apològija

im. ž. G apològijē; mn. N apològije, G apològījā knjiž. tekst ili govor kojim se brani, hvali ili opravdava kakvo načelo ili osoba

apològījskī

prid. G apològījskōg(a); ž. apològījskā, s. apològījskō koji se odnosi na apologiju

àpostol

im. m. G àpostola; mn. N àpostoli, G àpostōlā 1. svaki od dvanaestorice Isusovih učenika koji su bili izabrani kako bi propovijedali evanđelja 2. pren. onaj koji gorljivo što zagovara ili prvi što počinje

àpostolskī

prid. G àpostolskōg(a); ž. àpostolskā, s. àpostolskō 1. koji se odnosi na apostole [Apostolsko vjerovanje] 2. koji se odnosi na papu [~ izaslanik]; sin. papinski

àpostrof

im. m. G àpostrofa; mn. N àpostrofi, G àpostrōfā v. izostavnik

apotéka

im. ž. G apotékē, DL apotéci; mn. N apotéke, G apotékā v. ljekarna

apotèkār

im. m. G apotekára, V ȁpotekāru/ȁpotekāre; mn. N apotekári, G apotekárā v. ljekarnik

apotekàrica

im. ž. G apotekàricē; mn. N apotekàrice, G apotekàrīcā v. ljekarnica

apotekàričin

prid. G apotekàričina; ž. apotekàričina, s. apotekàričino v. ljekarničin

apozícija

im. ž. G apozícijē; mn. N apozícije, G apozícījā gram. nesamostalni rečenični dio koji je uvijek imenica koja pobliže određuje drugu imenicu i slaže se s njom u padežu, a najčešće i u rodu i broju

apozícījskī

prid. G apozícījskōg(a); ž. apozícījskā, s. apozícījskō koji se odnosi na apoziciju [apozicijska rečenica]

apscìsa

im. ž. G apscìsē; mn. N apscìse, G apscísā mat. prva koordinata u koordinatnome sustavu u ravnini ili prostoru

ȁpsolūtan

prid. G ȁpsolūtna; odr. ȁpsolūtnī, G ȁpsolūtnōg(a); ž. ȁpsolūtna, s. ȁpsolūtno koji je bezuvjetan, bez ikakva ograničenja, koji postoji sam po sebi [apsolutna vrijednost]; ant. relativan

apsolùtist

im. m. G apsolùtista, V apsolùtistu; mn. N apsolùtisti, G apsolùtīstā 1. neograničeni vladar 2. pristaša apsolutizma

apsolùtistica

im. ž. G apsolùtisticē; mn. N apsolùtistice, G apsolùtistīcā 1. neograničena vladarica 2. žena pristaša apsolutizma

apsolùtističin

prid. G apsolùtističina; ž. apsolùtističina, s. apsolùtističino koji pripada apsolutistici

apsolutìstičkī

prid. G apsolutìstičkōg(a); ž. apsolutìstičkā, s. apsolutìstičkō koji se odnosi na apsolutiste i apsolutizam [apsolutistička vlast]

apsolutìstički

pril. na način apsolutista [vladati ~]

apsolutìzam

im. m. G apsolutìzma pol. oblik vladavine u kojemu sva zakonodavna, upravna i sudbena vlast pripada vladaru bez ikakvih ograničenja

ȁpsolūtno

pril. bezuvjetno, bez ikakva ograničenja; ant. relativno

apsòlvent

im. m. G apsòlventa; mn. N apsòlventi, G apsòlvenātā osoba koja je odslušala sva predavanja na fakultetu ili višoj školi, ali nije položila sve ispite

apsòlventica

im. ž. G apsòlventicē; mn. N apsòlventice, G apsòlventīcā žena koja je odslušala sva predavanja na fakultetu ili višoj školi, ali nije položila sve ispite

apsòlventičin

prid. G apsòlventičina; ž. apsòlventičina, s. apsòlventičino koji pripada apsolventici

apsòlventskī

prid. G apsòlventskōg(a); ž. apsòlventskā, s. apsòlventskō koji se odnosi na apsolvente [apsolventska godina]

apsolvírati

gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. apsòlvīrām, 3. l. mn. apsolvírajū, imp. apsòlvīrāj, aor. apsolvírah, prid. r. apsolvírao, prid. t. apsòlvīrān odslušati sva predavanja na fakultetu ili višoj školi [~ pravo]

apstinèncija

im. ž. G apstinèncijē uskraćivanje sebi čega, odolijevanje čemu; sin. odricanje

apstinèncījskī

prid. G apstinèncījskōg(a); ž. apstinèncījskā, s. apstinèncījskō koji se odnosi na apstinenciju [apstinencijska kriza]

apstinírati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. apstìnīrām, 3. l. mn. apstinírajū, imp. apstìnīrāj, aor. apstinírah, imperf. apstìnīrāh, prid. r. apstinírao uskraćivati sebi što, odolijevati čemu [~ od pušenja]; sin. odricati se

apstràkcija

im. ž. G apstràkcijē; mn. N apstràkcije, G apstràkcījā 1. izdvajanje bitnih i zajedničkih obilježja kakve pojave na temelju niza primjera kako bi se oblikovao opći pojam 2. umj. djelo, najčešće likovno, u kojemu nema oponašanja stvarnoga svijeta te prepoznatljivih figura ili predmeta 3. kem. proces pri kojemu se što izlučuje; sin. izlučivanje 4. ono što postoji samo u mislima, što je zamišljeno, a ne i stvarno

àpstraktan

prid. G àpstraktna; odr. àpstraktnī, G àpstraktnōg(a); ž. àpstraktna, s. àpstraktno; komp. apstràktnijī koji se ne odnosi na materijalnu stvarnost; ant. konkretan

àpsurd

im. m. G àpsurda; mn. N àpsurdi, G ȁpsūrdā ono što se protivi logičnomu razboritom mišljenju

àpsurdan

prid. G àpsurdna; odr. àpsurdnī, G àpsurdnōg(a); ž. àpsurdna, s. àpsurdno; komp. apsùrdnijī koji je u sukobu s logičnim, razboritim mišljenjem

àpsurdnōst

im. ž. G àpsurdnosti, I àpsurdnošću/àpsurdnosti svojstvo onoga što je apsurdno

ȃr

im. m. G ȃra, L áru, I ȃrom/ȃrem; mn. N ȃri, G árā iznimno dopuštena mjerna jedinica za površinu zemljišta, sto kvadratnih metara (a)

ȁrak

im. m. G ȃrka; mn. N ȃrci, G ȁrākā 1. jedinica za mjeru papira, dva lista ili četiri stranice 2. velik list papira iz kojega se presavijanjem dobiva 16 stranica  autorski ~ količina teksta od 30 000 grafičkih znakova ili mjesta

aramèjskī

prid. G aramèjskōg(a); ž. aramèjskā, s. aramèjskō 1. koji se odnosi na Aramejce 2. u im. funkciji jd. m. jez. a. službeni jezik zapadnoga dijela Perzijskoga Carstva te jezik mnogih židovskih pravnih i vjerskih tekstova, pripada semitskoj grani afroazijskih jezika b. narodni jezik Aramejaca kojim se govori u dijelovima Bliskoga i Srednjega istoka, pripada semitskoj grani afroazijskih jezika

arànžmān

im. m. G aranžmána; mn. N aranžmáni, G aranžmánā 1. skladan raspored dijelova čega [cvjetni ~] 2. glazb. jd. preradba ili obradba koje skladbe 3. v. sporazum

àrapskī

prid. G àrapskōg(a); ž. àrapskā, s. àrapskō 1. koji se odnosi na Arape 2. u im. funkciji jd. m. jez. jezik Kurana i muslimanskoga bogoslužja 3. u im. funkciji jd. m. jez. službeni jezik u mnogim zemljama sjeverne Afrike, Bliskoga i Srednjega istoka te narodni jezik Arapa, pripada semitskoj grani afroazijskih jezika

arbitráža

im. ž. G arbitrážē; mn. N arbitráže, G arbitrážā rješavanje sporova na posebnim sudovima čije odluke stranke u sporu unaprijed prihvaćaju

ȁrbitrāžnī

prid. G ȁrbitrāžnōg(a); ž. ȁrbitrāžnā, s. ȁrbitrāžnō koji se odnosi na arbitražu [~ sud]

arborétum

im. m. G arborétuma; mn. N arborétumi, G arborétūmā bot. botanički vrt u kojemu se bilje uzgaja za znanstvene potrebe i za potrebe daljnjega uzgoja

àrbūn

im. m. G arbúna; mn. N arbúni, G arbúnā zool. crvenkasta morska riba cijenjena mesa

arèbica

im. ž. G arèbicē jez. oblik arapskoga pisma koji su upotrebljavali muslimani u Bosni i Hercegovini; sin. hrvatica

aréna

im. ž. G arénē; mn. N aréne, G arénā 1. grad. kružna ili ovalna kamena građevina s gledalištem i bez krova u kojoj su se u rimsko doba održavale borbe i sportske igre 2. prostor u kojemu se odvija koji događaj ili natjecanje [cirkuska ~]

àrgōn

im. m. G argóna kem. kemijski element (Ar), bezbojni plemeniti plin koji služi za punjenje žarulja

argónov

prid. G argónova; ž. argónova, s. argónovo koji pripada argonu [~ atom]

argùment

im. m. G argùmenta; mn. N argùmenti, G argùmenātā 1. v. dokaz 2. v. obrazloženje

argumentírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. argumèntīrām, 3. l. mn. argumentírajū, imp. argumèntīrāj, aor. argumentírah, imperf. argumèntīrāh, prid. r. argumentírao, prid. t. argumèntīrān 1. v. dokazati 2. v. dokazivati 3. v. obrazlagati 4. v. obrazložiti; sin. (dati argumente) v. pod dati, (davati argumente) v. pod davati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga