animàlist

im. m. G animàlista, V animàlistu; mn. N animàlisti, G animàlīstā likovni umjetnik koji u svojim djelima prikazuje životinje

animalìstičkī

prid. G animalìstičkōg(a); ž. animalìstičkā, s. animalìstičkō koji se odnosi na animaliste

anìmātor

im. m. G anìmātora, V anìmātoru; mn. N anìmātori, G anìmātōrā 1. osoba koja pokreće ili vodi kakvu djelatnost [~ kulture] 2. osoba koja crta ili snima animacije 3. osoba koja pokreće ili vodi lutke u kazalištu

anìmātorica

im. ž. G anìmātoricē; mn. N anìmātorice, G anìmātorīcā 1. žena koja pokreće ili vodi kakvu djelatnost [~ kulture] 2. žena koja crta ili snima animacije 3. žena koja pokreće ili vodi lutke u kazalištu

anìmātoričin

prid. G anìmātoričin; ž. anìmātoričina, s. anìmātoričino koji pripada animatorici

anìmīrānī

prid. G anìmīrānōg(a); ž. anìmīrānā, s. anìmīrānō koji je izrađen tehnikom animacije [~ film]

animírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. anìmīrām, 3. l. mn. animírajū, imp. anìmīrāj, aor. animírah, imperf. anìmīrāh, prid. r. animírao, prid. t. anìmīrān 1. v. zabaviti 2. v. zabavljati 3. izraditi/izrađivati tehnikom animacije [~ film] 4. pokretati/pokrenuti ili voditi kakvu djelatnost 5. med. posebnom tehnikom potaknuti/poticati život [~ fetus]

anìmist

im. m. G anìmista, V anìmistu; mn. N anìmisti, G anìmīstā rel. sljedbenik animizma

anìmistica

im. ž. G anìmisticē; mn. N anìmistice, G anìmīstīcā sljedbenica animizma

anìmističin

prid. G anìmističina; ž. anìmističina, s. anìmističino koji pripada animistici

animìzam

im. m. G animìzma rel. mnogobožačko vjerovanje prema kojemu sve u prirodi ima dušu

ȁniōn

im. m. G ȁniōnā; mn. N ȁniōni, G ȁniōnā fiz., kem. negativno nabijen ion; ant. kation

ànis

im. m. G ànisa bot. 1. zeljasta jednogodišnja biljka s malim bijelim cvjetovima 2. začin koji se dobiva od plodova istoimene biljke

ankèta

im. ž. G ankètē; mn. N ankète, G ankétā organizirano ispitivanje većega broja ljudi radi prikupljanja mišljenja i podataka o kakvoj pojavi, pitanju ili problemu

ankètār

im. m. G anketára, V ȁnketāru/ȁnketāre; mn. N anketári, G anketárā osoba koja provodi anketu

anketárev

prid. G anketáreva; ž. anketáreva, s. anketárevo koji pripada anketaru; sin. anketarov

ankètārka

im. ž. G ankètārkē, DL ankètārki; mn. N ankètārke, G ankètārkā/ankètārkī žena koja provodi anketu

anketárov

prid. G anketárova; ž. anketárova, s. anketárovo usp. anketarev

anketírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. ankètīrām, 3. l. mn. anketírajū, imp. ankètīrāj, aor. anketírah, imperf. ankètīrāh, prid. r. anketírao, prid. t. ankètīrān provesti/provoditi anketu

ànketnī

prid. G ànketnōg(a); ž. ànketnā, s. ànketnō koji se odnosi na anketu [~ listić]

anóda

im. ž. G anódē; mn. N anóde, G anódā fiz. pozitivna elektroda; ant. katoda

anomàlija

im. ž. G anomàlijē; mn. N anomàlije, G anomàlījā 1. otklon od uobičajena oblika, pravila, reda i sl. [~ vode] 2. v. nepravilnost

ȁnonīman

prid. G ȁnonīmna; odr. ȁnonīmnī, G ȁnonīmnōg(a); ž. ȁnonīmna, s. ȁnonīmno 1. kojemu se ne zna identitet [~ počinitelj]; sin. nepoznat; ant. poznat 2. za kojega se ne zna u javnosti [~ znanstvenik]; sin. nepoznat; ant. poznat 3. kojemu se ne zna autor ili pošiljatelj [anonimno pismo]

anonímnōst

im. ž. G anonímnosti, I anonímnošću/anonímnosti osobina onoga koji je anoniman ili svojstvo onoga što je anonimno

anorèksija

im. ž. G anorèksijē med. odbijanje uzimanja hrane prouzročeno kakvom bolešću ili željom za mršavošću  nervozna ~ psihička bolest prouzročena odbijanjem hrane zbog pretjerane želje za mršavošću

ȁnorgānskī

prid. G ȁnorgānskōg(a); ž. ȁnorgānskā, s. ȁnorgānskō koji se ne odnosi na organe i organizam ili koji ne pripada životinjskomu ili biljnomu svijetu [anorganske tvari]; ant. organski

ansàmbl

im. m. G ansàmbla; mn. N ansàmbli, G ànsambālā/ansámblā 1. v. družina 2. skupina glazbenika koji zajedno nastupaju

antagònist

im. m. G antagònista, V antagònistu; mn. N antagònisti, G antagònīstā v. protivnik

antagònistica

im. ž. G antagònisticē; mn. N antagònistice, G antagònistīcā v. protivnica

antagònističin

prid. G antagònističina; ž. antagònističina, s. antagònističino v. protivničin

antagonìstičkī

prid. G antagonìstičkōg(a); ž. antagonìstičkā, s. antagonìstičkō v. protivnički

antànta

im. ž. G antàntē 1. političko-vojni savez dviju ili više zemalja 2. (Antànta) pov. političko-vojni savez Velike Britanije, Francuske i Rusije u Prvome svjetskom ratu 3. (Mȃlā antànta) pov. političko-vojni savez Jugoslavije, Čehoslovačke i Rumunjske u razdoblju između Prvoga i Drugoga svjetskog rata

anténa

im. ž. G anténē; mn. N anténe, G anténā 1. tehn. kovinska konstrukcija kojom se kroz atmosferu šalju i primaju različiti elektromagnetski valovi, sastavni dio odašiljača i prijamnika [satelitska ~; televizijska ~] 2. v. ticalo

àntēnskī

prid. G àntēnskōg(a); ž. àntēnskā, s. àntēnskō koji se odnosi na antene [~ priključak]

antialkohòličār

im. m. G antialkohòličāra, V antialkohòličāru/antialkohòličāre; mn. N antialkohòličāri, G antialkohòličārā 1. osoba koja se bori protiv alkoholizma 2. osoba koja uopće ne pije alkoholna pića; ant. alkoholičar

antialkohòličārev

prid. G antialkohòličāreva; ž. antialkohòličāreva, s. antialkohòličārevo 1. koji pripada osobi koja se bori protiv alkoholizma 2. koji pripada osobi koja uopće ne pije alkoholna pića; ant. alkoholičarev, alkoholičarov; sin. antialkoholičarov

antialkohòličārka

im. ž. G antialkohòličārkē, DL antialkohòličārki; mn. N antialkohòličārke, G antialkohòličārkā/antialkohòličārkī 1. žena koja se bori protiv alkoholizma 2. žena koja uopće ne pije alkoholna pića; ant. alkoholičarka

antialkohòličārov

prid. G antialkohòličārova; ž. antialkohòličārova, s. antialkohòličārovo usp. antialkoholičarev

antibiòtik

im. m. G antibiòtika; mn. N antibiòtici, G antibiòtīkā farm. tvar koja sprečava rast i razmnožavanje mikroorganizama ili ih ubija; lijek protiv mnogih bolesti prouzročenih mikroorganizmima

anticiklóna

im. ž. G anticiklónē; mn. N anticiklóne, G anticiklónā met. područje visokoga tlaka zraka od kojega se zrak vrtložno kreće prema rubnim područjima nižega tlaka zraka; ant. ciklona

anticipírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. anticìpīrām, 3. l. mn. anticipírajū, imp. anticìpīrāj, aor. anticipírah, imperf. anticìpīrāh, prid. r. anticipírao, prid. t. anticìpīrān iznijeti/iznositi mišljenje koje će se poslije potvrditi

antičèstica

im. ž. G antičèsticē; mn. N antičèstice, G antičèstīcā fiz. subatomska čestica koja se od normalnih dijelova atoma razlikuje samo predznakom magnetskoga momenta; sin. protučestica

àntičkī

prid. G àntičkōg(a); ž. àntičkā, s. àntičkō koji se odnosi na antiku [antička drama]

antifàšist

im. m. G antifàšista, V antifàšistu; mn. N antifàšisti, G antifàšīstā 1. pov. osoba koja se u Drugome svjetskom ratu borila protiv fašizma i nacizma 2. pol. protivnik fašističkih ideja; ant. fašist

antifàšistica

im. ž. G antifàšisticē; mn. N antifàšistice, G antifàšīstīcā 1. pov. žena koja se u Drugome svjetskom ratu borila protiv fašizma i nacizma 2. pol. protivnica fašističkih ideja; ant. fašistica

antifàšističin

prid. G antifàšističina; ž. antifàšističina, s. antifàšističino 1. pov. koji pripada ženi koja se u Drugome svjetskom ratu borila protiv fašizma i nacizma 2. pol. koji pripada protivnici fašističkih ideja; ant. fašističin

antifašìstičkī

prid. G antifašìstičkōg(a); ž. antifašìstičkā, s. antifašìstičkō 1. koji se odnosi na antifašizam; ant. fašistički 2. pov. koji se odnosi na osobe koje su se u Drugome svjetskom ratu borile protiv fašizma i nacizma [~ pokret] 3. pol. koji se odnosi na protivnike fašističkih ideja; ant. fašistički

antifašìzam

im. m. G antifašìzma pol. pokret protiv radikalno nacionalističkih obilježja; ant. fašizam

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga