ȁntifrīz

im. m. G ȁntifrīza; mn. N ȁntifrīzi, G ȁntifrīzā tekućina niska ledišta, upotrebljava se u uređajima koji rade na niskim temperaturama i protiv zamrzavanja motora zimi

àntika

im. ž. G àntikē, DL àntici pov. 1. razdoblje od 8. st. pr. Kr. do raspada Zapadnoga Rimskog Carstva krajem 5. st. 2. sve kulture istoimenoga razdoblja koje su bile pod grčkim i rimskim utjecajem i koje su temelj tzv. zapadne civilizacije 3. svijet stare Grčke i staroga Rima

antiklinála

im. ž. G antiklinálē; mn. N antiklinále, G antiklinálā geol. ispupčeni dio valovito nabranih slojeva Zemljine kore; ant. sinklinala

ȁntiklinālnī

prid. G ȁntiklinālnōg(a); ž. ȁntiklinālnā, s. ȁntiklinālnō koji se odnosi na antiklinale; ant. sinklinalni

àntiknī

prid. G àntiknōg(a); ž. àntiknā, s. àntiknō v. starinski

antikvarìjāt

im. m. G antikvarijáta; mn. N antikvarijáti, G antikvarijátā 1. knjižara koja trguje starim knjigama, zemljovidima i časopisima 2. prodavaonica stvari koje zbog svoje starine imaju određenu vrijednost

antilòpa

im. ž. G antilòpē; mn. N antilòpe, G antilópā zool. dvopapkar preživač iz porodice šupljorožaca vitkih nogu i trajnih, velikih rogova koji živi u ravnicama Afrike, Sjeverne i Južne Amerike te srednje Azije

antipàtičan

prid. G antipàtična; odr. antipàtičnī, G antipàtičnōg(a); ž. antipàtična, s. antipàtično; komp. antipatìčnijī koji izaziva odbojnost, koji se ne sviđa, koji nije privlačan [~ mladić; antipatična djevojka; antipatično društvo]; ant. simpatičan

antipàtija

im. ž. G antipàtijē osjećaj odbojnosti prema kojoj osobi ili pojavi, području i sl.; ant. simpatija

ȁntiratnī

prid. G ȁntiratnōg(a); ž. ȁntiratnā, s. ȁntiratnō v. proturatni

antisemitìzam

im. m. G antisemitìzma pol. neprijateljski odnos i mržnja prema Židovima oblikovana u političko i ideološko stajalište i pokret

antisèmītskī

prid. G antisèmītskōg(a); ž. antisèmītskā, s. antisèmītskō koji se odnosi na antisemitizam [~ plakat]

antitàlent

im. m. G antitàlenta; mn. N antitàlenti, G antitàlenātā 1. iznimna, izrazita nesposobnost za što [~ za glazbu; ~ za pjesništvo] 2. pren. osoba koja je izrazito nesposobna za što [On je ~ za jezike.]; ant. talent

antivírusnī

prid. G antivírusnōg(a); ž. antivírusnā, s. antivírusnō 1. koji suzbija viruse ili se odnosi na suzbijanje virusa [~ lijek] 2. inform. koji se odnosi na uklanjanje računalnih virusa [~ program]

antològičār

im. m. G antològičāra, V antològičāru/antològičāre; mn. N antològičāri, G antològičārā sastavljač, priređivač antologije

antològičārev

prid. G antològičāreva; ž. antològičāreva, s. antològičārevo koji pripada antologičaru; sin. antologičarov

antològičārka

im. ž. G antològičārkē, DL antològičārki; mn. N antològičārke, G antològičārkā/antològičārkī sastavljačica, priređivačica antologije

antològičārov

prid. G antològičārova; ž. antològičārova, s. antològičārovo usp. antologičarev

antològija

im. ž. G antològijē; mn. N antològije, G antològījā knjiž. zbirka odabranih književnih tekstova jednoga pisca ili skupine pisaca [~ europske kratke priče; ~ ljubavne poezije]

antològījskī

prid. G antològījskōg(a); ž. antològījskā, s. antològījskō 1. koji se odnosi na antologiju 2. pren. iznimno vrijedan, vrijedan da se stavi u antologiju

antònīm

im. m. G antoníma; mn. N antoními, G antonímā jez. riječ koja ima suprotno značenje od koje druge riječi; sin. (suprotnica)

ȁntracēn

im. m. G ȁntracēna kem. bijela čvrsta kristalna tvar, aromatski ugljikovodik, služi za proizvodnju bojila

antràcīt

im. m. G antracíta geol., kem. ugljen najbolje kakvoće koji izgara sporo i oslobađa mnogo topline, sadržava više od 90 % ugljika i visoke je kalorijske vrijednosti

antropòlog

im. m. G antropòloga, V antropòlože; mn. N antropòlozi, G antropòlōgā stručnjak koji se bavi antropologijom

antropològija

im. ž. G antropològijē opća znanost o čovjeku, ljudskim rasama, evoluciji i ponašanju

antropòloginja

im. ž. G antropòloginjē; mn. N antropòloginje, G antropòlogīnjā stručnjakinja koja se bavi antropologijom

antropòloškī

prid. G antropòloškōg(a); ž. antropòloškā, s. antropòloškō koji se odnosi na antropologe i antropologiju

antropòmorfan

prid. G antropòmorfna; odr. antropòmorfnī, G antropòmorfnōg(a); ž. antropòmorfna, s. antropòmorfno v. čovjekolik

antropomorfìzam

im. m. G antropomorfìzma pripisivanje ili prikazivanje ljudskih osobina, postupaka, misli itd. drugim bićima, pojavama i stvarima

ȁorist

im. m. G ȁorista gram. prošlo svršeno glagolsko vrijeme

ȁoristnī

prid. G ȁoristnōg(a); ž. ȁoristnā, s. ȁoristnō koji se odnosi na aorist [~ nastavak]

àorta

im. ž. G àortē; mn. N àorte, G àorātā/àōrtā/àortī anat. glavna i najveća arterija u tijelu koja izlazi iz lijeve srčane klijetke

apàrāt

im. m. G aparáta; mn. N aparáti, G aparátā tehn. manji uređaj s pomoću kojega se obavlja kakav jednostavniji posao [telefonski ~; ~ za gašenje požara; ~ za brijanje]

àparthējd

im. m. G àparthējda pol. režim provođenja rasističke politike kakav je nekad vladao u Južnoafričkoj Republici

apàrtmān

im. m. G apartmána; mn. N apartmáni, G apartmánā 1. manji stan, obično za odmor [~ na moru] 2. manji hotelski stan, prostor koji se sastoji od soba i nusprostorija s kuhinjom

apàtičan

prid. G apàtična; odr. apàtičnī, G apàtičnōg(a); ž. apàtična, s. apàtično; komp. apatìčnijī v. bezvoljan

apàtija

im. ž. G apàtijē v. bezvoljnost

apcìha

usk. oponaša kihanje

àpel

im. m. G àpela; mn. N àpeli, G ȁpēlā poziv, molba ili zahtjev upućen komu da sudjeluje u čemu ili da učini što [~ za sudjelovanje u uređenju okoliša]

ȁpelatīv

im. m. G ȁpelatīva; mn. N ȁpelatīvi, G ȁpelatīvā jez. opća imenica

apelírati

gl. dvov. neprijel. prez. 1. l. jd. apèlīrām, 3. l. mn. apelírajū, imp. apèlīrāj, aor. apelírah, imperf. apèlīrāh, prid. r. apelírao obratiti se / obraćati se komu da bi što učinio [~ na čiju savjest]

aperìtīv

im. m. G aperitíva; mn. N aperitívi, G aperitívā alkoholni napitak koji se pije prije jela

apètīt

im. G apetíta želja za uzimanjem hrane [nemati ~]; sin. tek

aplaudírati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. aplaùdīrām, 3. l. mn. aplaudírajū, imp. aplaùdīrāj, aor. aplaudírah, imperf. aplaùdīrāh, prid. r. aplaudírao v. pljeskati

aplàuz

im. m. G aplàuza v. pljesak

aplikáta

im. ž. G aplikátē mat. treća koordinata u koordinatnome sustavu u prostoru

apolìtičan

prid. G apolìtična; odr. apolìtičnī, G apolìtičnōg(a); ž. apolìtična, s. apolìtično 1. kojega ne zanima politika [apolitična mladež] 2. u koji nije uključeno zanimanje za politiku [apolitično ponašanje]

apolìtičnōst

im. ž. G apolìtičnosti, I apolìtičnošću/apolìtičnosti osobina onoga koji je apolitičan ili svojstvo onoga što je apolitično

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga