi [jasna slika]; sin. oštar; ant. blijed, mutan 2. koji je posve precizan i potpun [jasno sjećanje]; ant. blijed pren., maglovit pren., mutan pren. 3. koji se lako može razumjeti, pročitati ili shvatiti [~ odgovor; ~ tekst]; sin. (transparentan); ant. (netransparentan) 4. koji ima potanko definirane elemente i načine postupanja, koji ne sadržava nejasnoće ili prikrivene namjere [~ rad državnih ustanova; ~ sustav ocjenjivanja; jasna vlasnička struktura]; sin. proničan, proziran pren.; ( transparentan); ant. neproničan, neproziran pren.; ( netransparentan); ant. nejasan

jȁsēn

im. m. G jȁsena; mn. N jȁsenovi/jȁseni, G jȁsenōvā/jȁsēnā bot. listopadno drvo ili grm sivkaste i zelenkaste kore te perasto sastavljenih listova iz porodice maslina [bijeli ~; crni ~; poljski ~]

jȁsle

im. pl. t. ž. G jȁsālā/jȃslā/jȁslī drveno korito za hranjenje stoke

jȁslice

im. pl. t. ž. G jȁslīcā 1. um. male jasle 2. ustanova za čuvanje djece do tri godine 3. model štalice u kojoj se rodio Isus s likovima Isusa, Marije, Josipa, pastira itd.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga