arhàičan

prid. G arhàična; odr. arhàičnī, G arhàičnōg(a); ž. arhàična, s. arhàično; komp. arhaìčnijī 1. v. staromodan 2. v. zastario

arhaìzam

im. m. G arhaìzma; mn. N arhaìzmi, G arhaìzāmā jez. zastarjela riječ koja pripada pasivnomu leksiku

àrhānđeo

im. m. G àrhānđela; mn. N àrhānđeli, G àrhānđēlā v. arkanđeo

ȁrhea

im. ž. G ȁrhejē; mn. N ȁrheje, G ȁrhējā biol. 1. mn. zasebna razvojna linija prokariotskih organizama koji su dali evolucijsku osnovu za razvoj svih živih bića na Zemlji 2. pripadnik istoimene razvojne linije

arheòlog

im. m. G arheòloga, V arheòlože; mn. N arheòlozi, G arheòlōgā stručnjak koji se bavi arheologijom

arheològija

im. ž. G arheològijē znanost koja proučava materijalne povijesne izvore, istražuje očuvane ostatke iz prošlosti

arheòloginja

im. ž. G arheòloginjē; mn. N arheòloginje, G arheòlogīnjā stručnjakinja koji se bavi arheologijom

arheòloškī

prid. G arheòloškōg(a); ž. arheòloškā, s. arheòloškō koji se odnosi na arheologe i arheologiju [~ nalazi]

arhiđàkon

im. m. G arhiđàkona; mn. N arhiđàkoni, G arhiđàkōnā rel. kaptolski dostojanstvenik, glavni đakon

arhipèlāg

im. m. G arhipelága v. otočje

arhìtekt

im. m. G arhìtekta, V arhìtektu; mn. N arhìtekti, G arhìtekātā osoba koja je završila studij arhitekture i koja izrađuje nacrte prema kojima se grade zgrade i oblikuje prostor

arhìtektica

im. ž. G arhìtekticē; mn. N arhìtektice, G arhìtektīcā žena koja je završila studij arhitekture i koja izrađuje nacrte prema kojima se grade zgrade i oblikuje prostor

arhìtektičin

prid. G arhìtektičina; ž. arhìtektičina, s. arhìtektičino koji pripada arhitektici

arhitektúra

im. ž. G arhitektúrē projektiranje zgrada i oblikovanje prostora u kojemu se živi i radi [suvremena ~; crkvena ~]

àrhīv

im. m. G arhíva; mn. N arhívi, G arhívā ustanova u kojoj se čuvaju pisani dokumenti iz prošlosti [državni ~; gradski ~]

arhíva

im. ž. G arhívē; mn. N arhíve, G arhívā zbirka dokumenata i različitih zapisa koja se čuva u kakvoj ustanovi; sin. (pismohrana)

arhivírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. arhìvīrām, 3. l. mn. arhivírajū, imp. arhìvīrāj, aor. arhivírah, imperf. arhìvīrāh, prid. r. arhivírao, prid. t. arhìvīrān 1. pohraniti/pohranjivati u arhiv [~ povijesni dokument] 2. pohraniti/pohranjivati u arhivu [~ spis]

àrhīvskī

prid. G àrhīvskōg(a); ž. àrhīvskā, s. àrhīvskō koji se odnosi na arhiv [arhivska građa]

àrhīvskī

prid. G àrhīvskōg(a); ž. àrhīvskā, s. àrhīvskō koji se odnosi na arhivu

àrhont

im. m. G àrhonta; mn. N àrhonti, G àrhonātā pov. 1. najviši činovnik, upravljač ili sudac u grčkome polisu 2. naziv za strane vladare u bizantskim izvorima

ȃrija

im. ž. G ȃrijē; mn. N ȃrije, G ȃrījā glazb. skladba za pjevača solista uz instrumentalnu pratnju

ȃrijac

im. m. G ȃrījca, V ȃrījče; mn. N ȃrījci, G ȃrijācā, ȃrijevācā 1. v. arijevac 2. (Ȃrijac) v. Arijevac pod arijevac

ȃrijčev

prid. G ȃrijčeva; ž. ȃrijčeva, s. ȃrijčevo v. arijevčev

ȃrijevac

im. m. G ȃrijēvca, V ȃrijēvče; mn. N ȃrijēvci, G ȃrijevācā 1. prema rasističkoj teoriji pripadnik više rase; sin. (arijac) 2. (Ȃrijevac) pripadnik pretpovijesnoga naroda nastanjenoga u Iranu i sjevernoj Indiji; sin. (Arijac) v. pod arijac

ȁrijēvčev

prid. G ȁrijēvčeva; ž. ȁrijēvčeva, s. ȁrijēvčevo 1. koji pripada arijevcu, prema rasističkoj teoriji pripadniku više rase; sin. (arijčev) 2. (Ȁrijēvčev) koji pripada Arijevcu, pripadniku pretpovijesnoga naroda nastanjenoga u Iranu i sjevernoj Indiji; sin. (Arijčev) v. pod arijčev

ȃrijēvka

im. ž. G ȃrijēvkē, DL ȃrijēvki; mn. N ȃrijēvke, G ȃrijēvkā/ȃrijēvkī 1. prema rasističkoj teoriji pripadnica više rase; sin. (arijka) 2. (Ȃrijēvka) pripadnica pretpovijesnoga naroda nastanjenoga u Iranu i sjevernoj Indiji; sin. (Arijka) v. pod arijka

ȃrijēvskī

prid. G ȃrijēvskōg(a); ž. ȃrijēvskā, s. ȃrijēvskō koji se odnosi na arijevce [arijevsko podrijetlo]; sin. (arijski)

ȃrījka

im. ž. G ȃrījkē, DL ȃrījki; mn. N ȃrījke, G ȃrījkā/ȃrījkī v. arijevka

ȃrījskī

prid. G ȃrījskōg(a); ž. ȃrījskā, s. ȃrījskō v. arijevski

aristokràcija

im. ž. G aristokràcijē 1. pol. oblik vladavine u kojemu vlast drži povlašteni sloj, elita 2. v. plemstvo

aristòkrat

im. m. G aristòkrata; mn. N aristòkrati, G aristòkrātā v. plemić

aristòkratkinja

im. ž. G aristòkratkinjē; mn. N aristòkratkinje, G aristòkratkīnjā v. plemkinja

aristòkratskī

prid. G aristòkratskōg(a); ž. aristòkratskā, s. aristòkratskō v. plemićki

àriš

im. m. G àriša; mn. N àriši, G ȁrīšā bot. crnogorično drvo iz porodice borova koje svake godine gubi igličaste listove [europski ~]

aritmètičkī

prid. G aritmètičkōg(a); ž. aritmètičkā, s. aritmètičkō koji se odnosi na aritmetiku [~ zadatak]

aritmètika

im. m. G aritmètikē, DL aritmètici mat. grana matematike koja proučava operacije s prirodnim i cijelim brojevima

arìtmija

im. ž. G arìtmijē med. nepravilno kucanje srca

ȃrka

im. ž. G ȃrkē; mn. N ȃrke, G ȃrkā/ȃrkī lađa u obliku kovčega [Noina ~]

arkáda

im. ž. G arkádē; mn. N arkáde, G arkádā 1. grad. trijem sa stupovima povezanim lukovima 2. anat. izbočina čeone kosti iznad očne šupljine

arkàdija

im. ž. G arkàdijē 1. (Arkàdija) pokrajina na Peloponezu o kojoj pjeva Homer 2. pren. zamišljena zemlja ili kraj u kojemu se živi slobodno, nesputano i idilično

àrkānđeo

im. m. G àrkānđela; mn. N àrkānđeli, G àrkānđēlā rel. 1. jd. najviši naslov anđela 2. anđeo s istoimenim naslovom [~ Gabrijel]; sin. (arhanđeo)

àrktičkī

prid. G àrktičkōg(a); ž. àrktičkā, s. àrktičkō 1. koji se odnosi na Arktik, područje oko Sjevernoga pola do sjeverne obratnice 2. pren. koji je iznimno hladan [arktička zima]

arménac

im. m. G arménca, V ȁrmēnče; mn. N arménci, G armènācā 1. pripadnik Armenske apostolske Crkve 2. (Arménac) pripadnik armenskoga naroda

àrmēnka

im. ž. G àrmēnkē, DL àrmēnki; mn. N àrmēnke, G àrmēnkā/àrmēnkī 1. pripadnica Armenske apostolske Crkve 2. (Àrmēnka) pripadnica armenskoga naroda

àrmēnskī

prid. G àrmēnskōg(a); ž. àrmēnskā, s. àrmēnskō 1. koji se odnosi na armence, Armence i Armeniju 2. u im. funkciji jd. m. jez. a. službeni jezik u Armeniji i narodni jezik Armenaca b. grana indoeuropske jezične porodice koja obuhvaća samo istoimeni jezik

àrmija

im. ž. G àrmijē; mn. N àrmije, G ȁrmījā 1.  vojska 2. hist. u vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije oružane snage države koje ju čuvaju od neprijatelja

àrmīrānī

prid. G àrmīrānōg(a); ž. àrmīrānā, s. àrmīrānō koji je pojačan željeznom konstrukcijom [~ beton]

aróma

im. ž. G arómē; mn. N aróme, G arómā 1. ugodan miris koji se širi iz neke tvari 2. prepoznatljiv okus

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga